/Files/images/nova_2/Изображение.JPG

1. Загальні положення

1.1. Рівненська гімназія № 17 Рівненської міської ради (далі – заклад освіти або гімназія) є правонаступником Рівненського ліцею № 17 Рівненської міської ради.

Засновником гімназії є Рівненська міська територіальна громадав особі Рівненської міської ради. Уповноваженим органом засновника є Управління освіти виконавчого комітету Рівненської міської ради. Гімназія є закладом освіти комунальної форми власності.

1.2. Скорочене найменування закладу освіти: Рівненська гімназія № 17.

1.3. Місцезнаходження закладу: 33004, м. Рівне, вул. Тиннівська, 82, тел. (0362) 63-23-41, електронна пошта rivne.school17@gmail.com.

1.4. Заклад є юридичною особою, має печатку, штамп, ідентифікаційний код, інші реквізити відповідно до чинного законодавства України, має право відкривати рахунки у відповідних установах, набувати майнових та особистих немайнових прав, нести обов'язки, бути позивачем та відповідачем у суді.

1.5. Заклад забезпечує здобуття дошкільної, початкової, базової середньої освіти через організацію закладом єдиного комплексу освітніх компонентів для досягнення учнями/вихованцями, обов’язкових результатів навчання, визначених Державними стандартами дошкільної, початкової, базової середньої освіти (далі - Державний стандарт) на трьох рівнях:

‒ дошкільна освіта - від 3 до 6 років;

‒ початкова освіта - 1-4 класи;

‒ базова середня освіта – 5-9 класи.

Дошкільний підрозділ та початкова школа є структурними підрозділами гімназії.

1.6. Заклад для здійснення статутної діяльності може на договірних засадах об’єднуватися з іншими юридичними особами, утворюючи освітні, освітньо-наукові, освітньо-виробничі та інші об’єднання, кожен із учасників якого зберігає статус юридичної особи.

Взаємовідносини закладу з юридичними і фізичними особами визначаються угодами, що укладені ними.

1.7. Зміни до Статуту розробляються керівником закладу шляхом викладення Статуту у новій редакції та затверджуються Управлінням освіти виконавчого комітету Рівненської міської ради.

1.8. Головними завданнями закладу освіти є:

‒ забезпечення виконання вимог Державних стандартів дошкільної, початкової, базової середньої освіти, підготовка здобувачів освіти до подальшої освіти і трудової діяльності;

‒ надання якісних освітніх послуг;

‒ формування особистості здобувача освіти, розвиток його здібностей і обдарувань, наукового світогляду;

‒ виховання громадянина України;

‒ виховання в здобувачів освіти поваги до Конституції України, державних символів України, прав і свобод людини і громадянина, почуття власної гідності, відповідальності перед законом за свої дії, свідомого ставлення до обов'язків людини і громадянина;

‒ забезпечення реалізація права здобувачів освіти на вільне формування політичних і світоглядних переконань;

‒ виховання шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій і звичаїв, державної мови, національних цінностей Українського народу;

‒ виховання свідомого ставлення до свого здоров'я та здоров'я інших громадян як найвищої соціальної цінності, формування гігієнічних навичок і засад здорового способу життя, збереження і зміцнення фізичного та психічного здоров'я здобувачів освіти;

‒ забезпечення соціального захисту здобувачів освіти, сприяння встановлення рівного доступу до повноцінної освіти різних категорій учнів, відповідно до їх індивідуальних нахилів, потреб, інтересів;

‒ реалізація права осіб з особливими освітніми потребами на здобуття базової середньої освіти;

‒ створення передумов для соціальної адаптації, подальшої інтеграції в суспільство осіб з особливими освітніми потребами;

‒ створення безпечних умов освітньої діяльності.

1.9. Заклад у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про повну загальну середню освіту», спеціальними законами, іншими актами законодавства у сфері освіти і науки та міжнародних договорів України, рішеннями Рівненської міської ради та уповноваженого нею органу управління освіти, цим Статутом.

1.10. Заклад самостійно приймає рішення та здійснює освітню діяльність в межах автономії, обсяг якої визначається Законом України «Про освіту», спеціальними законами та цим Статутом.

1.11. Автономія закладу освіти визначається його правом:

‒ брати участь в установленому порядку в моніторингу якості освіти;

‒ проходити в установленому порядку громадську акредитацію закладу;

‒ самостійно визначати форми, методи і засоби організації освітнього процесу;

‒ самостійно формувати освітню програму;

‒ на основі освітньої програми розробляти навчальний план, в тому числі в установленому порядку розробляти і впроваджувати експериментальні та індивідуальні навчальні плани;

‒ планувати власну діяльність та формувати стратегію розвитку закладу освіти;

‒ спільно з вищими навчальними закладами, науково-дослідними інститутами та центрами проводити науково-дослідну, експериментальну, пошукову роботу, що не суперечить законодавству України;

‒ використовувати різні форми морального стимулювання та матеріального заохочення педагогічних працівників, здобувачів освіти, інших учасників освітнього процесу у порядку визначеному чинним законодавством;

‒ на правах оперативного управління розпоряджатися рухомим і нерухомим майном згідно із законодавством України та цим Статутом;

‒ отримувати кошти і матеріальні цінності від органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, об’єднаних територіальних громад, юридичних і фізичних осіб;

‒ залишати у своєму розпорядженні і використовувати власні надходження у порядку, визначеному законодавством України;

‒ розвивати власну матеріально-технічну базу та соціальну базу (спортивно-оздоровчих, лікувально-профілактичних і культурних підрозділів);

‒ самостійно забезпечувати добір і розстановку кадрів;

‒ встановлювати власну символіку та атрибути;

‒ користуватись пільгами, передбаченими державою;

‒ брати участь у роботі міжнародних організацій, асоціацій і рухів у проведенні науково-дослідницької, експериментальної, пошукової, просвітницької роботи;

‒ в період літніх канікул організовувати роботу літнього табору відпочинку на базі закладу;

‒ здійснювати інші дії, що не суперечать чинному законодавству.

1.12. Заклад несе відповідальність перед здобувачами освіти, територіальною громадою міста, суспільством і державою за:

‒ реалізацію головних завдань дошкільної, початкової, базової середньої освіти, визначених законами України;

‒ безпечні умови освітньої діяльності;

‒ дотримання Державних стандартів дошкільної освіти, початкової освіти та базової середньої освіти;

‒ дотримання договірних зобов'язань з іншими суб'єктами освітньої, виробничої, наукової діяльності, у тому числі зобов'язань за міжнародними угодами;

‒ дотримання фінансової дисципліни;

‒ прозорість, інформаційну відкритість закладу освіти.

1.13. Мовою навчання і виховання у закладі є державна мова.

1.14. Заклад зобов’язаний:

‒ реалізовувати положення Конституції України, Законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про повну загальну середню освіту», інших нормативно-правових актів у галузі освіти;

‒ здійснювати освітню діяльність на підставі ліцензії, отриманої у встановленому законодавством порядку;

‒ задовільнять потреби громадян, що проживають на території обслуговування закладу освіти, в здобутті дошкільної, початкової, базової середньої освіти;

‒ за потреби створювати інклюзивні та/або спеціальні групи і класи для навчання осіб з особливими освітніми потребами;

‒ забезпечувати єдність навчання та виховання;

‒ створювати власну науково-методичну і матеріально-технічну базу;

‒ проходити плановий інституційний аудит у терміни та в порядку визначеним спеціальним законодавством;

‒ забезпечувати відповідність рівня дошкільної освіти, початкової, базової середньої освіти Державними стандартами;

‒ охороняти життя і здоров’я здобувачів освіти, педагогічних та інших працівників закладу освіти;

‒ додержуватись фінансової дисципліни, зберігати матеріальну базу;

‒ забезпечувати видачу здобувачам освіти документів про освіту встановленого зразка;

‒ здійснювати інші повноваження делеговані засновником або уповноваженим ним органом;

‒ забезпечувати безпечні умови освітньої діяльності.

