МОНИТОРИНГ ЯКОСТІ ОСВІТИ

Результати навчальних досягнень з предметів за 1 семестр 2022- 2023 н. р. можна переглянути за посиланням:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1xtUfEmHsW_cl6_y5xUqVDMKX9aLsnrvH/edit?usp=sharing&ouid=114306826621627917907&rtpof=true&sd=true

Мониторинг результатів навчальних досягнень за І семестр 2022-2023 н.р

/Files/images/novost/photo_5389003493764876047_y.jpg
/Files/images/novost/photo_5389003493764876048_y.jpg
/Files/images/novost/photo_5389003493764876049_y.jpg
/Files/images/novost/photo_5389003493764876050_y.jpg

/Files/images/1_dthtcyz_2020/admn/зображення_viber_2023-11-04_10-17-19-765.jpg

/Files/images/1_dthtcyz_2020/admn/зображення_viber_2023-11-04_10-17-19-921.jpg

/Files/images/1_dthtcyz_2020/admn/зображення_viber_2023-11-04_10-17-20-091.jpg

/Files/images/1_dthtcyz_2020/admn/зображення_viber_2023-11-04_10-17-20-238.jpg

Підсумки моніторингу готовності учнів 4 класу

до переходу на ІІ ступінь навчання

у 2022/2023 навчальному році

Моніторинг предметних компетентностей

мовно-літературної освітньої галузі (українська мова)

Предметні компетентності Високий Достатній Середній Початковий
учнів % учнів % учнів % учнів %
Визначає фактичний зміст, тему, основну думку, пояснює причиннонаслідкові зв’язки сприйнятого на слух висловлення,уточнює інформацію, ставить доцільні запитання 4 13,3 13 43,3 12 40 1 3,3
Володіє повноцінною навичкою читання вголос і мовчки 10 33,3 6 20 11 36,6 3 10
Аналізує прочитаний текст, висловлює й обґрунтовує власне ставлення щодо прочитаного, формує висновки 3 10 15 50 9 30 3 10
Переказує усно і письмово прочитаний/прослуханий твір з дотриманням логіки викладу та з творчим доповненням 6 20 13 43.3 10 33 1 3,3
Будує зв’язні висловлювання (розповідь, опис, міркування, есе, діалог)в усній і письмовій формах, володіє монологічною та діалогічною формами мовлення дотримується правил культури спілкування 3 10 12 40 12 40 3 10
Пише розбірливо, дотримується граматичних і орфографічних норм,перевіряє і редагує написане 3 10 9 30 13 43.3 5 16,6
Досліджує мовні одиниці та явища, використовує їх для вдосконалення мовлення 4 13.3 13 43,3 11 36,6 2 6,6

Моніторинг предметних компетентностей мовно-літературної освітньої галузі (іноземна мова англійська)

Предметні компетентності Високий Достатній Середній Початковий
учнів % учнів % учнів % учнів %
Сприймає з розумінням іноземну мову на слух 8 26,6 14 46,6 8 26,6 - -
Читає з розумінням іноземною мовою 10 33,3 11 36,6 9 30 - -
Висловлюється іноземною мовою 10 33,3 9 30 11 36,6 - -
Записує слова, речення, короткі повідомлення про себе на повсякденні теми іноземною мовою 8 26,6 16 53,3 8 26,6 - -

Моніторинг предметних компетентностей

математичної освітньої галузі

Предметні компетентності Високий Достатній Середній Початковий
учнів % учнів % учнів % учнів %
Читає, записує, утворює, порівнює числа, визначає розрядний склад числа 6 20 16 53,3 8 26,6 - -
Володіє навичками додавання і віднімання, множення і ділення чисел 5 16,6 13 43,3 10 33,3 2 6,6
Читає записує математичні вирази, у тому числі зі змінною,знаходить їх значення; розв’язує рівняння,добирає розв’язок нерівності зі змінною 5 16,6 10 33,3 11 36,6 4 13,3
Аналізує текст задачі, створює за потреби модель, обґрунтовує спосіб розв’язання, розв’язує задачу, прогнозує і перевіряє розв’язок 5 16,6 9 30 13 43,3 3 10
Розпізнає, будує геометричні фігури, конструює об’єкти з геометричних фігур 6 20 12 40 10 33,3 2 6,6
Використовує для вимірювання величин доцільні одиниці вимірювання, оперує величинами, користується приладами для вимірювання 7 23,3 13 43,3 8 26,6 2 6,6

