ОСВІТНЯ ПРОГРАМА

Рівненської гімназії №17 Рівненської міської ради

на 2023 - 2024 н.р.

/Files/images/1_dthtcyz_2020/admn/скан.JPG

/Files/images/1_dthtcyz_2020/admn/скан 1.JPG

Розділ І. Вступна частина

Рівненська гімназія №17 Рівненської міської ради знаходиться у комунальній власності, є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунок в установі банку, печатку, штамп, ідентифікаційний номер. Засновником навчального закладу є Рівненська міська територіальна громада в особі Рівненської міської ради.

Гімназія забезпечує здобуття дошкільної, базової загальної середньої освіти через організацію закладом єдиного комплексу освітніх компонентів для досягнення учнями/вихованцями обов’язкових результатів навчання, визначених Державними стандартами дошкільної, початкової, базової загальної середньої освіти (далі – Державний стандарт на трьох рівнях):

дошкільна освіта (від 3 до 6 років);

I ступінь - перший цикл початкової освіти - адаптаційно-ігровий (1-2 роки навчання);

- другий цикл початкової освіти - основний (3-4-й рік навчання);

II ступінь - базова середня освіта(5-9 класи) тривалістю п’ять років.

Призначення кожного ступеня навчання визначається Типовим положенням про загальноосвітній навчальний заклад та окреслено у відповідних освітніх програмах.

Зміст освітнього процесу у закладі у 2023-2024 н.р. формується з урахуванням таких пріоритетів:

- забезпечення виконання вимог Державних стандартів дошкільної освіти, Державних стандартів загальної середньої освіти, підготовка здобувачів освіти до подальшої освіти і трудової діяльності;

- продовження реформи загальної середньої освіти відповідно до Концепції «Нова українська школа»;

- впровадження у 5-6-х класах нового Державного стандарту базової середньої освіти (далі – Державний стандарт);

-творче оволодіння основами фундаментально-синтезуючих знань і способу мислення з новими світоглядними орієнтирами;

- спрямованість змісту освіти на введення в культуру філософської, філологічної, мовленнєвої, математичної, художньої, інформаційної, екологічної, громадянської, ґендерної, політичної, організаційної, управлінської компетентностей;

- комп’ютеризація освіти;

- психологізація освіти (формування почуттів емпатії та практично-психологічного усвідомлення як важливих якостей лідера);

- формування ключової компетентності для успішного функціонування суспільства.

Основним документом, що регулює освітній процес у гімназії, є навчальний план, що складений на основі Типових навчальних планів, розроблених та затверджених Міністерством освіти і науки України, із конкретизацією варіативної частини.

Відповідно до навчального плану педагогічні працівники закладу освіти самостійно добирають програми, підручники, навчальні посібники, що мають гриф Міністерства освіти і науки України, а також науково-методичну літературу, дидактичні матеріали, форми, методи, засоби навчальної роботи, що мають забезпечувати виконання статутних завдань та здобуття освіти на рівні державних стандартів.

Освітня програма Рівненської гімназії №17 Рівненської міської ради на 2023-2024 навчальний рік розроблена відповідно до:

· Конституції України (ст. 53);

· Законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про повнузагальну середню освіту», «Про внесення змін до деяких законів України в сфері освіти щодо врегулювання окремих питань освітньої діяльності в умовах воєнного стану» (№7325 від 28.04.2022), «Про забезпечення функціонування української мови як державної» та інших;

· постанови Кабінету Міністрів України від 24 червня 2022 року №711 «Про початок навчального року під час дії правового режиму воєнного стану в Україні»;

· розпорядження Кабінету Міністрів України від 14 грудня 2016 р. № 988- р «Про схвалення Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» на період до 2029 року»;

· розпорядження Кабінету Міністрів України від 13.12.2017 № 903-р «Про затвердження плану заходів на 2017-2029 роки із запровадження Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа»;

· Санітарного регламенту для закладів загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров'я України від 25.09.2020 №2205, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10 листопада 2020 р. за №1111/35394;

· Державного стандарту дошкільної освіти;

· Державних стандартів базовоїзагальної середньої освіти:

на рівні початкової освіти (в 1 – 4 класах) – Державного стандарту початкової освіти (затвердженого Постановою КМУ від 21 лютого 2018 року № 87);

на рівні базової середньої освіти:

в 5-6 класах – Державного стандарту базової середньої освіти (затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30.09.2020 р. № 898);

в 7-9 класах – Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти (затвердженого Постановою КМУ від 23 листопада 2011 року №1392);

на рівні дошкільної освіти:

Базового компоненту дошкільної освіти в новій редакції (державний стандарт дошкільної освіти), затверджений наказом МОН України від 12.01.2021 р. № 33.

на рівні початкової освіти:

Типової освітньої програми для учнів 1-2 класів закладів загальної середньої освіти, розробленої під керівництвом О.Я. Савченко (затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 12.08.2022 № 743);

Типової освітньої програми для учнів 3-4 класів закладів загальної середньої освіти, розробленої під керівництвом О.Я. Савченко (затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 12.08.2022 № 743).

на рівні базової середньої освіти:

у 5-6- класах – Типової освітньої програми для 5 – 9 класів закладів загальної середньої освіти (затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 19.02.2021 № 235);

у 7-9- класах – Типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти ІІ ступеня (затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 20.04. 2018 № 405) (таблиця № 1 «Навчальний план закладів загальної середньої освіти з навчанням української мови).