1.15. У закладі освіти можуть створюватись та функціонувати:

1) методичні об’єднання педагогічних працівників:

- початкових класів та вихователів групи подовженого дня, дошкільної групи;

- іноземних мов;

- гуманітарного циклу;

- природничого циклу предметів;

- математичного циклу предметів;

- історико-правового циклу предметів;

- художньо-естетичного циклу;

- класних керівників та керівників гуртків;

- інші у разі потреби.

2) спортивні секції, методична рада закладу, творчі групи;

3) психологічна служба;

4) інші у разі потреби або якщо це передбачено чинним законодавством.

1.16. Медичне обслуговування здобувачів освіти здійснюється сестрою медичною, яка входить до штату закладу та інших медичних працівників, які входять до штату закладів охорони здоров’я у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

1.17. Харчування учнів у закладі здійснюється відповідно до Закону України«Про освіту» та інших актів законодавства.

Відповідальність за організацію харчування учнів у закладі покладається на засновників та керівника закладу освіти. Норми та порядок організації харчування учнів у закладі встановлюється Кабінетом Міністрів України.

2. Організація освітнього процесу

2.1. Заклад організовує свою роботу самостійно, відповідно до Стратегії розвитку закладу та плану роботи на поточний навчальний рік, в яких забезпечується належний рівень дошкільної, початкової та базової середньої освіти відповідно до вимог Державних стандартів освіти та втілюються найголовніші питання роботи закладу, перспективи розвитку. Стратегія розвитку ліцею та план роботи схвалюються педагогічною радою, а Стратегія ще й затверджується засновником.

2.2. Освітній процес у закладі дошкільної освіти здійснюється за програмами виховання і навчання дітей дошкільного віку, затвердженими Міністерством освіти і науки України.

2.3. Заклад дошкільної освіти, як заклад загального розвитку, забезпечує належний рівень дошкільної освіти дітей віком від 3 років до шести (семи) років відповіднодо вимог Базового компонента дошкільної освіти.

2.4. Освітній процес в закладі організовується в безпечному освітньому середовищі та здійснюється з урахуванням вікових особливостей, фізичного, психічного та інтелектуального розвитку дітей, їхніх особливих освітніх потреб за такими циклами:

перший цикл початкової освіти – адаптаційно-ігровий (1-2 роки навчання);

другий цикл початкової освіти – основний (3-4 роки навчання);

перший цикл базової середньої освіти – адаптаційний (5-6 роки навчання);

другий цикл базової середньої освіти – базове предметне навчання (7-9 роки навчання).

2.5. Основним документом, що регулює освітній процес, є освітня програма, що розробляється на основі типових освітніх програм, розроблених та затверджених Міністерством освіти і науки України або альтернативних освітніх програм, розроблених закладом чи іншими суб’єктами освітньої діяльності, науковими установами, фізичними чи юридичними особами та затвердженими відповідно чинного законодавства про освіту. Освітня програма, за рішенням педагогічної ради, може бути наскрізною або для окремих рівнів освіти. Для осіб з особливими освітніми потребами освітня програма може мати корекційно-розвитковий складник. Освітня програма схвалюється педагогічною радою закладу і затверджується наказом директора. На основі власної освітньої програми заклад складає та затверджує річний навчальний план, що конкретизує організацію освітнього процесу. У вигляді додатків до навчального плану додаються розклад уроків та режим роботи (місячний, річний).

2.6. Відповідно до навчального плану педагогічні працівники самостійно добирають програми, підручники, навчальні посібники, яким надано гриф Міністерства освіти та науки України, а також науково-методичну літературу, дидактичні матеріали, форми, методи і засоби навчальної роботи, що мають забезпечувати виконання статутних завдань та здобуття освіти на рівні Державних стандартів.

2.7. Освітній процес у закладі може здійснюватися за інституційною (денною, дистанційною, мережевою) формою та індивідуальною формою (екстернатом, сімейною (домашньою) формою, педагогічним патронажем).

2.8. Організація інклюзивного навчання у закладі здійснюється у порядку, затвердженому Кабінетом Міністрів України.

Потреба учня з особливими освітніми потребами в індивідуальній програмі розвитку, індивідуальному навчальному плані визначається згідно з висновком інклюзивно-ресурсного центру про комплексну психолого-педагогічну оцінку розвитку дитини з урахуванням Міжнародної класифікації функціонування, обмеження життєдіяльності та здоров’я дітей і підлітків.

Відповідно до індивідуальних особливостей освітньої діяльності для кожного учня з особливими освітніми потребами, який навчається в інклюзивному класі, у порядку, визначеному законодавством, складаються індивідуальна програма розвитку та індивідуальний навчальний план (за потреби).

Індивідуальна програма розвитку визначає перелік необхідних дитині психолого-педагогічних, корекційно-розвиткових послуг, що надаються індивідуально та/або в груповій формі.

Особистісно орієнтоване спрямування освітнього процесу для учня з особливими освітніми потребами забезпечує асистент вчителя.

В освітньому процесі соціальні потреби учнів з особливими освітніми потребами забезпечуються асистентом учня - соціальним робітником, одним із батьків учня або уповноваженою ними особою (за потреби).

Для організації процесу навчання учнів з особливими освітніми потребами у закладі облаштовується спеціальна кімната для корекційно-розвиткових занять.

Оскарження рішень, пов’язаних з реалізацією індивідуальної освітньої траєкторії в закладі, індивідуального навчального плану та індивідуальної програми розвитку, здійснюється шляхом подання відповідної скарги до керівника, засновника закладу освіти чи уповноваженого ним органу відповідно до вимогЗакону України«Про звернення громадян» та/або в інший спосіб, визначений законодавством.

2.9. Приймання дітей дошкільного віку до закладу здійснюється на безконкурсній основі, як правило, відповідно до території обслуговування за попередньою письмовою реєстрацією.

2.10. Для зарахування дитини у дошкільну групу необхідно надати пакет документів: медичну довідку, свідоцтво про народження дитини, заяву батьків. Для дітей, батьки яких відмовляються від щеплень, медична довідка з висновком лікарсько-консультативної комісії, що дитина може відвідувати дитячий садок.

2.11. За дитиною зберігається місце у дошкільній групі у разі її хвороби, карантину, санаторного лікування, на час відпустки батьків або осіб, які їх замінюють, а також у літній період (75 днів).

2.12. Відрахування дітей із дошкільної групи може здійснюватись за бажанням батьків або осіб, які їх замінюють; на підставі медичного висновку про стан здоров’я дитини, що виключає можливість її подальшого перебування у дошкільному закладі; у разі несплати без поважних причин батьками або особами, які їх замінюють, плати за харчування дитини протягом двох місяців.

