/Files/photogallery/1530/статут.jpg

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Рівненський навчально-виховний комплекс «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів - дошкільний навчальний заклад» № 17 Рівненської міської ради реорганізований шляхом перетворення рішенням сесії Рівненської міської ради № 1578 від 12 червня 2008 року і є правонаступником всіх прав та обов’язків Рівненської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 17 Рівненської міської ради.

1.2. Юридична адреса Рівненського навчально-виховного комплексу «Дошкільний навчальний заклад - загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів» №17 Рівненської міської ради: 33004 м. Рівне, вул. Тиннівська, 82, тел. 63-23-41.

1.3. Рівненський навчально-виховний комплекс «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів - дошкільний навчальний заклад» №17 Рівненської міської ради, скорочене найменування – НВК № 17, (далі — Заклад) знаходиться у комунальній власності, є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунок в установі банку, печатку, штамп, ідентифікаційний номер.

1.4. Засновником (власником) закладу є міська територіальна громада міста Рівного в особі рівненської міської ради. Навчальний заклад є суб’єктом, що здійснює свою діяльність на базі комунального майна, наданого на правах оперативного управління у відповідності до мети і діяльності (далі Засновник).

1.5. Органом управління навчального закладу є управління освіти Рівненського міськвиконкому. Орган управління здійснює фінансування навчального закладу, його матеріально-технічне забезпечення, надає необхідні будівлі з обладнанням і матеріалами, організовує будівництво і ремонт приміщень, їх господарське обслуговування, харчування та медичне обслуговування дітей.

1.6. Головною метою закладу є забезпечення реалі­зації права громадян на здобуття дошкільної освіти, повної загальної середньої освіти.

Заклад складається з двох підрозділів – дошкільного та шкільного.

Дошкільний підрозділ забезпечує належний рівень дошкільної освіти дітей віком від 3 до 6 років відповідно до вимог Базового компонента дошкільної освіти.

Шкільний підрозділ забезпечує відповідний рівень загальноосвітньої підготовки учнів згідно з вимогами Державного стандарту загальної середньої освіти.

1.7. Головними завданнями Закладу є:

· забезпечення реалізації права громадян на дошкільну освіту, повну загальну серед­ню освіту;

· виховання громадянина України;

· виховання шанобливого ставлення до родини, поваги до народ­них традицій і звичаїв, державної та рідної мови, національних цін­ностей українського народу та інших народів і націй;

· формування і розвиток соціально зрілої, творчої особистості з усвідомленою громадянською позицією, почуттям національної са­мосвідомості, особистості, підготовленої до професійного самови­значення;

· виховання в дітей поваги до Конституції України, державних символів України, прав і свобод людини і громадянина, почуття власної гідності, відповідальності перед законом за свої дії, свідомого ставлення до обов'язків людини і громадянина;

· розвиток особистості вихованців, їх здібностей і обдарувань, науко­вого світогляду;

· реалізація права вихованців на вільне формування полі­тичних і світоглядних переконань;

· виховання свідомого ставлення до свого здоров'я та здоров'я ін­ших громадян як найвищої соціальної цінності, формування засад здорового способу життя, збереження і зміцнення фізичного та пси­хічного здоров'я вихованців;

· створення умов для оволодіння системою наукових знань про природу, людину і суспільство;

· забезпечення соціальної адаптації та готовності продовжувати освіту.

1.8. Заклад у своїй діяльності керується Конституці­єю України, Законами України "Про освіту", «Про дошкільну освіту», «Про загальну середню освіту», Положенням про дошкільний начальний заклад України (далі - положення), затвердженим постановою Кабінеті Міністрів України від 12 березня 2003 року № 305, Положенням про загальноосвітній навчальний заклад, за­твердженим постановою Кабінету Міністрів України від 14 червня 2000 року № 964, іншими нормативно-правовими актами, власним Статутом.

1.9. Заклад самостійно приймає рішення і здійснює діяльність в межах своєї компетенції, передбаченої чинним законодавством України та власним статутом.

1.10. Заклад несе відповідальність перед особою, сус­пільством і державою за:

· реалізацію головних завдань дошкільної освіти, визначених Законом

України «Про дошкільну освіту»;

· загальноосвітньої підготовки, визначеної Законом України «Про загальну

середню освіту»;

· безпечні умови освітньої діяльності;

· дотримання державних стандартів освіти;

· дотримання договірних зобов'язань з іншими суб'єктами освіт­ньої, виробничої, наукової діяльності, у тому числі зобов'язань за міжнародними угодами;

· дотримання фінансової дисципліни та збереження матеріально-технічної бази.

1.11. У закладі визначена українська мова навчання і виховання, може запроваджуватися профільне вивчення предметів.

1.12. Заклад має право:

· проходити в установленому порядку державну атестацію;

· визначати форми, методи і засоби організації виховання, здійснення навчально-виховного процесу (можливі платні послуги) за погодженням із власником (засновником);

· визначати варіативну частину робочого навчального плану;

· в установленому порядку розробляти і впроваджувати експери­ментальні та індивідуальні робочі навчальні плани;

· спільно з вищими навчальними закладами, науково-дослідними інститутами та центрами проводити науково-дослідну, експеримен­тальну, пошукову роботу, що не суперечить законодавству України;

· використовувати різні форми морального і матеріального заохо­чення до учасників навчально-виховного процесу;

· бути власником і розпорядником рухомого і нерухомого майна згідно з законодавством України та власним статутом;

· отримувати кошти і матеріальні цінності від органів виконавчої влади, юридичних і фізичних осіб;

· залишати у своєму розпорядженні і використовувати власні над­ходження у порядку визначеному законодавством України;

· розвивати власну соціальну базу: мережу спортивно-оздоровчих, лікувально-профілактичних і культурних підрозділів.