· Наказів Міністерства освіти і науки України:

від 28.03.2022 № 274 «Про деякі питання здобуття загальної середньої освіти та освітнього процесу в умовах воєнного стану», від 20.02.2002 № 128 «Про затвердження Нормативів наповнюваності груп дошкільних навчальних закладів (ясел-садків) компенсуючого типу, класів спеціальних загальноосвітніх шкіл (шкіл-інтернатів), груп подовженого дня і виховних груп загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів та Порядку поділу класів на групи при вивченні окремих предметів у загальноосвітніх навчальних закладах», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 6 березня 2002 р. за № 229/6517 (зі змінами);

· Положення про інституційну та дуальну форми здобуття повної загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України 23 квітня 2019 року № 536 (у редакції наказу Міністерства освіти і науки України від 10 лютого 2021 року № 160), зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 22 травня 2019 р. за № 547/33518;

· Положення про індивідуальну форму здобуття повної загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України 12.01.2016 № 8 (у редакції наказу Міністерства освіти і науки України від 10 лютого 2021 року № 160), зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 03 лютого 2016 р. за № 184/28314;

· Положення про дистанційну форму здобуття повної загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 08.09. 2020 № 1115, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 28 вересня 2020 р. за № 941/35224);

· Порядку зарахування, відрахування та переведення учнів до державних та комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України 16.04.2018 № 367, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 05 травня 2018 р за № 564/32016;

· Порядку переведення учнів (вихованців) закладу загальної середньої освіти до наступного класу, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України 14.07.2015 № 762 (у редакції наказів Міністерства освіти і науки України № 621 від 08.05.2019, № 268 від 01.03.2021), зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 30.07.2015 за № 924/27369;

· Постанови КМ України від 28.28.2023 р. № 782 «Про початок навачального року під час воєнного стану в Україні»;

· Листа МОН України від 16.08.2023 р. № 1/12186-23 «Про організацію 2023-2024 н.р. в закладах загальгої середньої освіти»;

· Лист МОН України від 21.08.2023р. № 1/12490-23 « Про окремі питання діяльності закладів дошкільної освіти у 2023/2024 навчальному році.

Основна мета та завдання освітньої програми гімназії грунтуються на визначеній Законом України «Про освіту» меті базовоїзагальної середньої освіти.

Пріорітетними напрямами роботи закладу у 2023-2024 н.р. визначено наступні:

· Забезпечення різнобічного розвитку дитини дошкільного віку відповідно до її задатків, нахилів, здібностей, індивідуальних психічних та фізичних особливостей, культурних потреб;

· забезпечити засвоєння здобувачами освіти обов'язкового мінімуму змісту дошкільної, початкової, основної, базової загальної освіти на рівні вимог Державного освітнього стандарту;

· гарантувати наступність освітніх програм усіх рівнів;

· створити основу для адаптації учнів до життя в суспільстві, для усвідомленого вибору та наступного засвоєння професійних освітніх програм;

· формувати позитивну мотивацію учнів до навчальної діяльності;

· виховання шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій і звичаїв, державної та рідної мови, національних цінностей українського народу та інших народів і націй;

· формування і розвиток соціально зрілої, творчої особистості з усвідомленою громадянською позицією, патріотичного світогляду, почуттям національної самосвідомості, особистості, підготовленої до професійного самовизначення.

Дошкільний підрозділ забезпечує належний рівень дошкільної освіти дітей віком від 3 до 6 років відповідно до вимог Базового компонента дошкільної освіти, самостійно визначає пріорітети в організації освітнього процесу.

Напрями діяльності дошкільної групи у 2023-2024 н.р.:

- організація та підтримка безпечного освітнього процесу;

- організація освітнього процесу у різних формах і подолання освітніх втрат;

- педагогічна взаємодія з дітьми, зоерема з дітьми з особливими освітніми потребами;

- партнерство у співпраці з батьками або законними представниками дітей;

- організаційно-методична підтримка керівників і педагогів дошкільної групи;

- організація в нових умовах атестації пеагогічних праціників:

- організації харчування в дошкільній групі.

Кількість груп – 1 (різновікова).

Інклюзивних – 1.

Кількість педагогічних працівників – 3 (2- вихователі, 1- асистент вихователя)

Пріорітетним напрямом дільності групи є забезпечити різнобічний розвиток дитини дошкільного віку відповідно до її задатків, нахилів, здібностей, індивідуальних, психічних та фізичних особливостей, культурних потреб.

Назва групи П.І.П вихователя, помічника вихователя Освітні напрями програми Базового компоненту дошкільної освіти Примітка
Дошкі-льна Головчук Н.О., Марчук Н.М., Козачок О.Р. (помічник вихователя) Лепа С.Є. (ассистент вихователя ) І. Вступ. ІІ. Інваріантний складник стандарту дошкільної освіти. 2.1. Особистість дитини. 2.2. Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі. 2.3. Дитина в природному довкіллі. 2.4. Гра дитини. 2.5. Дитина в соціумі. 2.6. Мовлення дитини. 2.7. Дитина у світі мистецтва. ІІІ. Варіативний складник стандарту дошкільної освіти. 3.1. Особистість дитини. Спортивні ігри. 3.2. Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі. 3.3. Мовлення дитини. Основи грамоти. 3.4. Мовлення дитини. Іноземна моваа. 3.5. Дитина в соціумі.Соціально-фінансова грамотність. 3.6. Дитина у світі мистецтва. Хореографія. ІV. Умови реалізації стандарту дошкільної освіти. 4.1. Участь сім’ї в розвитку дитини. 4.2. Взаємодія закладів дошкільної освіти з сім’ями детй, як учасниками освітнього процесу. 4.3. Педагог як фахівець, який стимулює процес розвитку дитини. 4.4. Зміст та організація освітнього процесу. 4.5. Універсальний дизайн у закладі дошкільної освіти. 4.6. Наступність між дошкільною та початковою освітою в реалізації перспектив розвитку дитини. 4.7. Роль суспільства/громади у забезпеченні доступної та якісної дошкільної освіти. Розпочато роботу у 2023-2024 н.р.