2.13. Термін письмового повідомлення батьків або осіб, які їх замінюють, про відрахування дитини – місяць.

2.14. Зарахування здобувачів освіти до початкової школи здійснюється без проведення конкурсу відповідно до території обслуговування. Здобувачі освіти, які не проживають на території обслуговування, можуть бути зараховані до закладу за наявністю вільних місць у відповідному класі.

Зарахування здобувачів освіти проводиться наказом директора закладу.

Для зарахування здобувачів освіти до закладу батьки або особи, що їх замінюють, подають заяву, копію свідоцтва про народження дитини, медичну довідку встановленого зразка, особову справу (крім дітей, які вступають до першого класу), до закладу – документ про відповідний рівень освіти.

До першого класу зараховуються як правило діти з 6 (шести) років. Діти, яким на початок навчального року виповнилося 7 років, повинні розпочати здобуття початкової освіти цього ж навчального року.

Особи з особливими освітніми потребами можуть розпочинати здобуття початкової освіти з іншого віку, а тривалість здобуття ними початкової та базової середньої освіти може бути подовжена з доповненням освітньої програми корекційно-розвитковим складником.

2.15. Формування класів у закладі:

З метою належної організації освітнього процесу у закладі формуються класи та/або групи, у тому числі інклюзивні.

У разі звернення батьків дитини з особливими освітніми потребами інклюзивний клас утворюється в обов’язковому порядку.

Кількість учнів у класі (наповнюваність класу), комунального закладу освіти не може становити менше 5 учнів та більше:

30 дітей у дошкільній групі;

24 учні, які здобувають початкову освіту;

30 учнів, які здобувають базову середню освіту.

У разі якщо кількість учнів не дозволяє утворити клас, учні можуть продовжити навчання в цьому закладі освіти за однією з інших (крім очної) форм здобуття повної загальної середньої освіти або в іншому закладі освіти із забезпеченням територіальної доступності. Зменшення кількості учнів у класі протягом навчального року не є підставою для припинення функціонування цього класу до закінчення навчального року.

Кількість учнів у навчальних приміщеннях закладу має відповідати вимогам санітарного законодавства та не може порушувати права учнів (педагогічних працівників) на належні, безпечні та здорові умови навчання (праці).

Для вивчення навчальних предметів, курсів, інтегрованих курсів, у тому числі вибіркових, можуть формуватися та функціонувати міжкласні групи, що включатимуть учнів різних класів одного або різних років навчання.

Учні розподіляються між класами (групами) керівником закладу освіти.

2.16. Поділ класів на групи для вивчення окремих предметів у закладі здійснюється згідно з нормативами, встановленими МОН України.

2.17. У закладі може запроваджуватись вивчення навчальних предметів (у тому числі факультативів та курсів за вибором).

2.18. У закладі для здобувачів освіти 1-4 класів за бажанням їх батьків або осіб, які їх замінюють, створюються групи подовженого дня. Зарахування до груп подовженого дня і відрахування здобувачів освіти із них здійснюється наказом директора закладу освіти на підставі заяв батьків та осіб, які їх замінюють.

Відповідальність за збереження навчального обладнання покладається на вихователя та інших педагогічних працівників групи подовженого дня.

2.19. Група подовженого дня може комплектуватися із здобувачів освіти одного або кількох класів, але не більше як двох вікових категорій. Режим роботи групи подовженого дня розробляється відповідно до Санітарного регламенту для закладів загальної середньої освіти, ухвалюється педагогічною радою і затверджується директором закладу освіти.

2.20. Тривалість перебування у дошкільній групі становить дванадцять годин на день, для здобувачів освіти у групі подовженого дня – шість годин на день, а за наявності відповідної заяви батьків або осіб, які їх замінюють, може зменшуватись.

2.21. План роботи вихователя дошкільної групи, групи подовженого дня погоджується із заступником директора і затверджується директором закладу.

2.22. Іноземні громадяни та особи без громадянства зараховуються до закладу відповідно до законодавства та/або міжнародних договорів України.

2.23. Переведення здобувачів освіти до наступного класу здійснюється у порядку, встановленому МОН України.

2.24. У разі переходу здобувача освіти до іншого закладу освіти для здобуття загальної середньої освіти батьки або особи, що їх замінюють, подають до закладу освіти заяву про перехід та письмове підтвердження або його скановану копію з іншого закладу освіти про можливість зарахування до нього відповідного здобувача освіти.

2.25. У разі вибуття здобувача освіти на постійне місце проживання за межі України батьки або особи, які їх замінюють, подають до закладу заяву про вибуття та копію або скановану копію паспорта громадянина України для виїзду за кордон, з яким перетинає державний кордон дитина, або її проїзного документа із записом про вибуття на постійне місце проживання за межі України чи відміткою про взяття на постійний консульський облік у дипломатичному представництві або консульській установі України за кордоном (для здобувачів освіти, які не досягли повноліття).

2.26. Навчальний рік у закладі розпочинається у День знань - 1 вересня і закінчується не пізніше 1 липня наступного року.

Структура навчального року за семестрами, тривалість навчального тижня, дня, занять, відпочинку між ними, інші форми організації освітнього процесу режим роботи встановлюється закладом у межах часу, що передбачений освітньою програмою.

У випадку надзвичайних ситуацій місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування може встановлюватися особливий режим роботи закладу, який погоджується з відповідними органами, в тому числі організація навчання з використанням технологій дистанційного навчання.

2.27. Тривалість канікул протягом навчального року повинна становити не менше 30 календарних днів.

2.28. Під час літніх канікул заклад сприяє організації відпочинку дітей, в тому числі із соціально-вразливих категорій (сімей), у таборах оздоровлення або відпочинку.

2.29. Тривалість занять з дітьми дошкільного віку становить – 25-35 хвилин, уроків у 1-х класах - 35 хвилин, у 2- 4-х класах - 40 хвилин, у 5-11-х – 45 хвилин. Заклад може обрати інші, крім уроку, форми організації освітнього процесу.

2.30. Розклад уроків складається відповідно до навчального плану закладу з дотриманням педагогічних та санітарно-гігієнічних вимог і затверджується директором закладу.

2.31. Зміст, обсяг і характер домашніх завдань визначаються вчителем відповідно до педагогічних і санітарно-гігієнічних вимог з урахуванням вимог навчальних програм та індивідуальних особливостей здобувачів освіти.

Домашні завдання здобувачам освіти перших класів не задаються.

2.32. Крім різних форм обов'язкових навчальних занять, у закладі проводяться індивідуальні, групові, факультативні та позакласні заняття та заходи, курси за вибором, що передбачені окремим розкладом та планом роботи і спрямовані на задоволення освітніх інтересів здобувачів освіти та на розвиток їх творчих здібностей, нахилів і обдарувань.

2.33. Відволікання здобувачів освіти від навчальних занять для провадження інших видів діяльності забороняється (крім випадків, передбачених законодавством).

2.34. Залучення здобувачів освіти до видів діяльності, не передбачених навчальним планом та річним планом роботи закладу освіти, дозволяється лише за їх згодою та згодою батьків або осіб, які їх замінюють.

2.35. У закладі основними видами оцінювання результатів навчальних досягнень є формувальне, поточне, підсумкове (тематичне, семестрове, річне), державна підсумкова атестація. Критерії оцінювання навчальних досягнень здобувачів освіти визначаються МОН України.