1.13. У закладі створюються та функціонують методичні об`єднання:

· вихователів;

· класних керівників;

· учителів початкових класів, ГПД, учителів фізкультури;

· учителів-словесників, українознавства;

· учителів суспільних наук;

· учителів математики, інформатики, фізики, трудового навчання;

· учителів природничих дисциплін;

· учителів іноземної мови;

· створена методична рада;

· створена психологічна служба.

1.14. Взаємовідносини закладу з юридичними і фі­зичними особами визначаються угодами, що укладені між ними.

II. ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ

2.1. Заклад планує свою роботу самостійно відповід­но до перспективного, річного, місячного планів.

У плані роботи відображаються найголовніші питання роботи закладу, визначаються перспективи його розвитку. План роботи закладу затверджується педагогічною радою, радою закладу.

2.2. Основним документом, що регулює навчально-виховний процес, є робочий навчальний план, що складається на основі типових навчальних планів, розроблених та затверджених Міністерством освіти і науки України, із конкретизацією варіативної частини і визначенням профілю навчання.

Робочий навчальний план закладу погоджується радою закладу і затверджується відповідним органом управління освіти. План роботи закладу на оздоровчий період погоджується з територіальною санітарно-епідеміологічною службою.

У вигляді додатків до робочого навчального плану додаються розклад уроків (щоденний, тижневий) та режим роботи (щоденний, річний).

2.3. Відповідно до робочого навчального плану педагогічні пра­цівники даного закладу самостійно добирають програ­ми, підручники, навчальні посібники, що мають гриф Міністерства освіти і науки України, а також науково-методичну літературу, ди­дактичні матеріали, форми, методи, засоби навчальної роботи, виховання, що мають забезпечувати виконання статутних завдань виховання та здобуття осві­ти на рівні державних стандартів.

2.4. Заклад здійснює навчально-виховний процес за денною формою навчання.

2.5. Група комплектується за віковими (різновіковими) ознаками.

2.6. Зарахування учнів (вихованців) до школи здій­снюється за наказом директора на підставі особистої заяви (для не­повнолітніх — заяви батьків або осіб, які їх замінюють) а також свідоцтва про народження (копії), паспорта, медичної довідки встановленого зраз­ка, документа про наявний рівень освіти (крім дітей, які вступають до першого класу).

У разі потреби учень (вихованець) може перейти протягом будь-якого року навчання до іншого закладу. Переведення учнів до іншого закладу здійснюється за наявності осо­бової справи учня встановленого Міністерством освіти і науки Укра­їни зразка.

2.7. У школах першого ступеню навчання для учнів 1- 4 класів за бажанням їхніх батьків або осіб, які їх замінюють, при наявності належної навчально-матеріальної бази, педагогічних працівників, обслуговуючого персоналу можуть створюватись групи продовженого дня.

Зарахування до груп продовженого дня і відрахування дітей із них здійснюється наказом директора школи на підста­ві заяви батьків (осіб, які їх замінюють).

2.8. Приймання дітей дошкільного віку до навчально-виховного комплексу комунальної форми власності здійснюється на безконкурсній основі, як правило, відповідно до території обслуговування.

2.9. Для зарахування дитини у дошкільний заклад необхідно пред’явити: медичну довідку про стан здоров’я дитини, медичну довідку про епідеміологічне оточення, свідоцтво про народження дитини, документи для встановлення батьківської плати.

2.10. За дитиною зберігається місце у дошкільному закладі державної та комунальної форм власності у разі її хвороби, карантину, санаторного лікування, на час відпустки батьків або осіб, які їх замінюють, а також у літній період (75 днів).

2.11. Відрахування дітей із дошкільного закладу може здійснюватись за бажанням батьків або осіб, які їх замінюють; на підставі медичного висновку про стан здоров’я дитини, що виключає можливість її подальшого перебування у дошкільному закладі; у разі несплати без поважних причин батьками або особами, які їх замінюють, плати за харчування дитини протягом двох місяців.

2.12. Термін письмового повідомлення батьків або осіб, які їх замінюють, про відрахування дитини – місяць.

2.13. Структура навчального року, а також тижневе навантаження учнів (вихованців) встановлюються закладом в межах часу, що перед­бачений робочим навчальним планом.

Навчальні заняття розпочинаються 1 вересня у День знань і за­кінчуються у дошкільному підрозділі 31 травня, у 1 – 4 , 5-х — 11(12)-х класах – не пізніше 1 липня наступного року.

Навчальний рік поділяється на два семестри.

2.14. Відволікання учнів від навчальних занять на інші види дія­льності забороняється (крім випадків, передбачених законодавством України).

2.15. За погодженням з відповідними структурними підрозділами міського виконавчого комітету з урахуванням місцевих умов, специфіки та профілю закладу запроваджується графік канікул. Тривалість канікул протягом навчального року не повинна становити менш як 30 календарних днів.

2.16. Тривалість уроків у закладі становить: у перших класах — 35 хвилин, у других — четвертих класах — 40 хвилин, у п'ятих — дванадцятих — 45 хвилин. Зміна тривалості уроків допуска­ється за погодженням з відповідними органами управління освітою та територіальними установами державної санітарно-епідеміологічної служби.

2.17. Щоденна кількість і послідовність навчальних занять визнача­ється розкладом уроків, що складається на кожен семестр відповідно до санітарно-гігієнічних та педагогічних вимог, погоджується радою закладу і затверджується директором.

Тижневий режим роботи закладу затверджується у розкладі навчальних занять.

Крім різних форм обов'язкових навчальних занять, у закладі проводяться індивідуальні, групові, факультативні та ін­ші позакласні заняття та заходи, що передбачені окремим розкладом і спрямовані на задоволення освітніх інтересів учнів та на розвиток їх творчих здібностей, нахилів і обдаровань.