У 2023-2024 навчальному році у дошкільній групі організовано інклюзивне навчання.

Корекційно-розвиткові години для дитини з ООП на 2023-2024 н.р.

корекція розвитку – 2 година
розвиток мовлення – 2 години

Корекційно-розвиткові заняття в інклюзивній дошкільній групі проводяться за програмами:

Корекціярозвитку.Програма з корекційно-розвиткової роботи (підготовчий, 1-4 класи) з урахуванням вікових та індивідуальних особливостей дитини. «Корекція розвитку» для спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для дітей із затримкою психічного розвитку (автори Сак Т.В., Прохоренко Л.І.),Розвиток мовлення. Програми з корекційно-розвиткової роботи «Розвиток мовлення для дітей дошкільного віку із загальним недорозвитком мовлення» (автори Ірина Кравцова, Лариса Стахова)

У дошкільній групі є загальне ігрове середовище, до складу якого входять розвивальні осередки:

- набори корпусних дитячих меблів відповідно до росту дітей;

- шафи для іграшок - сенсорних, моторних, спортивно-моторних, технічних, образних, іграшок-тварин, музичних тощо;

- килим для будівельно-конструктивних ігор;

- куточок самостійної художньої діяльності;

- столики для настільно-друкованих ігор;

- атрибути для сюжетно-рольових ігор;

- куточок розвивального навчання (креативний) та інші тематичні куточки, що зацікавлюють дітей і підказують зміст їхньої діяльності тощо.

Освітній процес у закладі проводиться з дотриманням санітарно-гігієнічних вимог. Всі розвивальні осередки (куточки) оснащуються, по можливості, у відповідності до «Примірного переліку ігрового та навчально-дидактичного обладнання для закладів дошкільної освіти», затвердженого наказом МОН № 1633 від 19.12.2017.

Розділ ІІ. Загальний обсяг навчального навантаження (в годинах) і його розподіл за освітніми галузями та роками навчання

Загальний обсяг навчального навантаження відповідає загальному обсягу навчального навантаження визначеному Державним стандартом та Типовими освітніми програмами.

Дошкільна група

Група розпочала роботу за програмою «Базовий компонент дошкільної освіти (державний стандарт дошкільної освіти) нова редакція»

Початкова школа

1 класу – 23 години на тиждень (805 годин/навч.рік);

2 класу – 25 годин на тиждень (875 годин/ навч.рік);

3 класу – 26 годин на тиждень (910 годин/навч.рік);

4 класи – 26 годин на тиждень (910 годин/навч.рік).

5-6 класи НУШ

Освітні галузі 5 клас 6 клас
Мовно-літературна Перелік предметів та галузевих інтегрованих курсів Години на рік Години на тиждень Години на рік Години на тиждень
Українська мова 140 4 144 4
Українська література 70 2 70 2
Зарубіжна література 52,5 1,5 52,5 1,5
Іноземна мова (англійська) 122,5 3,5 140 4
Математична Математика 175 5 175 5
Природнича Інтегрований курс «Пізнаємо природу» 87,5 2,5 70 2
Географія - - 70 2
Соціальна і здоров’язбережувальна Інтегрований курс «Здров'я, безпека та добробут» + «Культура добросусідства» 52,5 1,5 52,5 1,5
Громадянська та історична Інтегрований курс «Досліджую історію та суспільство» 35 1 70 2
Інформатична Інформатика 52,5 1,5 70 1
Технологічна Технології 70 2 70 2
Мистецька Музичне мистецтво 35 1 35 1
Образотворче мистецтво 35 1 35 1
Фізична культура Фізична культура 105 3 105 3
Міжгалузевий інтегрований курс. Драматургія і театр 35 1 35 1
Разом 1050 30 1155 33
Додаткові години для вивчення предметів освітніх галузей, курсів за вибором, проведення індивідуальних консультацій та групових занять 35 1 35 1
Гранично допустиме навчальне навантаження 980 28 1080 31
Всього ( + фізична культура; без урахування поділу класів на групи) 1085 31 1190 34

Загальний обсяг навчального навантаження для учнів 7-9 класах складає 6125 годин/навчальний рік:

для 7-х класів – 1172,5годин/навчальний рік,

для 8-х класів–1207,5 годин/навчальний рік,

для 9-х класів – 1260 годин/навчальний рік.

У 2023-2024 навчальному році у закладі відкрито 6 класів з інклюзивним навчанням для 7-ми дітей з ООП, а саме: 3 клас (учитель Подобайло О.Ю.), 4-А клас (учитель Панчук Т.П.), 5 клас (кланий керіник Сернюк В.Л.); 6-А клас (класний керівник Приходько Н.А.), 7-А клас (класний керівник Мартинчук О.П.), 8 клас (класний керівник Онищук Л.М.).