2.36. Облік навчальних досягнень здобувачів освіти протягом навчального року здійснюється у класних журналах (електронних журналах), інструкції про ведення яких затверджуються МОН України. Результати навчальної діяльності за рік заносяться до особових справ учнів.

2.37. У 1-2-х класах підсумкове оцінювання здійснюється із застосуванням вербальної характеристики особистих досягнень, а його результати фіксуються тільки у свідоцтві досягнень.

У 3-4-х класах підсумкове оцінювання здійснюється за рівневою шкалою. Результати навчання зазначаються згідно з характеристиками результатів навчання, визначених у свідоцтві досягнень за рівнями.

У наступних класах оцінювання здійснюється відповідно до вимог щодо оцінювання навчальних досягнень здобувачів освіти, затверджених МОН України.

2.38. Результати навчання здобувачів освіти на кожному рівні базової середньої освіти оцінюються шляхом державної підсумкової атестації, яка може здійснюватися в різних формах, визначених законодавством.

Державна підсумкова атестація здобувачів початкової освіти здійснюється лише з метою моніторингу якості освітньої діяльності закладів освіти та/або якості освіти.

2.39. Порядок, форми проведення і перелік навчальних предметів, з яких проводиться державна підсумкова атестація, визначає центральний орган виконавчої влади у сфері освіти і науки.

В окремих випадках здобувачі освіти за станом здоров’я або з інших поважних причин можуть бути звільнені від державної підсумкової атестації у порядку, що встановлюється МОН України та Міністерством охорони здоров’я України.

2.40. Здобувачі початкової освіти, які через поважні причини (хвороба, інші обставини) за результатами річного оцінювання не засвоїли скориговану до індивідуальних здібностей навчальну програму, можуть бути, як виняток, залишені для повторного навчання у тому самому класі за рішенням педагогічної ради, учні 1-2-х класів за ініціативою батьків, учнів 3-4-х класів за згодою батьків.

2.41. Результати семестрового, річного оцінювання та державної підсумкової атестації доводяться до відома здобувачів освіти, їх батьків або осіб, які їх замінюють класним керівником.

2.42. Після завершення навчання за освітньою програмою відповідного рівня базової середньої освіти незалежно від форми її здобуття та на підставі результатів річного оцінювання і державної підсумкової атестації учні отримують такі документи про освіту:

свідоцтво про початкову освіту;

свідоцтво про базову середню освіту.

У документах про освіту результати підсумкового оцінювання визначаються за системою оцінювання, визначеною законодавством.

2.43. Порядок переведення і випуск учнів (вихованців) закладу визначається МОН України.

2.44. Випускникам закладу освіти, які не атестовані хоча б з одного предмета, видається табель успішності.

Здобувачі освіти, які не отримали документи про освіту, можуть продовжити навчання екстерном.

2.45. За відмінні успіхи у навчанні для здобувачів освіти встановлюються такі форми матеріального та морального заохочення: свідоцтво про базову загальну середню освіту з відзнакою, похвальні листи «За високі досягнення у навчанні», похвальні грамоти «За особливі досягнення у вивченні окремих предметів».

2.46. Свідоцтва про початкову освіту, базову середню освіту та відповідні додатки до них реєструються у книгах обліку та видачі зазначених документів.

2.47. Виховання здобувачів освіти у закладі освіти здійснюється під час проведення уроків, в процесі позаурочної та позашкільної роботи.

2.48. Цілі виховного процесу в закладі освіти визначаються на основі принципів, закладених у Конституції та законах України, інших нормативно-правових актах.

2.49. Заклад відокремлений від церкви (релігійних організацій), має світський характер.

Політичні партії (об’єднання) не мають права втручатися в освітню діяльність закладу освіти.

Забороняється створення осередків політичних партій та функціонування будь-яких політичних об’єднань.

Керівництву закладу, педагогічним працівникам, органам державної влади та органам місцевого самоврядування, їх посадовим особам забороняється залучати здобувачів освіти до участі в заходах, організованих релігійними організаціями чи політичними партіями (об’єднаннями), крім заходів, передбачених освітньою програмою.

Керівництву закладу, органам державної влади та органам місцевого самоврядування, їх посадовим особам забороняється залучати працівників закладів освіти до участі в заходах, організованих релігійними організаціями чи політичними партіями (об’єднаннями).

Здобувачі освіти не можуть бути обмежені у праві на здобуття освіти за їх належність або неналежність до релігійних організацій чи політичних партій (об’єднань).

2.50. Дисципліна в закладі дотримується на основі взаємоповаги усіх учасників освітнього процесу, дотримання правил внутрішнього розпорядку та цього Статуту, Правила для учнів, батьків, педагогів.

Застосування методів фізичного та психічного насильства до здобувачів освіти забороняється.

3. Учасники освітнього процесу

3.1. Учасниками освітнього процесу в закладі є:

‒ здобувачі дошкільної освіти;

‒ здобувачі освіти (учні);

‒ педагогічні працівники;

‒ батьки здобувачів освіти;

‒ фізичні особи, які провадять освітню діяльність;

‒ інші особи, передбачені спеціальними законами та залучені до освітнього процесу у порядку, що встановлюється закладом освіти.

3.2. Статус, права та обов’язки учасників освітнього процесу визначаються Законами України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про повну загальну середню освіту», іншими законодавчими актами, цим Статутом, правилами внутрішнього розпорядку закладу освіти.

3.3. Здобувачі освіти мають право на:

‒ навчання впродовж життя та академічну мобільність;

‒ індивідуальну освітню траєкторію, що реалізується, зокрема, через вільний вибір видів, форм і темпу здобуття освіти, закладу освіти і запропонованих ними освітніх програм, навчальних дисциплін та рівня їх складності, методів і засобів навчання;

‒ якісні освітні послуги;

‒ справедливе та об’єктивне оцінювання результатів навчання;

‒ відзначення успіхів у своїй діяльності;

‒ свободу творчої, спортивної, оздоровчої, культурної, просвітницької, наукової і науково-технічної діяльності тощо;

‒ безпечні та нешкідливі умови навчання;

‒ повагу людської гідності;

‒ захист під час освітнього процесу від приниження честі та гідності, будь-яких форм насильства та експлуатації, дискримінації за будь-якою ознакою, пропаганди та агітації, що завдають шкоди здоров’ю здобувача освіти;

‒ користування бібліотекою, навчальною, науковою, виробничою, культурною, спортивною, побутовою, оздоровчою інфраструктурою закладу освіти та послугами його структурних підрозділів у порядку, встановленому закладом освіти відповідно до спеціальних законів;

‒ доступ до інформаційних ресурсів і комунікацій, що використовуються в освітньому процесі та науковій діяльності;

‒ особисту або через своїх законних представників участь у громадському самоврядуванні та управлінні закладом освіти;

‒ інші необхідні умови для здобуття освіти, у тому числі для осіб з особливими освітніми потребами та із соціально незахищених верств населення;

‒ участь в різних видах навчальної, науково-практичної діяльності, конференціях, олімпіадах, виставках, конкурсах тощо;

‒ отримання додаткових, у тому числі платних, навчальних послуг;

‒ перегляд результатів оцінювання навчальних досягнень з усіх предметів інваріантної та варіативної частини;

‒ особи з ООП забезпечуватись допоміжними засобами для навчання в порядку встановленому Кабінетом Міністрів України.