2.18. Зміст, обсяг і характер домашніх завдань з кожного предме­ту визначаються вчителем відповідно до педагогічних і санітарно-гігієнічних вимог з урахуванням індивідуальних особливостей учнів.

2.19. У закладі визначення рівня досягнень учнів у на­вчанні здійснюється відповідно до діючої системи оцінювання досяг­нень у навчанні учнів (вихованців), ведеться тематичний облік знань.

У першому класі дається словесна характеристика знань учнів у навчанні.

У документі про освіту (табелі успішності, свідоцтві, атестаті) відображаються досягнення учнів у навчанні за семестри, навчаль­ний рік та державну підсумкову атестацію.

2.20. Результати семестрового, річного, підсумкового оцінюван­ня доводяться до відома учнів класним керівником (головою атестаційної комісії).

2.21. Порядок переведення і випуск учнів школи визначається Інструкцією про переведення та випуск учнів навчаль­них закладів системи загальної середньої освіти усіх типів та форм власності, затвердженою наказом Міністерства освіти і науки Украї­ни від 14.04.2008 р. № 319 та зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 06.05.2008р. за № 383/15074.

2.22. При переведені учнів з початкової до основної школи передусім беруться до уваги досягнення у навчанні не нижче середнього рівня з української мови, читання, математики.

2.23. Контроль за відповідністю освітнього рівня учнів, які закін­чили певний ступінь навчання, вимогам Державного стандарту за­гальної середньої освіти здійснюється шляхом їх державної підсум­кової атестації. Порядок проведення державної підсумкової атестації визначається Положенням про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України 18.02.2008 р. № 94 та зареєстрованого Міністерством юстиції України 27.02.2008 р. за № 151/14842.

2.24. Учням, які закінчили певний ступінь школи, видається відповідний документ про освіту:

· по закінченні початкової школи — табель успішності;

· по закінченні основної школи — свідоцтво про базову загальну середню освіту;

· по закінченні школи — атестат про повну загальну середню освіту.

2.25. За успіхи у навчанні для вихованців встановлюють­ся такі форми морального і матеріального заохочення:

· Похвальні листи;

· Похвальні грамоти;

· подяки;

· премії (з фонду піклувальної ради).

IІІ. УЧАСНИКИ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ

3.1. Учасниками навчально-виховного процесу в закладі є:

· діти дошкільного віку;

· учні (вихованці);

· керівник, заступники керівника;

· педагогічні працівники;

· психологи, бібліотекарі;

· медичні працівники;

· помічники вихователів;

· батьки або особи, які їх замінюють;

· фізичні особи, які надають освітні послуги у сфері освіти.

3.2. Права і обов'язки дітей дошкільного віку, учнів (вихованців), педагогічних та інших працівників визначаються чинним законодавством та цим статутом.

3.3. Вихованці мають право:

· на безпечні та нешкідливі для здоров’я умови утримання, розвитку виховання і навчання;

· на вибір форми навчання, факультативів, спецкурсів, позашкіль­них та позакласних занять;

· на користування навчально-виробничою, науковою, матеріально-технічною, культурно-спортивною, корекційно-відновною та ліку­вально-оздоровчою базою школи;

· на доступ до інформації з усіх галузей знань; брати участь у різ­них видах науково-практичної діяльності, конференціях, олімпіадах, виставках, конкурсах тощо;

· брати участь у роботі органів громадського самоврядування школи;

· брати участь в обговоренні і вносити власні пропозиції щодо ор­ганізації навчально-виховного процесу, дозвілля учнів (вихованців);

· брати участь у добровільних самодіяльних об'єднаннях, творчих студіях, клубах, гуртках, групах за інтересами тощо;

· на захист від будь-яких форм експлуатації, психічного і фізично­го насилля, що порушують права або принижують їх честь, гідність.

3.4. Вихованці зобов'язані:

· оволодівати знаннями, вміннями, практичними навичками, під­вищувати загальнокультурний рівень;

· дотримуватися вимог статуту, правил внутрішнього розпорядку;

· бережливо ставитись до державного, громадського і особистого майна;

· дотримуватися законодавства, моральних, етичних норм;

· брати посильну участь у різних видах трудової діяльності, що не заборонені чинним законодавством;

· дотримуватися правил особистої гігієни.

3.5. Педагогічними працівниками закладу можуть бу­ти особи з високими моральними якостями, які мають відповідну пе­дагогічну освіту, належний рівень професійної підготовки, здійсню­ють педагогічну діяльність, забезпечують результативність та якість своєї роботи, фізичний та психічний стан здоров'я яких дозволяє ви­конувати професійні обов'язки.

3.6. Призначення на посаду та звільнення з посади педагогічних та інших працівників й інші трудові відносини регулюються законодав­ством України про працю, Законами України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про загальну середню освіту» та іншими законодавчими актами.

3.7. Педагогічні працівники мають право на:

· захист професійної честі, гідності;

· на вільний вибір форм, методів, засобів навчальної роботи, не шкідливих для здоров'я учнів (вихованців); участь в обговоренні та вирішенні питань організації навчально-виховного процесу;

· проведення в установленому порядку науково-дослідної, експе­риментальної, пошукової роботи;

· виявлення педагогічної ініціативи;

· позачергову атестацію з метою отримання відповідної категорії, педагогічного звання;

· участь у роботі органів громадського самоврядування школи;

· підвищення кваліфікації, перепідготовку;

· отримання пенсії, у тому числі і за вислугу років в порядку ви­значеному законодавством України;

· на матеріальне, житлово-побутове та соціальне забезпечення від­повідно до чинного законодавства;

· об’єднуватись у професійні спілки та бути членами інших об’єднань громадян діяльність яких незаборонена законодавством;

· на захист професійної честі та власної гідності.

· інші права, що не суперечать законодавству України.

Відволікання педагогічних працівників від виконання професій­них обов'язків не допускається, за винятком випадків, передбачених законодавством України.