Учні з особливими освітніми потребами здобувають початкову освіту за індивідуальними робочими навчальними планами, затвердженими наказами МОН України (наказ від 25.06.2018 року № 693 «Про затвердження типової освітньої програми спеціальних закладів загальної середньої освіти І ступеня для дітей з особливими освітніми потребами»).

Корекційно-розвиткові години для учнів з ООП на 2023-2024 н.р.

у 3 класі: корекція розвитку – 2 година
у 4-А класі: корекція мовлення – 2 година
логоритміка – 1 година
корекція розвитку – 2 година
у 5 класі корекція розвитку – 2 година
розвиток мовлення – 2 години
у 6-А класі розвиток мовлення – 2 години
лікувальна фізкультура – 1 година
корекція розвитку – 1 години
у 7-А класі розвиток мовлення – 3 години
корекція розвитку – 3 години
у 8 класі розвиток мовлення – 3 година
корекція розвитку – 2 години

З метою раціонального розподілу годин варіативної складової навчального плану, враховуючи потреби учнів, побажання батьків, фахову підготовку педагогічних кадрів, матеріально-технічну базу навчального закладу, методичне та інформаційне забезпечення розподілено години варіативної складової робочого навчального плану наступним чином:

Виділено години для підсилення інваріантної складової у 8-9-х класах для вивчення української мови: 1 год. у 7-х класах (по 0,5 год) учитель Лисенко З.Б.; 2 год. (по 1 год. для поділу) у 8 класі учитель Храпейчук Н.О.;

Виділено години для проведення індивідуальних консультацій та групових занять:

учителю початкових класів Демянчук О.Є. в 1-А класі – 1 год.

учителю початкових класів Денисевич І.А. в 1-Б класі – 0,5 год.

учителю початкових класів Хижак Н.А. в 2 класі – 0,5 год.

учителю початкових класів Подобайло О.Ю. в 3 класі – 1 год.

учителю початкових класів Панчук Т.П. в 4-А класі – 0,5год.

учителю початкових класів Петрище В.І. в 4-Б класі – 0,5 год.

учителю початкових класів Лис Н.М. в 3 класі – 1,5 год.

учителю української мови Грищенко Г.О. в 6-А класі – 1 год.

учителю біології Сернюк В.Л. в 9-х класах – 1 год.

У закладі здійснено поділ класів на групи при вивченні окремих предметів відповідно до чинного Порядку, затвердженому наказом Міністерства освіти і науки України від 20.02.2002 р. № 128, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України від 06.03.2002 за № 229/6517, зі змінами).

№ з/п Клас Всього учнів Група К-сть учнів Предмет К-сть годин Вчитель
1. 2 25 І 13 Інформатика 1 Хижак Н.А.
ІІ 12 Інформатика 1
2. 3 39 І 20 Англ. мова 3 Бречко О.П.
ІІ 19 Англ. мова 3
3. 3 39 І 20 Інформатика 1 Подобайло О.Ю.
ІІ 19 Інформатика 1
4. 3 39 І 20 Укр. мова 7 Подобайло О.Ю.
ІІ 19 Укр. мова 7 Лис Н.М.
5. 4-А 22 І 11 Інформатика 1 Панчук Т.П.
ІІ 11 Інформатика 1
6. 4-Б 20 І 10 Інформатика 1 Петрище В.І.
ІІ 10 Інформатика 1
7. 5 31 І 16 Інформатика 1 Сернюк В.Л.
ІІ 15 Інформатика 1
8. 6-А 23 І 12 Інформатика 1 Козловська О.В.
ІІ 11 Інформатика 1
9. 6-Б 22 І 11 Інформатика 1 Козловська О.В.
ІІ 11 Інформатика 1
10. 7-А 22 І 11 Інформатика 1 Козловська О.В.
ІІ 11 Інформатика 1
11. 7-Б 21 І 10 Інформатика 1 Козловська О.В.
ІІ 11 Інформатика 1
12. 8 30 І 15 Укр. мова 2 Храпейчук Н.О.
ІІ 15 Укр. мова 2
13. 8 30 І 15 Англ. мова 3 Сензюк Л.М.
ІІ 15 Англ. мова 3
14. 8 30 І 18 Труд. навч. 1 Міщук О.С.
ІІ 12 Труд. навч. 1 Онищук О.І.
15. 8 30 І 15 Інформатика 2 Козловська О.В.
ІІ 15 Інформатика 2
20. 9-А 22 І 11 Інформатика 2 Козловська О.В.
ІІ 11 Інформатика 2
21. 9-Б 19 І 10 Інформатика 2
ІІ 9 Інформатика 2

Кадровий склад педагогічного колективу закладу

Всього педагогічних працівників Кваліфікаційна категорія Педагогічне звання
Спеціаліст ІІ категорії Спеціаліст І категорії Спеціаліст вищої категорії Старший вчитель Вчитель-методист Практичний психолог-методист
33 1 7 21 8 7 -

Розділ ІІІ. Навчальний план закладу освіти з визначеним переліком

Розподіл годин між освітніми галузями в Навчальному плані увідповіднено із загальним обсягом навчального навантаження, визначеним в Освітній програмі закладу на рівні року навчання та адаптаційного циклу вцілому.

Навчальні плани Рівненської гімназії № 17

Таблиця № 1

Початкова школа з українською мовою навчання 1, 2, 4-Б класи

(за освітніми програмами під редакцією Савченко О.Я.)