3.4. Здобувачі освіти зобов'язані:

‒ виконувати вимоги освітньої програми (індивідуального навчального плану за його наявності), дотримуючись принципу академічної доброчесності, та досягти результатів навчання, передбачених стандартом освіти для відповідного рівня освіти;

‒ поважати гідність, права, свободи та законні інтереси всіх учасників освітнього процесу, дотримуватися етичних норм;

‒ відповідально та дбайливо ставитися до власного здоров’я, здоров’я оточуючих, довкілля;

‒ дотримуватися вимог Статуту, правил внутрішнього розпорядку закладу освіти.

Здобувачі освіти мають також інші права та обов’язки, передбачені законодавством та установчими документами закладу освіти.

3.5. Здобувачі освіти залучаються за їх згодою та згодою батьків або осіб, які їх замінюють, до самообслуговування, різних видів суспільно корисної праці відповідно до цього Статуту і правил внутрішнього розпорядку з урахуванням віку, статі, фізичних можливостей.

3.6. За невиконання учасниками освітнього процесу своїх обов’язків, порушення цього Статуту, правил внутрішнього розпорядку, порушення академічної доброчесності на них можуть накладатися стягнення відповідно до законодавства та Порядку виявлення та встановлення фактів академічної доброчесності.

3.7. Педагогічним працівником повинна бути особа з високими моральними якостями, яка має вищу освіту, належний рівень професійної підготовки, забезпечує результативність та якість своєї роботи, фізичний та психічний стан здоров’я якої дає змогу виконувати професійні обов’язки в закладах загальної середньої освіти.

3.8. До педагогічної діяльності у закладі не допускаються особи, яким вона заборонена за медичними показаннями, за вироком суду. Перелік медичних протипоказань щодо провадження педагогічної діяльності встановлюється законодавством.

3.9. Призначення на посаду, звільнення з посади педагогічних та інших працівників, інші трудові відносини регулюються законодавством про працю, Законами України «Про дошкільну освіту», «Про повну загальну середню освіту» та іншими законодавчими актами.

3.10. Обсяг педагогічного навантаження вчителів визначається відповідно до законодавства директором закладу.

Обсяг педагогічного навантаження може бути менше тарифної ставки або посадового окладу лише за письмовою згодою педагогічного працівника.

Перерозподіл педагогічного навантаження протягом навчального року допускається лише в разі зміни кількості годин для вивчення окремих предметів, що передбачається робочим навчальним планом, або за письмовою згодою педагогічного працівника з дотриманням вимог законодавства про працю.

3.11. Директор закладу призначає класних керівників, завідуючих навчальними кабінетами, майстернями, права та обов’язки яких визначаються нормативно-правовими актами МОН України, правилами внутрішнього розпорядку та цим Статутом.

3.12. Не допускається відволікання педагогічних працівників від виконання професійних обов’язків крім випадків, передбачених законодавством.

Залучення педагогічних працівників до участі у видах робіт, не передбачених освітньою програмою закладу, навчальними програмами та іншими документами, що регламентують діяльність закладу освіти, здійснюється лише за їх згодою.

3.13. Педагогічні працівники закладу підлягають атестації відповідно до порядку, встановленого МОН України. Сертифікація педагогічних працівників відбувається на добровільних засадах виключно за його ініціативою та відповідно до чинного законодавства.

За результатами атестації визначається відповідність педагогічного працівника займаній посаді, присвоюються кваліфікаційні категорії, педагогічні звання. Перелік категорій і педагогічних звань педагогічних працівників визначається Кабінетом Міністрів України.

3.14. Педагогічні працівники закладу мають право на:

‒ академічну свободу, включаючи свободу викладання, свободу від втручання в педагогічну, науково-педагогічну та наукову діяльність, вільний вибір форм, методів і засобів навчання, що відповідають освітній програмі;

‒ педагогічну ініціативу;

‒ розроблення та впровадження авторських навчальних програм, проектів, освітніх методик і технологій, методів і засобів, насамперед методик компетентнісного навчання;

‒ користування бібліотекою, навчальною, науковою, виробничою, культурною, спортивною, побутовою, оздоровчою інфраструктурою закладу освіти та послугами його структурних підрозділів у порядку, встановленому закладом освіти відповідно до спеціальних законів;

‒ підвищення кваліфікації, перепідготовку;

‒ проходити сертифікацію;

‒ вільний вибір освітніх програм, форм навчання, закладів освіти, установ і організацій, інших суб’єктів освітньої діяльності, що здійснюють підвищення кваліфікації та перепідготовку педагогічних працівників;

‒ доступ до інформаційних ресурсів і комунікацій, що використовуються в освітньому процесі та науковій діяльності;

‒ відзначення успіхів у своїй професійній діяльності;

‒ справедливе та об’єктивне оцінювання своєї професійної діяльності;

‒ захист професійної честі та гідності;

‒ індивідуальну освітню (наукову, творчу, мистецьку та іншу) діяльність за межами закладу освіти;

‒ отримання пільгових довгострокових кредитів на будівництво (реконструкцію) чи придбання житла у порядку, передбаченому Кабінетом Міністрів України;

‒ безпечні і нешкідливі умови праці;

‒ участь у громадському самоврядуванні закладу освіти;

‒ участь у роботі колегіальних органів управління закладу освіти.

‒ проходити атестацію для здобуття відповідної кваліфікаційної категорії та отримувати її в разі успішного проходження атестації;

‒ об’єднуватися у професійні спілки та бути членами інших об’єднань громадян, діяльність яких не заборонена законодавством;

‒ порушувати питання захисту прав, професійної та людської честі і гідності.

3.15. Педагогічні працівники закладу зобов'язані:

‒ дотримуватися принципів дитиноцентризму та педагогіки партнерства у відносинах з учнями та їхніми батьками;

‒ забезпечувати єдність навчання, виховання та розвитку учнів, а також дотримуватися у своїй педагогічній діяльності інших принципів освітньої діяльності, визначенихстаттею 6Закону України «Про освіту»;

‒ використовувати державну мову в освітньому процесі відповідно до вимог цього Закону;

‒ володіти навичками з надання домедичної допомоги дітям;

‒ постійно підвищувати свій професійний і загальнокультурний рівні та педагогічну майстерність;

‒ виконувати освітню програму для досягнення здобувачами освіти передбачених нею результатів навчання;

‒ сприяти розвитку здібностей здобувачів освіти, формуванню навичок здорового способу життя, дбати про їхнє фізичне і психічне здоров’я;

‒ дотримуватися академічної доброчесності та забезпечувати її дотримання здобувачами освіти в освітньому процесі та науковій діяльності;

‒ дотримуватися педагогічної етики;

‒ поважати гідність, права, свободи і законні інтереси всіх учасників освітнього процесу;

‒ настановленням і особистим прикладом утверджувати повагу до суспільної моралі та суспільних цінностей, зокрема правди, справедливості, патріотизму, гуманізму, толерантності, працелюбства;

‒ формувати у здобувачів освіти усвідомлення необхідності додержуватися Конституції та законів України, захищати суверенітет і територіальну цілісність України;

‒ виховувати у здобувачів освіти повагу до державної мови та державних символів України, національних, історичних, культурних цінностей України, дбайливе ставлення до історико-культурного надбання України та навколишнього природного середовища;

‒ формувати у здобувачів освіти прагнення до взаєморозуміння, миру, злагоди між усіма народами, етнічними, національними, релігійними групами;

‒ захищати здобувачів освіти під час освітнього процесу від будь-яких форм фізичного та психічного насильства, приниження честі та гідності, дискримінації за будь-якою ознакою, пропаганди та агітації, що завдають шкоди здоров’ю здобувача освіти, запобігати вживанню ними та іншими особами на території закладів освіти алкогольних напоїв, наркотичних засобів, іншим шкідливим звичкам;

‒ додержуватися установчих документів та правил внутрішнього розпорядку закладу освіти, виконувати свої посадові обов’язки;

‒ брати участь у роботі педагогічної ради, засіданнях методичних комісій, нарадах, зборах;

‒ виконувати накази і розпорядження директора закладу освіти;

‒ вести відповідну документацію;

‒ сприяти зростанню іміджу закладу освіти;

‒ утримувати навчальні приміщення відповідно до вимог правил пожежної безпеки, охорони праці та безпеки життєдіяльності, санітарно-гігієнічних вимог.