3.8. Педагогічні працівники зобов'язані:

· забезпечувати належний рівень виховання, викладання навчальних дисцип­лін відповідно до навчальних програм на рівні обов'язкових держа­вних вимог;

· сприяти розвитку інтересів, нахилів та здібностей дітей, а також збереженню їх здоров'я, здійснювати пропаганду здорового способу життя;

· сприяти зростанню іміджу закладу; настановленням і особистим прикладом утверджувати повагу до державної символіки, принципів загальнолюдської моралі;

· виховувати в учнів (вихованців) повагу до батьків, жінки, стар­ших за віком, народних традицій та звичаїв, духовних та культурних надбань народу України;

· готувати учнів до самостійного життя в дусі взаєморозуміння, миру, злагоди між усіма народами, етнічними, національними, релігійними групами;

· дотримуватися педагогічної етики, моралі, поважати гідність вихованців;

· захищати вихованців від будь-яких форм фізичного або психічного насильства, запобігати вживанню ними алкоголю, наркотиків, тютюну, іншим шкідливим звичкам;

· постійно підвищувати свій професійний рівень, педагогічну май­стерність, загальну і політичну культуру; виконувати статут закладу, правила внутрішнього розпорядку, умови контракту чи трудового договору;

· виконувати накази і розпорядження керівника закладу, органів управління освітою;

· брати участь у роботі педагогічної ради.

3.9. У закладі обов'язково проводиться атестація педа­гогічних працівників незалежно від підпорядкування, типів і форм вла­сності. Атестація здійснюється, як правило, один раз на п'ять років від­повідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівни­ків України, затвердженого Міністерством освіти і науки України.

3.10. Педагогічні працівники, які систематично порушують ста­тут, правила внутрішнього розпорядку школи, не ви­конують посадових обов'язків, умови колективного договору (конт­ракту) або за результатами атестації не відповідають займаній поса­ді, звільняються з роботи відповідно до чинного законодавства.

3.11. Батьки та особи, які їх замінюють, мають право:

· обирати і бути обраними до батьківських комітетів та органів громадського самоврядування;

· звертатись до органів управління освітою, керівника закладу і органів громадського самоврядування з питань навчання, виховання дітей;

· брати участь у заходах, спрямованих на поліпшення організації навчально-виховного процесу та зміцненні матеріально-технічної бази школи;

· назахист законних інтересів своїх дітей в органах громадського самоврядування школи та у відповідних державних, судових органах;

· відмовлятися від запропонованих додаткових освітніх послуг.

3.12. Батьки та особи, які їх замінюють, несуть відповідальність за здобуття дітьми повної загальної середньої освіти і зобов'язані:

· забезпечувати умови для здобуття дитиною дошкільної освіти, повної загальної се­редньої освіти за будь-якою формою навчання;

· постійно дбати про фізичне здоров'я, психічний стан дітей, ство­рювати належні умови для розвитку їх природних здібностей;

· поважати гідність дитини, виховувати працелюбність, почуття доброти, милосердя, шанобливе ставлення до Вітчизни, сім'ї, дер­жавної та рідної мов, повагу до національної історії, культури, цін­ностей інших народів;

· виховувати у дітей повагу до законів, прав, основних свобод людини;

· своєчасно вносити плату за харчування дитини у дошкільному підрозділі у встановленому порядку;

· своєчасно повідомляти заклад про можливість відсутності або хвороби дитини;

· інші права, що не суперечать законодавству України.

3.13. Представники громадськості мають право:

· обирати і бути обраними до органів громадського самоврядуван­ня в закладі;

· керувати учнівськими об'єднаннями за інтересами і гуртками, секціями;

· сприяти покращенню матеріально-технічної бази, фінансовому забезпеченню закладу;

· проводити консультації для педагогічних працівників;

· брати участь в організації навчально-виховного процесу.

3.14.Представники громадськості зобов'язані: дотримуватися статуту закладу, виконувати .накази та розпорядження керівника закладу, рішення органів громадського самоврядування, захищати учнів (вихованців) від всіляких форм фізичного та психічного насильства, пропагувати здоровий спосіб життя, шкідливість вживання алкоголю, наркотиків, тютюну тощо.

ІV. МЕДИЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ У ЗАКЛАДІ

4.1. Медичне обслуговування вихованців та відповідні умови для його організації забезпечуються засновником (власником) і здійснюються дитячою поліклінікою №3 на безоплатній основі.

4.2. Медичний персонал здійснює лікувально-профілактичні заходи в тому числі проведення обов’язкових оглядів, контроль за станом здоров’я, фізичним розвитком дитини, організацією фізичного виховання, загартуванням, дотриманням санітарно-гігієнічних норм та правил, режимом та якістю харчування.

4.3. Заклад надає приміщення і забезпечує належні умови для роботи медичного персоналу та проведення лікувально-профілактичних заходів.

V. ОРГАНІЗАЦІЯ ХАРЧУВАННЯ ДІТЕЙ У ЗАКЛАДІ

Контроль за організацією та якістю харчування, вітамінізацією страв, закладкою продуктів харчування, кулінарною обробкою, виходом став, смаковими якостями їжі, санітарним станом харчоблоку, правильністю зберігання, дотриманням термінів реалізації продуктів покладається на медичних працівників та керівника закладу.

VІ. УПРАВЛІННЯ ЗАКЛАДОМ

6.1. Управління закладом здійснюється його Заснов­ником. Безпосереднє керівництво школою здійснює його директор. Директором може бути тільки громадянин України, який має вищу педагогічну освіту на рівні спеціаліста або магістра, стаж педагогічної роботи не менш як 3 роки.

Директор закладу та його заступники призначаються і звільняються з посади відповідним органом управління освітою, а приватного — власни­ком (Засновником). Призначення та звільнення заступників директо­ра здійснюється за поданням директора з дотриманням чинного за­конодавства.