Освітні галузі
Навчальні предмети
К-ть год на рік
К-ть годин на тиж день Кі-ть годин на тиж день К-ть год на рік Кі-ть годин на тиж день К-ть год на рік Кі-ть годин на тиж день Разом
1-А 1-Б 2 4-Б
Мовно-літературна Українська мова. Навчання грамоти 245 7 7 122,5 3,5 122,5 3,5 21
Читання - - - 122,5 3,5 - - 3,5
Літературне читання - - - - - 122,5 3,5 3,5
Іншомовна освіта Іноземна мова (англійська) 70 2 2 105 3 105 3 10
Математична Математика 140 4 4 140 4 140 5 17
Природнича Я досліджую світ 105 3 3 105 3 105 3 12
Соціальна і здоров’я збережувальна
Громадянська і історична
Технологічна Дизайн і технології 35 1 1 35 1 35 1 4
Інформативна Інформатика - - - 35 1 35 1 2
Мистецька Музичне мистецтво 35 1 1 35 1 35 1 4
Образотворче мистецтво 35 1 1 35 1 35 1 4
Фізкультурна Фізична культура 105 3 3 105 3 105 3 12
Разом (з фізкультурою) 770 22 22 840 24 875 25 93
Додаткові години для проведення індивідуальних консультацій та групових занять 35 1 1 35 1 35 1 4
Гранично допустиме тижневе навантаження на учня 700 20 20 770 22 805 23 85
Сумарна кількість навчальних годин інваріантної і варіативної складових, що фінансується з бюджету(без урахування поділу класу на групи) 805 23 23 875 25 910 26 97

Таблиця № 2

Початкова школа 3, 4-А класи українською мовою навчання (за освітніми програмами під редакцією Савченко О.Я.) з інклюзивним навчанням

Освітні галузі
Навчальні предмети
К-ть год на рік
Кі-ть годин на тиждень
Інклюзія
К-ть год на рік Кі-ть годин на тиждень Інклюзія Разом
3 клас 4 –А клас
Мовно-літературна Українська мова 122,5 3,5 122,5 3,5 7
Літературне читання 122,5 3,5 122,5 3,5 7
Іншомовна освіта Іноземна мова (англійська) 105 3 105 3 6
Математична Математика 175 5 175 5 10
Природнича Я досліджую світ 105 3 105 3 6
Соціальна і здоров’я збережувальна
Громадянська і історична
Технологічна Дизайн і технології 35 1 35 1 2
Інформативна Інформатика 35 1 35 1 2
Мистецька Музичне мистецтво 35 1 35 1 2
Образотворче мистецтво 35 1 35 1 2
Фізкультурна Фізична культура 105 3 105 3 6
Разом (з фізкультурою) 875 25 875 25 50
Корекційно-розвиткові заняття Корекція розвитку 2 2 4
Корекція мовлення 2 2
Логоритміка 1 1
Додаткові години для проведення індивідуальних консультацій та групових занять 35 1 35 1 2
Гранично допустиме тижневе навантаження на учня 805 23 805 23 46
Сумарна кількість навчальних годин інваріантної і варіативної складових, що фінансується з бюджету(без урахування поділу класу на групи) 910 26 2 910 26 5 59

Таблиця № 3

Основна школа 5, 6-А класи НУШ з інклюзивним навчанням українською мовою

Освітні галузі Предмети К-ть год на тиждень
5 клас Інклюзія 6-А клас Інклюзія Разом
К-ть год. на рік К-ть год. на тиждень
К-ть год. на рік К-ть год. на тиждень
Мовно-літературна Українська мова 140 4 140 4 8
Українська література 70 2 70 2 4
Зарубіжна література 52,5 1,5 52,5 1,5 3
Іноземна мова (англійська) 122,5 3,5 140 4 7,5
Математична Математика 175 5 175 5 10
Природнича Інтегрований курс «Пізнаємо природу» 87,5 2,5 70 2 4,5
Географія - - 70 2 2
Соціальна і здоров’язбережувальна Інтегрований курс «Здоров’я, безпека та добробут» 35 1 35 1 2
Культура добросусідства 17,5 0,5 17,5 0,5 1
Громадянська та історична Досліджуємо історію та суспільство 35 1 70 2 3
Інформатична Інформатика 35 1 35 1 2
Технологічна Технології 70 2 70 2 4
Мистецька Образотворче мистецтво 35 1 35 1 2
Музичне мистецтво 35 1 35 1 2
Фізична культура Фізична культура 105 3 105 3 6
Міжгалузевий інтегрований курс Драматургія і театр 35 1 35 1 2
Разом 30 33 63
Корекційно-розвиткові заняття Корекція розвитку 2 1
Розвиток мовлення 2 2
Лікувальна фізкультура 1
Додатковий час на предмети, факультативи, індивідуальні заняття та консультації 35 1 35 1 2
Гранично допустиме навчальне навантаження 980 28 1085 31 59
Всього (+ фізична культура; без урахування поділу класів на групи) 1085 31 4 1190 34 4 73