3.16. Педагогічні працівники, які систематично порушують цей Статут, правила внутрішнього розпорядку закладу освіти, не виконують посадових обов’язків, умови трудового договору або за результатами атестації не відповідають займаній посаді, звільняються з роботи згідно із законодавством.

3.17. Права і обов’язки інших працівників, які залучаються до освітнього процесу регулюються трудовим законодавством, відповідними договорами, цим Статутом та правилами внутрішнього розпорядку закладу освіти.

3.18. Батьки здобувачів освіти та/або особи, які їх замінюють, мають право:

‒ захищати відповідно до законодавства права та законні інтереси здобувачів освіти;

‒ звертатися до закладів освіти, органів управління освітою з питань освіти;

‒ обирати заклад освіти, освітню програму, вид і форму здобуття дітьми відповідної освіти;

‒ брати участь у громадському самоврядуванні закладу освіти, зокрема обирати і бути обраними до органів громадського самоврядування закладу освіти;

‒ завчасно отримувати інформацію про всі заплановані у закладі освіти та позапланові педагогічні, психологічні, медичні, соціологічні заходи, дослідження, обстеження, педагогічні експерименти та надавати згоду на участь у них дитини;

‒ брати участь у розробленні індивідуальної програми розвитку дитини та/або індивідуального навчального плану;

‒ бути присутніми на навчальних заняттях своїх дітей за попереднім погодженням з керівником закладу освіти.

‒ отримувати інформацію про діяльність закладу освіти, результати навчання своїх дітей (дітей, законними представниками яких вони є) і результати оцінювання якості освіти у закладі освіти та його освітньої діяльності.

3.19. Батьки та/або особи, які їх замінюють, є відповідальними за здобуття дітьми базової загальної середньої освіти, їх виховання і зобов’язані:

‒ виховувати у дітей повагу до гідності, прав, свобод і законних інтересів людини, законів та етичних норм, відповідальне ставлення до власного здоров’я, здоров’я оточуючих і довкілля;

‒ сприяти виконанню дитиною освітньої програми та досягненню дитиною передбачених нею результатів навчання;

‒ поважати гідність, права, свободи і законні інтереси дитини та інших учасників освітнього процесу;

‒ дбати про фізичне і психічне здоров’я дитини, сприяти розвитку її здібностей, формувати навички здорового способу життя;

‒ формувати у дитини культуру діалогу, культуру життя у взаєморозумінні, мирі та злагоді, етнічними, національними, релігійними групами, представниками різних політичних і релігійних поглядів та культурних традицій, різного соціального походження, сімейного та майнового стану;

‒ настановленням і особистим прикладом утверджувати повагу до суспільної моралі та суспільних цінностей, зокрема правди, справедливості, патріотизму, гуманізму, толерантності, працелюбства;

‒ формувати у дітей усвідомлення необхідності додержуватися Конституції та законів України, захищати суверенітет і територіальну цілісність України;

‒ виховувати у дитини повагу до державної мови та державних символів України, національних, історичних, культурних цінностей України, дбайливе ставлення до історико-культурного надбання України;

‒ дотримуватися установчих документів, правил внутрішнього розпорядку закладу освіти.

3.20. У разі невиконання батьками та особами, які їх замінюють, обов’язків, передбачених законодавством, заклад освіти може порушувати в установленому порядку клопотання про відповідальність таких осіб, у тому числі позбавлення їх батьківських прав.

4. Управління закладом освіти та громадське самоврядування закладу

4.1. Управління закладу здійснює:

‒ засновник або уповноважений ним орган;

‒ директор;

‒ педагогічна рада;

‒ вищий колегіальний орган громадського самоврядування закладу освіти.

4.2. Органи громадського самоврядування та піклувальна рада мають право брати участь в управлінні закладу у порядку та межах, визначених Законом України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», Законом України «Про повну загальну середню освіту» та цим Статутом.

4.3. Засновник або уповноважений ним орган:

‒ здійснює контроль за дотриманням установчих документів закладу;

‒ здійснює контроль за фінансово-господарською діяльністю закладу;

‒ фінансує виконання Стратегії розвитку закладу, у тому числі здійснення інноваційної діяльності закладом освіти;

‒ утворює та ліквідує структурні підрозділи у заснованому ним закладі;

‒ здійснює контроль за недопущенням привілеїв чи обмежень (дискримінації) за ознаками віку, статі, раси, кольору шкіри, стану здоров’я, інвалідності, особливих освітніх потреб, громадянства, національності, політичних, релігійних чи інших переконань, місця проживання, мови спілкування, походження, сімейного, соціального та майнового стану, складних життєвих обставин, наявності судимості та іншими ознаками;

‒ затверджує кошторис закладу загальної середньої освіти, у тому числі обсяг коштів, що передбачається на підвищення кваліфікації педагогічних працівників, та контролює його виконання;

‒ за наявності коштів забезпечує безоплатним гарячим харчуванням дітей пільгових категорій, визначених законодавством та/або рішенням органу місцевого самоврядування;

‒ затверджує Статут (його нову редакцію);

‒ реалізує інші права, передбачені Законом України «Про повну загальну середню освіту», «Про дошкільну освіту» та іншими актами законодавства.

4.4. Директор закладу здійснює безпосереднє управління закладом і несе відповідальність за освітню, фінансово-господарську та іншу діяльність закладу освіти.

4.5. Керівник є представником закладу освіти у відносинах з державними органами, органами місцевого самоврядування, юридичними та фізичними особами і діє без довіреності в межах своїх повноважень.

4.6. У разі тимчасової відсутності директора (відрядження, хвороба, відпустка або інші поважні причини) його обов’язки виконує заступник директора або інша особа, на яку наказом покладені обов’язки.

4.7. Директор закладу керується Конституцією України, Законами України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про повну загальну середню освіту», Постановами Верховної Ради України, Актами Президента України, прийнятими відповідно до Конституції та Законів України, Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства освіти і науки України, інших центральних органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, Статутом, трудовим договором (контрактом) та іншими нормативно-правовими документами.

4.8. Керівником закладу загальної середньої освіти може бути особа, яка є громадянином України, вільно володіє державною мовою, має вищу освіту ступеня не нижче магістра, стаж педагогічної та/або науково-педагогічної роботи не менше трьох років (крім керівників приватних, корпоративних закладів освіти), організаторські здібності, стан фізичного і психічного здоров’я, що не перешкоджає виконанню професійних обов’язків, пройшла конкурсний відбір та визнана переможцем конкурсу відповідно до цього Закону. Додаткові кваліфікаційні вимоги до керівника закладу та порядок його обрання визначаються Положенням про конкурс на посаду керівника закладу освіти, що затверджується Засновником або уповноваженим ним органом.