6.2. Вищим органом громадського самоврядування закладу є конференція колективу, що скликаються не менше одного разу на рік.

Делегати загальних зборів (конференції) з правом вирішального голосу обираються від таких трьох категорій:

· працівників школи — зборами трудового колективу;

· учнів школи другого-третього ступеня — класними зборами;

· батьків, представників громадськості — класними батьківськими зборами.

Кожна категорія обирає однакову кількість делегатів. Визнача­ється така кількість делегатів: від працівників школи - 20, учнів - 20, батьків і представників громадськості - 20.

Термін їх повноважень становить 1 рік.

Конференція правочинна, якщо в її роботі бере участь не менше половини делегатів кожної з трьох категорій. Рішен­ня приймається простою більшістю голосів присутніх делегатів.

Право скликати збори (конференцію) мають голова ради закладу, учасники зборів (делегати конференції), якщо за це висловилось не менше третини їх загальної кількості, директор закладу, засновник.

Конференція:

· обирають раду закладу, її голову, встановлюють те­рмін їх повноважень;

· заслуховують звіт директора і голови ради закладу;

· розглядають питання навчально-виховної, методичної і фінансо­во-господарської діяльності закладу;

· затверджують основні напрями вдосконалення навчально-вихов­ного процесу, розглядають інші найважливіші напрями діяльності закладу;

· приймають рішення про стимулювання праці керівників та інших педагогічних працівників.

6.3. У період між конференціями діє рада закладу.

6.3.1. Метою діяльності ради є:

· сприяння демократизації і гуманізації навчально-виховного процесу;

· об'єднання зусиль педагогічного і учнівського колективів, батьків, громадськості щодо розвитку закладу, удосконалення виховання та здійснення навчально-виховного процесу;

· формування позитивного іміджу та демократичного стилю управ­ління закладом;

· розширення колегіальних форм управління закладом;

· підвищення ролі громадськості у вирішенні питань, пов'язаних з організацією виховання, здійснення навчально-виховного процесу;

6.3.2 підвищення ефективності навчально-виховного процесу у взаємо­дії з сім'єю, громадськістю, державними та приватними інституціями;

· визначення стратегічних завдань, пріоритетних напрямів розвит­ку школи та сприяння організаційно-педагогічному забезпеченню навчально-виховного процесу;

· формування навичок здорового способу життя;

· створення належного педагогічного клімату в закладі;

· сприяння духовному, фізичному розвитку учнів (вихованців) та набуття ними соціального досвіду;

· підтримка громадських ініціатив щодо вдосконалення навчання та виховання учнів, творчих пошуків і дослідно-експериментальної роботи педагогів;

· сприяння організації дозвілля та оздоровлення учнів (вихованців);

· підтримка громадських ініціатив щодо створення належних умов і вдосконалення процесу навчання та виховання учнів;

· ініціювання дій, що сприяли б неухильному виконанню положень чинного законодавства щодо обов'язковості загальної середньої освіти;

· стимулювання морального та матеріального заохочення учнів (вихованців), сприяння пошуку, підтримки обдарованих дітей;

· зміцнення партнерських зв'язків між родинами учнів (вихован­ців) та закладом з метою забезпечення єдності навчально-виховного процесу.

Основними завданнями ради є:

6.3.3. До ради обираються пропорційно представники від педаго­гічного колективу, учнів (вихованців) II—III ступенів навчання, ба­тьків і громадськості. Представництво в раді й загальна її чисель­ність визначаються конференцією закладу.

Рішення про дострокове припинення роботи члена ради з будь-яких причин приймається виключно конференцією).

На чергових виборах склад ради оновлюється не менше ніж на третину.

6.3.4. Рада закладу діє на засадах:

· пріоритету прав людини, гармонійного поєднання інтересів осо­би, суспільства, держави;

· дотримання вимог законодавства України;

· колегіальності ухвалення рішень;

· добровільності і рівноправності членства;

· гласності.

Рада працює за планом, що затверджується конференцією.

Кількість засідань визначається їх доцільністю, але має бути не меншою чотирьох разів на навчальний рік.

Засідання ради може скликатися її головою або з ініціативи ди­ректора закладу, власника (Засновника), а також члена­ми ради.

Рішення ради приймається простою більшістю голосів за наявно­сті на засіданні не менше двох третин її членів.

У разі рівної кількості голосів вирішальним є голос голови ради.

Рішення ради, що не суперечать чинному законодавству та Ста­туту школи, доводяться в 7-й денний термін до відома педагогічного колективу, учнів (вихованців), батьків, або осіб, які їх замінюють, та громадськості.

У разі незгоди адміністрації закладу з рішенням ради створюється узгоджувальна комісія, яка розглядає спірне питання.

До складу комісії входять представники органів громадського самоврядування, адміністрації, профспілкового комітету школи.

6.3.5. Очолює раду закладу голова, який обирається із складу ради.

Голова ради може бути членом педагогічної ради.

Головою ради не можуть бути директор та його заступники.

Для вирішення поточних питань рада може створювати постійні або тимчасові комісії з окремих напрямів роботи. Склад комісій і зміст їх роботи визначаються радою.

Члени ради мають право виносити на розгляд усі питання, що стосуються діяльності закладу, пов'язаної з організаці­єю навчально-виховного процесу, проведенням оздоровчих та куль­турно-масових заходів.

6.3.6. Рада закладу:

· розглядає питання поліпшення умов для здобуття дошкільної освіти.