Таблиця №4

Основна школа 6-Б клас НУШ з навчанням українською мовою

Освітні галузі Предмети К-ть год на тиждень
6-Б клас Разом
К-ть год. на рік К-ть год. на тиждень
Мовно-літературна Українська мова 140 4 4
Українська література 70 2 2
Зарубіжна література 52,5 1,5 1,5
Іноземна мова (англійська) 140 4 4
Математична Математика 175 5 5
Природнича Інтегрований курс «Пізнаємо природу» 70 2 2
Географія 70 2 2
Соціальна і здоров’язбережувальна Інтегрований курс «Здоров’я, безпека та добробут» 35 1 1
Культура добросусідства 17,5 0,5 0,5
Громадянська та історична Досліджуємо історію і суспільство 70 2 2
Інформатична Інформатика 52,5 1 1
Технологічна Технології 70 2 2
Мистецька Образотворче мистецтво 35 1 1
Музичне мистецтво 35 1 1
Фізична культура Фізична культура 105 3 3
Міжгалузеві інтегровані курс Драматургія і театр 35 1 1
Разом 33 33
Додатковий час на предмети, факультативи, індивідуальні заняття та консультації 35 1 1
Гранично допустиме навчальне навантаження 1085 31 31
Всього ( + фізична культура; без урахування поділу класів на групи) 1190 34 34


Таблиця № 5

Основна школа 7-А, 8 класи з інклюзивним навчанням українською мов

Освітні галузі Предмети К-ть год на тиждень
7-А клас Інклюзія 8 клас Інклюзія Разом
Мови і літератури Українська мова 2,5+0,5 2+2 4,5+2,5
Українська література 2 2 4
Іноземна мова 3 3 6
Зарубіжна література 2 2 4
Суспільство-знавство Історія України 1 1,5 2,5
Всесвітня історія 1 1 2
Мистецтво Музичне мистецтво 1 - 1
Образотворче мистецтво 1 - 1
Мистецтво - 1 1
Математика Алгебра 2 2 4
Геометрія 2 2 4
Природознавство Біологія 2 2 4
Географія 2 2 4
Фізика 2 2 4
Хімія 1,5 2 3,5
Технології Трудове навчання 1 1 2
Інформатика 1 2 3
Здоров’я і фізична культура Основи здоров’я 1 1 2
Фізична культура 3 3 6
Разом 31+0,5 31,5+2 62,5+2,5
Корекційно-розвиткові заняття Корекція розвитку 3 2
Розвиток мовлення 3 3
Додатковий час на предмети, факультативи, індивідуальні заняття та консультації 2 1 3
Гранично допустиме навчальне навантаження 32 33 65
Всього (без урахування поділу класів на групи) 33,5 6 34,5 5 79

Таблиця № 6

Освітні галузі Предмети Кількість годин на тиждень у класах
7-Б клас 9-А клас 9-Б клас Разом
Мови і літератури Українська мова 2,5+0,5 2+1 2+1 6,5+2,5
Українська література 2 2 2 6
Перша іноземна мова 3 3 3 9
Зарубіжна література 2 2 2 6
Суспільство-знавство Історія України 1 1,5 1,5 4
Всесвітня історія 1 1 1 3
Основи правознавства - 1 1 2
Мистецтво Музичне мистецтво 1 - - 1
Образотворче мистецтво 1 - - 1
Мистецтво - 1 1 2
Алгебра 2 2 2 6
Геометрія 2 2 2 6
Біологія 2 2 2 6
Географія 2 1,5 1,5 5
Фізика 2 3 3 8
Хімія 1,5 2 2 5,5
Технології Трудове навчання 1 1 1 3
Інформатика 1 2 2 5
Здоров’я і фізична культура Основи здоров’я 1 1 1 3
Фізична культура 3 3 3 9
Разом 31+0,5 33+1 33+1 97+2,5
Додатковий час на предмети, факультативи, індивідуальні заняття та консультації 2 2 2 6
Гранично допустиме навчальне навантаження 31 33 33 97
Всього (без урахування поділу класів на групи) 33,5 36 36 105,5

Основна школа 7-Б, 9-ті класи з навчанням українською мовою

Розділ ІV. Перелік модельних навчальних програм та навчальних програм відповідно до переліку предметів/ інтегрованих курсів, визначеному навчальним планом закладу освіти

Навчальні програми школи І ступеня

Типової освітньої програми для учнів 1-2 класів закладів загальної середньої освіти , розробленої під керівництвом О.Я. Савченко (затвердженої наказом МОН України від 12.08.2022 року №743);

Типової освітньої програми для учнів 3-4 класів закладів загальної середньої освіти , розробленої під керівництвом О.Я Савченко (затвердженої наказом МОН України від 12.08.2022 року №743).

Корекційно-розвиткові заняття в інклюзивних класах (3, 4-А класах) проводяться за програмами:

Корекціярозвитку.Програма з корекційно-розвиткової роботи (підготовчий, 1-4 класи) з урахуванням вікових та індивідуальних особливостей дитини. «Корекція розвитку» для спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для дітей із затримкою психічного розвитку (авт. Сак Т.В., Прохоренко Л.і.)

Корекція мовлення. Програма з корекційно- розвиткової роботи для закладів загальної середньої освіти ( для дітей з тяжкими порушеннями мовлення,1-4 класи). Автори: Трофименко Л.І., Ільяна В.М. та інші.

Логоритміка. Програма з логоритміки для спеціальних загальноосвітніх шкіл-інтернатів для дітей з важким порушенням мовлення( підготовчий,1-4 класи) Укладач: Куравська Л.С.