4.9. Керівник закладу в межах наданих йому повноважень:

‒ організовує діяльність закладу освіти;

‒ вирішує питання фінансово-господарської діяльності закладу освіти;

‒ призначає на посаду та звільняє з посади заступників директора, педагогічних та інших працівників закладу, визначає їх функціональні обов’язки;

‒ забезпечує організацію освітнього процесу та здійснення контролю за виконанням освітніх програм;

‒ забезпечує функціонування внутрішньої системи забезпечення якості освіти;

‒ забезпечує умови для здійснення дієвого та відкритого громадського контролю за діяльністю закладу освіти;

‒ забезпечує своєчасне та якісне подання статистичної звітності;

‒ сприяє та створює умови для діяльності органів самоврядування закладу освіти;

‒ сприяє здоровому способу життя здобувачів освіти та працівників закладу освіти;

‒ здійснює інші повноваження, що делеговані засновником закладу освіти або уповноваженим ним органом та/або передбачені Законами України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про повну загальну середню освіту».

4.10. У закладі можуть створюватися та діяти органи самоврядування:

‒ орган самоврядування працівників закладу освіти – педагогічна рада;

‒ орган самоврядування здобувачів освіти – учнівська рада;

‒ орган батьківського самоврядування – батьківська рада;

‒ інші органи громадського самоврядування учасників освітнього процесу.

4.11. Директор є головою педагогічної ради - постійно діючого колегіального органу управління закладу. Усі педагогічні працівники закладу освіти беруть участь у засіданнях педагогічної ради.

4.12. Засідання педагогічної ради проводяться у міру потреби, але не менш як чотири рази на рік.

4.13. Педагогічна рада:

‒ планує роботу закладу;

‒ схвалює освітню програму закладу та оцінює результативність її виконання;

‒ формує систему та затверджує процедури внутрішнього забезпечення якості освіти, включаючи систему та механізми забезпечення академічної доброчесності;

‒ розглядає питання щодо вдосконалення і методичного забезпечення освітнього процесу;

‒ приймає рішення щодо переведення учнів (вихованців) до наступного класу і їх випуску, видачі документів про відповідний рівень освіти, нагородження за успіхи у навчанні;

‒ обговорює питання підвищення кваліфікації педагогічних працівників, розвитку їхньої творчої ініціативи, визначає заходи щодо підвищення кваліфікації педагогічних працівників, затверджує щорічний план підвищення кваліфікації педагогічних працівників та розприділяє виділені на це кошти;

‒ розглядає питання впровадження в освітній процес найкращого педагогічного досвіду та інновацій, участі в дослідницькій, експериментальній, інноваційній діяльності, співпраці з іншими закладами освіти, науковими установами, фізичними та юридичними особами, які сприяють розвитку освіти;

‒ ухвалює рішення щодо відзначення, морального та матеріального заохочення учнів (вихованців), працівників закладу та інших учасників освітнього процесу;

‒ розглядає питання щодо відповідальності учнів (вихованців), працівників закладу та інших учасників освітнього процесу за невиконання ними своїх обов’язків;

‒ має право ініціювати проведення позапланового інституційного аудиту закладу та проведення громадської акредитації закладу;

‒ розглядає інші питання, віднесені Законом України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про повну загальну середню освіту» та/або цим Статутом до її повноважень.

Рішення педагогічної ради вводяться в дію наказом керівника закладу.

4.14. Вищим колегіальним органом громадського самоврядування закладу є загальні збори колективу закладу освіти, що скликаються не менш як один раз на рік.

Делегати загальних зборів з правом вирішального голосу обираються пропорційно від таких трьох категорій:

‒ працівників - зборами трудового колективу;

‒ учнів - класними зборами;

‒ батьків - класними батьківськими зборами.

Кожна категорія обирає по 11 делегатів. Термін їх повноважень становить 1 рік. Загальні збори:

‒ заслуховують звіт керівника закладу;

‒ розглядають питання освітньої, методичної, фінансово-господарської діяльності закладу, тощо;

‒ затверджують основні напрями вдосконалення освітнього процесу, розглядають інші найважливіші напрями діяльності закладу;

‒ приймають рішення про стимулювання праці працівників закладу.

4.15. У закладі за рішенням засновника відповідно до спеціальних законів створюється і діє піклувальна рада.

Піклувальна рада сприяє вирішенню перспективних завдань його розвитку, залученню фінансових ресурсів для забезпечення його діяльності з основних напрямів розвитку і здійсненню контролю за їх використанням, ефективній взаємодії закладу з органами державної влади та органами місцевого самоврядування, науковою громадськістю, громадськими організаціями, юридичними та фізичними особами.

4.16. Порядок формування піклувальної ради, її відповідальність, перелік і строк повноважень, а також порядок її діяльності визначаються спеціальними законами та цим Статутом.

До складу піклувальної ради закладу не можуть входити здобувачі освіти та працівники цього закладу освіти.

Члени піклувальної ради мають право брати участь у роботі колегіальних органів з правом дорадчого голосу.

4.17. Піклувальна рада має право:

‒ брати участь у визначенні стратегії розвитку закладу та контролювати її виконання;

‒ сприяти залученню додаткових джерел фінансування;

‒ аналізувати та оцінювати діяльність закладу та його керівника;

‒ контролювати виконання кошторису та/або бюджету закладу і вносити відповідні рекомендації та пропозиції, що є обов’язковими для розгляду керівником;

‒ вносити засновнику закладу подання про заохочення або відкликання керівника з підстав, визначених законом;

‒ здійснювати інші права, визначені спеціальними законами та/або установчими документами закладу.

4.18. У закладі можуть створюватись батьківські комітети (ради) (далі – комітети), рішення про створення яких приймається на загальних зборах батьків відповідних класів (класу) або закладу.

Комітети є добровільними громадськими формуваннями, створеними на основі єдності інтересів батьків щодо реалізації прав та обов’язків своїх дітей під час навчання у закладі.

4.19. Батьківська рада формується з голів батьківських комітетів класів, які діють від їх імені. Голова батьківської ради закладу може бути членом ради закладу, може брати участь у засіданнях педагогічної ради закладу під час розгляду питань, що стосуються компетенції комітету, із правом дорадчого голосу. Кількісний склад й термін повноважень батьківської ради визначаються загальними зборами. Збори батьківської ради закладу проводяться не рідше двох разів на семестр. Правомочний склад зборів становить не менше як дві третини від загальної кількості членів батьківського комітету класів. Рішення зборів комітетів доводиться до відома батьків, керівництва закладу, а за необхідності до органів самоврядування у 7-денний термін. Комітети можуть звітувати про свою роботу перед зборами батьків один раз на рік – у день виборів нового складу комітетів.

4.20. Батьківські комітети мають право:

– звертатися до директора, класного керівника й ради закладу щодо роз’яснення стану та перспектив роботи з питань, що турбують батьків;

– скликати позачергові батьківські збори;

– сприяти покращенню харчування здобувачів освіти;

– сприяти дотриманню санітарно-гігієнічних та матеріально-технічних умов функціонування опорного закладу;

– брати участь у прийнятті рішень стосовно організації оздоровлення здобувачів освіти;

– звертатися до відповідних органів управління освітою, органів громадського самоврядування з питаннями, пов’язаними з навчанням і вихованням дітей;

– виносити на розгляд директора і педагогічної ради пропозиції щодо позакласної та позашкільної роботи з учнями, організаційно-господарчих питань, покращення роботи педагогічного колективу з батьками учнів.