· організовує виконання рішень конференцій;

· вносить пропозиції щодо зміни типу, статусу, профільності на­вчання, вивчення іноземних мов та мов національних меншин;

· спільно з адміністрацією розглядає і затверджує план роботи закладу та здійснює контроль за його виконанням;

· разом з адміністрацією здійснює контроль за виконанням Стату­ту закладу;

· затверджує режим роботи закладу;

· сприяє формуванню мережі класів закладу, обґрун­товуючи її доцільність в органах виконавчої влади та місцевого са­моврядування;

· приймає рішення спільно з педагогічною радою про представ­лення до нагородження випускників закладу золотою медаллю "За високі досягнення у навчанні" або срібною медаллю "За досягнення у навчанні" та нагородження учнів похвальними ли­стами "За високі досягнення у навчанні" та "похвальними грамота­ми "За особливі досягнення у вивченні окремих предметів";

· разом із педагогічною радою визначає доцільність вибору навча­льних предметів варіативної частини робочих навчальних планів, вра­ховуючи можливості, потреби учнів (вихованців), а також тенденції розвитку регіону, суспільства і держави;

· погоджує робочий навчальний план на кожний навчальний рік;

· заслуховує звіт голови ради, інформацію директора та його за­ступників з питань навчально-виховної та фінансово-господарської діяльності;

· бере участь у засіданнях атестаційної комісії з метою обговорен­ня питань про присвоєння кваліфікаційних категорій вчителям;

· виносить на розгляд педагогічної ради пропозиції щодо поліп­шення організації позакласної та позашкільної роботи з учнями (ви­хованцями);

· виступає ініціатором проведення добродійних акцій;

· вносить на розгляд педагогічної ради та відповідного органу управління освітою пропозиції щодо морального і матеріального за­охочення учасників навчально-виховного процесу;

· ініціює розгляд кадрових питань та бере участь у їх вирішенні;

· сприяє створенню та діяльності центрів дозвілля, а також залучає громадськість, батьків (осіб, які їх замінюють) до участі в керівниц­тві гуртками, іншими видами позакласної та позашкільної роботи, до проведення оздоровчих та культурно-масових заходів з учнями (вихованцями);

· розподіляє і контролює кошти фонду загального обов'язкового навчання, приймає рішення про надання матеріальної допомоги уч­ням (вихованцям);

· розглядає питання родинного виховання;

· бере участь за згодою батьків або осіб, які їх замінюють, в об­стеженні житлово-побутових умов учнів, які перебувають в неспри­ятливих соціально-економічних умовах;

· сприяє педагогічній освіті батьків;

· сприяє поповненню бібліотечного фонду та передплаті періодич­них видань;

· розглядає питання здобуття обов'язкової загальної середньої осві­ти учнями (вихованцями);

· організовує громадський контроль за харчуванням і медичним обслуговуванням учнів (вихованців);

· розглядає звернення учасників навчально-виховного процесу з питань роботи закладу;

· вносить пропозиції щодо морального і матеріального заохочення учасників навчально-виховного процесу;

· може створювати постійні або тимчасові комісії з окремих на­прямів роботи.

Склад комісій та зміст їх роботи визначаються радою.

6.4. При закладі за рішенням конференції може створюватися і діяти піклувальна рада.

6.5. Метою діяльності піклувальної ради є забезпечення доступно­сті загальної середньої освіти для всіх громадян, задоволення освітніх потреб особи, залучення широкої громадськості до вирішення про­блем навчання і виховання.

6.5.1. Основними завданнями піклувальної ради є:

· сприяння виконанню законодавства України щодо поліпшення умов утримання дітей у дошкільному закладі щодо обов'язковості повної загальної середньої освіти;

· співпраця з органами виконавчої влади, організаціями, підприєм­ствами, установами, навчальними закладами, окремими громадяна­ми, спрямована на поліпшення умов утримання дітей у дошкільному закладі, навчання і виховання учнів (ви­хованців) у закладі;

· зміцнення навчально-виробничої, наукової, матеріально-технічної, культурно-спортивної, корекційно-відновної, та лікувально-оздоров­чої бази закладу;

· організація змістовного дозвілля та оздоровлення учнів (вихова­нців), педагогічних працівників;

· вироблення рекомендацій щодо раціонального використання фо­нду загальнообов'язкового навчання;

· запобігання дитячій бездоглядності;

· сприяння працевлаштуванню випускників закладу;

· стимулювання творчої праці педагогічних працівників та учнів (вихованців).

· всебічне зміцнення зв'язків між родинами учнів (вихованців) та закладом;

6.5.2. Піклувальна рада формується у складі 11 осіб з представ­ників місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ, органі­зацій, навчальних закладів, окремих громадян, у тому числі іноземних.

Члени піклувальної ради обираються на кон­ференції закладу шляхом голосування простою біль­шістю голосів.

Члени піклувальної ради працюють на громадських засадах.

Не допускається втручання членів піклувальної ради в навчально-виховний процес (відвідування уроків тощо) без згоди керівника закладом.

У випадках, коли хтось із членів піклувальної ради вибуває, на конференції на його місце обирається інша особа.

6.5.3. Піклувальна рада діє на засадах:

· пріоритету прав людини, гармонійного поєднання інтересів особи, суспільства, держави;

· дотримання вимог законодавства України;

· самоврядування;

· колегіальності ухвалення рішень;

· добровільності і рівноправності членства;

· гласності.

Робота піклувальної ради планується довільно. Кількість засідань визначається їх доцільністю, але, як правило, не менш ніж чотири рази на рік. Позачергові засідання можуть проводитись також на вимогу третини і більше її членів.

Засідання піклувальної ради є правочинним, якщо на ньому при­сутні не менше двох третин її членів.

Рішення піклувальної ради приймається простою більшістю голосів.

Піклувальна рада інформує про свою діяльність у доступній формі на зборах, у засобах масової інформації, через спеціальні стенди тощо.

Рішення піклувальної ради в 7-денний термін доводяться до відо­ма колективу загальноосвітнього закладу, батьків, гро­мадськості, їх виконання організовується членами піклувальної ради.