У 2023-2024 н.р. заклад працює у 5-6-х класах НУШ за модельними навчальними програмами:

Освітня галузь Модельна навчальна програма
Назва Автор(и)
Мовно-літературна (українська мова, українська та зарубіжна літератури) «Українська мова. 5-6 класи» для закладів загальної середньої освіти О.В. Заболотний…
«Українська література. 5-6 класи» для закладів загальної середньої освіти Яценко Т.О., Тригуб І.А…
«Зарубіжна література.5-6 класи» для закладів загальної середньої освіти. Ніколенко О.М., Іссаєва О.О…
Мовно-літературна (іншомовна освіта) Іноземна мова. 5-9 клас. для закладів загальної середньої освіти Зимомря І.М., Мойсюк В.А…
Математична Математика 5-6 клас для закладів загальної середньої освіти Істер О.С.
Природнича Пізнаємо природу. 5-6 класи Інтегрований курс. Для закладів загальної середньої освіти. Коршевнюк Т.В., Ярошенко Г.О.
Географія 6-9 класи жля закладів загальної середньої освіти Запотоцький С.П., Карпюк Г.І. та інші
Громадянська та історична освіта «Досліджуємо історію та суспільство. 5-6 класи (інтегрований курс)» для закладів загальної середньої освіти Пометун О.І., Ремех Т.О., Малієнко Ю.Б., Мороз П.В.
Соціальна та здоров’язбережна «Здоров’я, безпека та добробут. 5-6 класи (інтегрований курс)» для закладів загальної середньої освіти Воронцова Т.В., Пономаренко В.С., Лаврентьєва І.В.
«Культура добросусідства. 5-6 класи» для закладів загальної середньої освіти Араджионі М.А., Козорог О.Г., Лебідь Н.К., Потапова В.І., Унгурян І.К.
Технологічна «Технології. 5-6 класи» для закладів загальної середньої освіти Терещук А.І., Абрамова О.В., Гащак В.М., Павич Н.М.
Інформатична Інформатика. 5-6 класи. Для закладів загальної середньої освіти Воронцова Т.В., Пономаренко В.С., Лаврентьєва І.В.
Мистецька «Мистецтво. 5-6 класи» (інтегрований курс) для закладів загальної середньої освіти Кондратюк Л., Федун С…
Міжгалузевий інтегрований курс Драматургія і театр (міжгалузевий інтегрований курс). 5-6 класи Старагіна І. П., Чужинова І.Ю., Івасюк О.М.

Навчальні програми школи ІІ ступеня (7-9 класи)

Українська мова. Програма для загальноосвітніх закладів українською мовою навчання (зі змінами, затвердженими наказом МОН України від 07.06.2017 р. № 804).
Англійська мова. Навчальні програми з іноземних мов для загальноосвітніх навчальних закладів і спеціалізованих шкіл із поглибленим вивченням іноземних мов 5-9 класи». затверджена Наказом Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 № 804.
Історія. Навчальні програми для закладів загальної середньої освіти «Всесвітня історія. Історія України» (інтегрований курс) для 6 класу; «Всесвітня історія. Історія України» 7-9 класи. Затверджено та надано гриф «Рекомендовано Міністерством освіти і науки України» (МОН України від 03.08.2022 р. № 698).
Зарубіжна література. Навчальна програма для закладів загальної середньої освіти «Зарубіжна літератара 5-9 класи». Затверджено та надано гриф «Рекомендовано Міністерством освіти і науки України» (МОН України від 03.08.2022 р. № 698).
Математика. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів. Програма затверджена наказом МОН України від 07.06.2017 р. № 804 (зі змінами, внесеними наказом Міністерства освіти і науки України від 03.08.2022 № 698).
Трудове навчання. Навчальна програма з трудового навчання для 7-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів. Затверджена наказом МОН України від 07.06.2017 р. № 804.(Оновлена програма додаток до листа МОН України № 1/9-436 від 09.08.2017р. Терещук А., Павич Н. та інші)
Біологія. Навчальна програма для учнів 6-9класів загальноосвітніх навчальних закладів (за новим Державним стандартом) затверджена Наказом Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 № 804.
Правознавство. Навчальна програма для закладів загальної середньої освіти «Основи правознавства. 9 клас». Затверджено та надано гриф «Рекомендовано Міністерством освіти і науки України» (МОН України від 03.08.2022 р. № 698).
Основи здоров’я. Навчальна програма для закладів загальної середньої освіти «Основи здоров’я. 6-9 класи». Затверджено та надано гриф «Рекомендовано Міністерством освіти і науки України» (МОН України від 03.08.2022 р. № 698).
Хімія. Навчальна програма для учнів 7-9класів загальноосвітніх навчальних закладів (за новим Державним стандартом) затверджена наказом Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 № 804.
Інформатика. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів, затверджена наказом МОН України від 07.06.2017 № 804
Фізика. Навчальна програма для учнів 7-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів, затверджена наказом Міністерством освіти і науки України від 07.06.2017 року № 804.
Географія. Навчальна програма для закладів загальної середньої освіти «Географія. 6-9 класи». Затверджено та надано гриф «Рекомендовано Міністерством освіти і науки України» (МОН України від 03.08.2022 р. № 698).
Образотворче мистецтво. Мистецтво 5-9 класи. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів. Програма затверджена Наказом Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 № 804.
Музичне мистецтво. Навчальна програма з мистецтва для 5-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів, затвердженою наказом Монмолодьспорту України від 06.06.2012 р. № 664 з урахуванням змін, затверджених наказом МОН України від 07.06.2017р. №804.
Фізична культура. Навчальна програма для закладів загальної середньої освіти «Фізична культура. 6-9 класи». Затверджено та надано гриф «Рекомендовано Міністерством освіти і науки України» (МОН України від 03.08.2022 р. № 698).

Корекційно-розвиткові заняття в інклюзивних 5-8 класах проводиться за програмами:

Розвиток мовлення. Програма з корекційно-розвиткової роботи (підготовчі 1-4-х класи) з урахуванням вікових та індивідуальних особливостей дитини.