5. Прозорість та інформаційна відкритість закладу

5.1. Заклад формує відкриті та загальнодоступні ресурси з інформацією про свою діяльність та оприлюднює таку інформацію.

5.2. Заклад забезпечує на офіційному вебсайті закладу відкритий доступ до такої інформації та документів:

‒ статут;

‒ ліцензії на провадження освітньої діяльності;

‒ сертифікати про акредитацію освітніх програм;

‒ структура та органи управління закладом;

‒ кадровий склад згідно з ліцензійними умовами;

‒ освітні програми, що реалізуються, та перелік освітніх компонентів, що передбачені відповідною освітньою програмою;

‒ територія обслуговування, закріплена за закладом;

‒ фактична кількість осіб, які навчаються у закладі;

‒ мова (мови) освітнього процесу;

‒ наявність вакантних посад, порядок і умови проведення конкурсу на їх заміщення (у разі його проведення);

‒ матеріально-технічне забезпечення (згідно з ліцензійними умовами);

‒ результати моніторингу якості освіти;

‒ річний звіт про діяльність закладу;

‒ правила прийому до закладу;

‒ умови доступності для навчання осіб з особливими освітніми потребами;

‒ перелік додаткових освітніх та інших послуг, їх вартість, порядок надання та оплати;

‒ інша інформація, що оприлюднюється за рішенням закладу або на вимогу законодавства.

5.3. Заклад оприлюднює на своєму вебсайті кошторис і фінансовий звіт про надходження та використання всіх отриманих публічних коштів, інформацію про перелік товарів, робіт і послуг, отриманих як благодійна допомога, із зазначенням їх вартості, а також про кошти, отримані з інших джерел, не заборонених законодавством. Інформація та документи, якщо вони не віднесені до категорії інформації з обмеженим доступом, розміщуються для відкритого доступу не пізніше ніж через десять робочих днів з дня їх затвердження чи внесення змін до них, якщо інше не визначено спеціальними законами.

6. Матеріально-технічна база

та фінансово-господарська діяльність закладу

6.1. Матеріально-технічна база закладу включає будівлі, споруди, землю, комунікації, обладнання, інші матеріальні цінності, вартість яких відображено у балансі.

6.2. Заклад відповідно до чинного законодавства користується землею, іншими природними ресурсами і несе відповідальність за дотримання вимог та норм з їх охорони. Збитки, завдані закладом внаслідок порушення її майнових прав іншими юридичними та фізичними особами, відшкодовуються відповідно до чинного законодавства.

6.3. Об’єкти та майно закладу не підлягають приватизації чи використанню не за освітнім призначенням

6.4. Фінансування закладу здійснюється відповідно до чинного законодавства.

6.5. Фінансово-господарська діяльність закладу проводиться відповідно до Бюджетного кодексу України, Законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про повну загальну середню освіту», «Про місцеве самоврядування в Україні» та інших нормативно-правових актів.

6.6. Джерелами фінансування закладу є:

‒ кошти державного та місцевого бюджетів у розмірі, передбаченому нормативами фінансування загальної середньої освіти для забезпечення освітнього процесу в обсязі, визначеними Державними стандартами;

‒ доходи від надання платних освітніх та інших послуг;

‒ благодійна допомога юридичних та фізичних осіб;

‒ інші джерела, не заборонені законодавством.

6.7. Заклад є неприбутковою установою. Доходи (прибутки) використовуються виключно для фінансування видатків на її утримання, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених цим Статутом.

6.8. Забороняється розподіл отриманих доходів (прибутків) або їх частини серед засновника закладу, працівників (крім оплати їх праці, нарахування єдиного соціального внеску та інших відрахувань), членів органів управління та інших пов’язаних з ними осіб.

 6.9. Порядок діловодства і бухгалтерського обліку в закладі визначається керівником закладу відповідно до законодавства України. 

Бухгалтерський облік здійснюється через централізовану бухгалтерію. У разі самостійного ведення бухгалтерського обліку, за рішенням керівника, у закладі утворюється бухгалтерська служба, яка діє відповідно до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», Податкового кодексу України, Положення про бухгалтерську службу ліцею, затвердженого директором.

6.10. Штатний розпис закладу затверджуються керівником закладу на підставі Типових штатних нормативів закладів дошкільної освіти, базової загальної середньої освіти, затверджених центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері освіти, за погодженням із уповноваженим органом засновника.

7. Міжнародне співробітництво закладу

7.1. Заклад має право укладати угоди про співробітництво, встановлювати прямі зв'язки з органами управління освітою та закладами освіти інших країн, міжнародними організаціями, фондами у встановленому законодавством порядку.

7.2. Заклад та педагогічні працівники, здобувачі освіти можуть брати участь у реалізації діючих проектів Міжнародної академічної мобільності.

8. Контроль за діяльністю закладу

8.1. Державний нагляд (контроль) за освітньою діяльністю закладу здійснюється з метою реалізації єдиної державної політики в сфері загальної середньої освіти та спрямований на забезпечення інтересів суспільства щодо належної якості освіти та освітньої діяльності.

8.2. Державний нагляд (контроль) за діяльністю ліцею здійснюється центральним органом виконавчої влади із забезпечення якості освіти та її територіальними органами відповідно до Закону України «Про освіту».

Центральний орган виконавчої влади із забезпечення якості освіти та його територіальні органи проводять інституційний аудит відповідно до Закону України «Про освіту» і позапланові перевірки у порядку передбаченого Законом України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності».

8.3. Єдиним плановим заходом державного нагляду (контролю) за освітньою діяльністю закладу є інституційний аудит закладу, що проводиться один раз на 10 років центральним органом виконавчої влади із забезпечення якості освіти.

Інституційний аудит включає планову перевірку дотримання ліцензійних умов.

Позаплановий інституційний аудит може бути проведений за ініціативою засновника, керівника закладу, педагогічної ради, вищого колегіального органу громадського самоврядування (загальних зборів або конференції), піклувальної ради ліцею у випадках передбачених чинним законодавством.

8.4. Громадський нагляд (контроль) за освітньою діяльністю закладу здійснюється суб’єктами громадського нагляду (контролю) відповідно до Закону України «Про освіту».

8.5. Результати інституційного аудиту оприлюднюються на сайті закладу, засновника та органу, що здійснював інституційний аудит.

8.6. Заклад, що має чинний сертифікат про громадську акредитацію, вважається таким, що успішно пройшов інституційний аудит у плановому порядку.

9. Реорганізація, ліквідація чи перепрофілювання (зміна типу) закладу

9.1. Рішення про реорганізацію, ліквідацію чи перепрофілювання (зміна типу) приймається Рівненською міською радою у порядку, встановленому чинним законодавством.

9.2. При реорганізації, ліквідації чи перепрофілюванні (зміні типу) гімназії її працівникам, здобувачам освіти, гарантовано дотримання їх прав та інтересів відповідно до чинного законодавства з питань праці та освіти.

Кiлькiсть переглядiв: 1904

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.