6.5.4. Очолює піклувальну раду голова, який обирається шляхом голосування на її засіданні з числа членів піклувальної ради.

З числа членів піклувальної ради також обираються заступник та секретар.

Голова піклувальної ради:

· скликає і координує роботу піклувальної ради;

· готує і проводить засідання, затверджує рішення піклувальної ради;

· визначає функції заступника, секретаря та інших членів;

· представляє піклувальну раду в установах, підприємствах та ор­ганізаціях з питань, віднесених до її повноважень.

Голова піклувальної ради має право делегувати свої повнова­ження членам піклувальної ради.

6.5.5. Піклувальна рада має право:

· вносити на розгляд органів виконавчої влади, керівника загально­освітнього школи, загальних зборів (конференції) про­позиції щодо зміцнення матеріально-технічної, навчально-виробничої, наукової, культурно-спортивної, корекційно-відновної та лікувально-оздоровчої бази закладу;

· залучати додаткові джерела фінансування закладу;

· вживати заходи до зміцнення матеріально-технічної і навчально-методичної бази закладу;

· стимулювати творчої праці педагогічних працівників, учнів (ви­хованців);

· брати участь у розгляді звернень громадян з питань, що стосу­ються роботи школи, з метою сприяння їх вирішенню у встановленому порядку;

· створювати комісії, ініціативні групи, до складу яких входять представники громадськості, педагогічного колективу, батьки або особи, які їх замінюють, представники учнівського самоврядування.

6.6. Директор закладу:

· здійснює керівництво педагогічним колективом, забезпечує раці­ональний добір і розстановку кадрів, створює необхідні умови для підвищення фахового і кваліфікаційного рівня працівників;

· організовує навчально-виховний процес, відповідає за реалізацію завдань дошкільної освіти;

· забезпечує контроль за виконанням навчальних планів і програм, рівнем досягнень учнів у навчанні;

· відповідає за якість і ефективність роботи педагогічного колективу;

· створює необхідні умови для участі учнів у позакласній та поза­шкільній роботі, проведення виховної роботи;

· забезпечує дотримання вимог охорони дитинства, санітарно-гігієнічних та протипожежних норм, техніки безпеки;

· підтримує ініціативи щодо вдосконалення системи навчання та виховання, заохочення творчих пошуків, дослідно-експериментальної роботи педагогів;

· забезпечує права учнів (вихованців) на захист їх від будь-яких форм фізичного або психічного насильства;

· призначає класних керівників, завідуючих навчальними кабіне­тами, майстернями, навчально-дослідними ділянками;

· контролює організацію харчування і медичного обслуговування учнів;

· здійснює контроль за проходженням працівниками у встановлені терміни обов'язкових медичних оглядів і несе за це відповідальність;

· розпоряджається в установленому порядку шкільним майном і коштами;

· видає у межах своєї компетенції накази та розпорядження і конт­ролює їх виконання;

· за погодженням із профспілковим комітетом затверджує правила внутрішнього розпорядку, посадові обов'язки працівників закладу;

· створює умови для творчого зростання педагогічних працівників, пошуку та застосування ними ефективних форм і методів навчання та виховання;

· несе відповідальність за свою діяльність перед дошкільнятами, учнями, батьками, педагогічними працівниками та конференцією, Засновником, місцевими органами державної виконавчої влади тощо.

6.7. Обсяг педагогічного навантаження вчителів визначається на підставі законодавства директором закладу і затвер­джується відповідним органом управління освітою.

Обсяг педагогічного навантаження може бути менше тарифної ставки (посадового окладу) лише за письмовою згодою педагогічно­го працівника.

Перерозподіл педагогічного навантаження протягом навчального ро­ку допускається лише у разі зміни кількості годин з окремих предметів, що передбачається робочим навчальним планом, або за письмовою зго­дою педагогічного працівника з дотриманням законодавства про працю.

6.8. У закладі створюється постійно діючий дорад­чий колегіальний орган управління закладом — педагогічна рада.

Головою педагогічної ради є директор закладу.

6.9. Педагогічна рада розглядає питання:

· удосконалення і методичного забезпечення навчально-виховного процесу, планування та режиму роботи закладу;

· переведення учнів до наступних класів і їх випуску, видачі доку­ментів про відповідний рівень освіти, нагородження за досягнення у навчанні;

· підвищення кваліфікації педагогічних працівників, розвитку їх­ньої творчої ініціативи, впровадження у навчально-виховний процес досягнень науки і передового педагогічного досвіду;

· морального та матеріального заохочення учнів (вихованців) та працівників закладу.

6.10. Робота педагогічної ради планується в довільній формі відповідно до потреб школи. Кількість засідань педа­гогічної ради визначається їх доцільністю, але не може бути менше чотирьох разів на рік.

Члени педагогічної ради мають право виносити на її розгляд ак­туальні питання навчально-виховного процесу.

6.11. У закладі можуть створюватись учнівські та вчительські громадські організації, що діють відповідно до чинного законодавства України.

VІІ. МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНА БАЗА

7.1. Матеріально-технічна база закладу включає бу­дівлі, споруди, землю, комунікації, обладнання, транспортні засоби, службове житло, інші матеріальні цінності, вартість яких відобра­жено у балансі закладу.

7.2. Майно закладу належить йому на правах влас­ності, повного господарського відання або оперативного управління відповідно до чинного законодавства, рішення про заснування і ста­туту школи та укладених ним угод.

7.3. Заклад відповідно до чинного законодавства ко­ристується землею, іншими природними ресурсами і несе відповіда­льність за дотримання вимог та норм з їх охорони.

7.4. Вилучення основних фондів, оборотних коштів та іншого майна школи проводиться лише у випадках, передба­чених чинним законодавством. Збитки, завдані навчальному закладу внаслідок порушення його майнових прав іншими юридичними та фізичними особами, відшкодовуються відповідно до чинного зако­нодавства.