Моніторинг предметних компетентностей

природничої освітньої галузі

Предметні компетентності Високий Достатній Середній Початковий
учнів % учнів % учнів % учнів %
Установлює взаємозв’язки між об’єктами неживої і живої природи, розрізняє рукотворні об’єкти, виготовлені з природних і штучних матеріалів 16 53,3 8 26,6 6 20 - -
Описує зміни, які відбуваються в природі, установлює причиново-наслідкові зв’язки між ними 7 23,3 14 46,6 9 30 - -
Обирає обладнання та досліджує об’єкт природи за власно складеним планом, робить висновки і презентує їх 9 30 13 43,3 8 26,6 - -
Орієнтується на місцевості за об’єктами природи і з допомогою компасу 6 20 17 56,6 7 23,3 - -
Знаходить і показує на карті Україну, материки, океани та інші об’єкти відповідно до навчального завдання 5 16,6 16 53,6 9 30 - -
Пояснює залежність життя організмів від умов існування, правила природоохоронної поведінки, дотримується цих правил 13 43,3 11 36,6 6 20 - -

Результати предметних компетентностей

соціальної і здоров’язбережувальної, громадської та історичної

освітньої галузі

Предметні компетентності Високий Достатній Середній Початковий
учнів % учнів % учнів % учнів %
Пояснює на прикладах, що означає бути громадянином України; досліджує історію свого роду, села/міста, рідного краю і презентує результати 9 30 10 33,3 11 36,6 - -
Розповідає про відомі історичні події, пам’ятки природи і культури, видатних людей, у тому числі винахідників, пояснює вплив їх діяльності на життя людей/збереження довкілля 8 26,6 15 50 7 23,3 - -
Пояснює свої права і обов’язки з сім’ї, в школі, громадських місцях; аргументовано визначає перевагу добрих взаємин над конфліктами 14 46,6 12 40 4 13,3 - -
Розрізняє першочергові та другорядні потреби, пояснює важливість помірностіу споживання товарів і послуг, планує конкретні дії для задоволення власних потреб 6 20 20 66,6 4 13,3 - -
Пояснює, від чого залежить безпека в довкіллі; описує можливі ризики поведінки на прикладах 10 33,3 16 53,3 4 13,3 - -
Моделює звернення по допомогу в різні служби у разі небезпечних ситуацій, пояснює можливі наслідки та свої дії 12 40 16 53,3 2 6,6 - -

Моніторинг предметних компетентностей

технологічної освітньої галузі

Предметні компетентності Високий Достатній Середній Початковий
учнів % учнів % учнів % учнів %
Організовує робоче місце відповідно до власних потреб і визначених завдань, дотримується безпечних прийомів праці 14 46,6 14 46,6 2 6,6 - -
Планує послідовність виготовлення виробу за власно обраними технологіями обробки матеріалів та виготовляє його 12 40 18 60 - - - -
Планує та виконує трудові дії щодо самообслуговування, у тому числі ремонтує книжки, пришиває ґудзики, сервірує стіл 17 56,6 13 43,3 - - - -

Моніторинг предметних компетентностей

інформатичної освітньої галузі

Предметні компетентності Високий Достатній Середній Початковий
учнів % учнів % учнів % учнів %
використовує цифрові пристрої для виконання навчальних завдань 13 43,3 9 30 8 26,6 - -
створює інформаційні продукти (текст, графічне зображення, презентацію) в програмних середовищах 8 20 16 53,3 6 20 - -
складає лінійні, розгалужені та циклічні алгоритми на основі їх опису, отримує очікуваний результат дій виконавця за складеним алгоритмом 6 20 15 50 9 30 - -
збирає інформацію за допомогою цифрових пристроїв відповідно до навчальної мети, використовує онлайн середовища для спільної діяльності й обміну думками, дотримується безпечної поведінки під час онлайн-взаємодії 12 40 15 50 3 10 - -

Таблиця 8.

Моніторинг предметних компетентностей

мистецької освітньої галузі

Предметні компетентності Високий Достатній Середній Початковий
учнів % учнів % учнів % учнів %
Описує враження від сприймання творів мистецтва,словесно характеризує твір з використанням мистецької термінології 23 76,6 7 23,3 - - - -
Створює варіанти запропонованих художніх образів засобами образотворчого мистецтва, користується різними художніми матеріалами 19 63,3 11 36,6 - - - -
Співає виразно, відтворює запропоновані ритми (соло та вгрупі), імпровізує з ритмами 21 70 9 30 - - - -
Презентує власні художні образи, оцінює власну творчість,пояснює, що вдалося 18 60 12 40 - - - -

Таблиця 9.

Моніторинг предметних компетентностей

фізкультурної освітньої галузі

Предметні компетентності Високий Достатній Середній Початковий
учнів % учнів % учнів % учнів %
добирає і виконує фізичні вправи з різних видів спорту, дотримуючись правил безпеки, здійснює самоконтроль, самопочуття у процесі виконання фізичних вправ 27 90 3 10
пояснює значення фізичного навантаження і загартовування для організму людини та виховання сили волі 26 86,6 4 13,3
дотримується правил проведення рухливих ігор та естафет; співпереживає за результат команди 22 73,3 7 23,3 1 3,3
Кiлькiсть переглядiв: 1831

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.