7.5. Для забезпечення навчально-виховного процесу база закладу складається із групового осередку (спальня, ігрова кімната) навчальних кабінетів, майстерень (слюса­рної, токарної, обслуговуючої праці тощо), а також спортивного, ак­тового і читального залів, бібліотеки, архіву, радіоцентру, медичного, лінгафонного і комп'ютерного кабінетів, їдальні, приміщення для інженерно-технічного та навчально-допоміжного персоналу, кімнати психологічного розвантаження тощо.

7.6. Заклад має земе­льну ділянку, де розміщуються спортивні та географічний майдан­чики, навчально-дослідна ділянка, зона відпочинку, сад, господарські будівлі тощо.

ХІІІ. ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

8.1. Фінансово-господарська діяльність навчального закладу здійснюється на основі його кошторису.

8.2. Джерелами формування кошторису закладу є:

· кошти Засновника;

· кошти міського бюджету у розмірі, передбаченому но­рмативами фінансування загальної середньої освіти для забезпечен­ня вивчення предметів в обсязі Державних стандартів освіти;

· кошти фізичних, юридичних осіб;

· кошти, отримані за надання платних послуг;

· доходи від реалізації продукції навчально-виробничих майстерень, навчально-дослідних ділянок, підсобних господарств, від здачі в оре­нду приміщень, споруд, обладнання;

· благодійні внески юридичних і фізичних осіб.

8.3. У закладі державної чи комунальної форм вла­сності створюється фонд загального обов'язкового навчання, який формується з урахуванням матеріально-побутових потреб учнів (вихованців) за рахунок коштів засновників та бюджету в розмірі не менше трьох відсотків витрат на його поточне утримання, а також за рахунок ко­штів, залучених з інших джерел.

Кошти фонду загального обов'язкового навчання зберігаються на рахунку цього закладу в установі банку і витрачаються відповідно до кошторису, що затверджується директором закладу.

Облік і використання коштів фонду загального обов'язкового на­вчання здійснюються школою згідно з наказом ди­ректора, що видається на підставі рішення ради закладу, відповідно до порядку, передбаченого чинним законодавством.

Контроль за правильним використанням коштів фонду загально­го обов'язкового навчання здійснюють органи виконавчої влади або органи місцевого самоврядування, органи управління освітою.

8.4. Заклад має право на придбання та оренду необ­хідного обладнання та інші матеріальні ресурси, користуватися по­слугами будь-якого підприємства, установи, організації або фізичної особи, фінансувати за рахунок власних надходжень заходи, що сприяють поліпшенню соціально-побутових умов колективу.

8.5. Порядок діловодства і бухгалтерського обліку в закладі визначається законодавством та нормативно-правовими ак­тами Міністерства освіти і науки України та інших центральних ор­ганів виконавчої влади, яким підпорядковані навчальні заклади. За рішенням засновника закладу бухгалтерський облік може здійсню­вати самостійно або через централізовану бухгалтерію.

8.6. Звітність про діяльність закладу встановлюється відповідно до законодавства.

ІХ. МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО

9.1. Заклад за наявності належної матеріально-тех­нічної та соціально-культурної бази, власних надходжень має право проводити міжнародний учнівський та педагогічний обмін у рамках освітніх програм, проектів, встановлювати відповідно до законодавства прямі зв'язки з міжнародними організаціями та освітніми асоціаціями.

9.2. Заклад має право відповідно до чинного законо­давства укладати угоди про співробітництво з навчальними закла­дами, науковими установами, підприємствами, організаціями, гро­мадськими об'єднаннями інших країн.

Х. КОНТРОЛЬ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ ЗАКЛАДУ

10.1. Державний контроль за діяльністю закладу здійс­нюється з метою забезпечення реалізації єдиної державної політики в сфері дошкільної і загальної середньої освіти.

10.2. Державний контроль здійснюють Міністерство освіти і науки України, Державна інспекція навчальних закладів, Засновник.

10.3. Основною формою державного контролю за діяльністю закладу є атестація, що проводиться не рідше одного разу на десять років у порядку, встановленому Міністерством освіти і науки України.

10.4. У період між атестацією проводяться перевірки (інспекту­вання) закладу з питань, пов'язаних з його навчально-виховною діяльністю. Зміст, види і періодичність цих перевірок ви­значаються залежно від стану навчально-виховної роботи, але не частіше 1—2 разів на рік. Перевірки з питань, не пов'язаних з навча­льно-виховною діяльністю, проводяться його Засновником (власни­ком) відповідно до законодавства.

XІ. РЕОРГАНІЗАЦІЯ АБО ЛІКВІДАЦІЯ ЗАКЛАДУ

11.1. Рішення про реорганізацію або ліквідацію закладу приймає засновник.

Реорганізація закладу відбувається шляхом злиття, приєднання, поділу, виділення, перетворення.

Ліквідація проводиться ліквідаційною комісією, призначеною за­сновником, а у випадках ліквідації за рішенням господарського суду — ліквідаційною комісією, призначеною цим органом.

З часу призначення ліквідаційної комісії до неї переходять пов­новаження щодо управління закладом.

11.2. Ліквідаційна комісія оцінює наявне майно закладу, виявляє його дебіторів і кредиторів і розраховується з ними, складає ліквідаційний баланс і представляє його Засновнику на затвердження.

11.3. У випадку реорганізації права та зобов'язання закладу переходять до правонаступників відповідно до чинного за­конодавства або визначених навчальних закладів.

11.4. Заклад вважається припиненим з моменту внесення про це до Єдиного державного реєстру.

11.5 Зміни до статуту закладу затверджуються у тому порядку що і статут закладу є невід’ємною його частиною та підлягають державній реєстрації.

Кiлькiсть переглядiв: 1597

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.