Корекція розвитку. Програма з корекційно-розвиткової роботи (підготовчий, 1-4 класи) з урахуванням вікових та індивідуальних особливостей дитини. «Корекція розвитку» для спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для дітей із затримкою психічного розвитку (авт. Сак Т.В., Прохоренко Л.і.)

Програма з корекційно-розвиткової роботи «Корекція розвитку» для спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для дітей із тяжкими порушеннями мовлення (підготовчий, 1-4 класи) Рібцун Ю.В. Київ- 2015 р.

Програма з корекційно-розвиткової роботи (підготовчий, 1-4 класи) з урахуванням вікових та індивідуальних особливостей дитини. «Корекція розвитку» для спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для дітей із затримкою психічного розвитку (авт. Сак Т.В., Прохоренко Л.і.)

Програма з корекційно-розвиткової роботи (підготовчий, 1-4 класи) з урахуванням вікових та індивідуальних особливостей дитини. «Корекція розвитку» для спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для дітей із порушеннями опорно-рухового апарату. (авт. Чеботарьова О.В.,Іоганов Н.А.), Київ- 2015 р.

Програма з корекційно-розвиткової роботи «Корекція розвитку» для 5-9 класів спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для дітей із затримкою психічного розвитку Логінов І.П., Кучеренко Ю.О.

Розвиток мовлення. Програма з корекційно-розвиткової роботи «Розвиток мовлення» для дітей 5-9 класів спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для дітей із затримкою психічного розвитку. Автори: Омельченко І.М., Федорович Л.О.

Лікувальна фізкультура. Програма з лікувальної фізкультури для спеціальних загальноосвітніх закладів для дітей з тяжкими тяжкими порушеннями мовлення (підготовчий, 1-6-й класи). Рекомендовано Мінетсвом освіти і науки України (Наказ МОН України від 29.04.2016 р. № 476.

Навчальні програми, за якими працюють керівники гуртків

Хореографічний. Навчальна програма для гуртків фізкультурно-спортивного та оздоровчо-прикладного профілю для ЗСО «Народний (спортивний) танець» (схвалено комісією з фізичної культури науково-методичної ради з питань освіти МОН України, лист ДНУ «Інституту модернізації змісту освіти» від 02.07.2019 р. № 22.1/12-Г-518).

Реалізацію навчлаьних программ забезепечуютбь підручники з грифом Міністерства освіти і науки України. Підручник – це один з педагогічних засобів, що дорпомагає розв'язувати освітні завдання, визначені освітньою программою. Учитель може використовувати одразу кілька підручників з тих, що мають відповідний гриф МОН. Учитель також може створювати додаткові навчальні матеріали, які відповідають потребам Освітньої програми закладу.

Використання навчальних посібників, зошитів з друкованою основою, що доповнюють зміст підручників, не є обов'язковими і може мати місце в освітньому процесі лише за умови дотримання вимог щодо уникнення перевантаження учнів та добровільної згоди усіх батьків учнів класу на фінансове забезпечення.

На основі навчлаьної програми предмета вчитель складає календарно-тематичний план. Головним завданням є врахування обов'язкових результатів навчання, визначених державним стандартом і надання змоги досягти запланованих результатів. Календарно-тематичне планування здійснюється вчителем у довільній формі і може бути об'єднано з навчальною программою в один документ.

Вчитель має академічну свободу. Під час реалізації навчальної програми рекомендуємо вчителю надавати учням чіткі інструкції щодо очікуваних результатів навчнання, застосовувати особистісно-орієнтований підхід. Визначальне знаняення у навчанні має наступність. З огляду на це на початку навчальногот року необіхдно провести діагностування націлене на виявлення рівня досягнення учнями обов'язкових результатів.

На початку 2023-2024 н.р. рекомендовано виявити рівень опанування учнями навчального матеріалу, якими вони оволодівали в умовах воєнного часу самостійно або із використанням технологій дистанційного навчання визначити необхідність організації традиційного повторення вивченого матеріалу за минулий рік, запровадити «корегуючи навчання». Спосіб діагностування залишкових результатів навчання вчитель обирає самостійно.

За умов використання дистанційної/змішаної форм навчання посилити значущість навчання щодо безпеки в Інтернеті. Безперечною вимогою часу є формування у здобувачів освіти медіаграмотності.

Значну увагу у 2023-2024 н.р. приділити посиленню національно-патріотичного компонента в предметах усіх освітніх галузей. Насамперед ця вимога актуальна для предметів мовно-літературної, громадянської та історичної, мистецької освітньої галузі. Для належної організації освітнього процесу максимально-комфортних для всіх його учасників комфортних, зважаючи на обставини, у яких заклад розпочинає цей навчальний рік обов’язковою є психологічна підтримка. У закладі створено групу психологічної підтримки для всіх учасників освітнього процесу (керівник практичний психолог).

Розділ V. Опис форм організації освітнього процесу

У 2023-2024 н.р. пріоритетними є такі напрями освітньої діяльності:

· продовження реформи загальної середньої освіти відповідно до Концепції «Нова українська школа»;

· впровадження у 5-6-х класах нового Державного стандарту базової середньої освіти;

· організація освітнього процесу після вимушеного переривання його звичного перебігу, викликаного спочатку тривалими карантинами, потім - військовою агресією рф на території нашої держави;

· посилення національно-патріотичного виховання, формування громадянської позиції; просвіта з питань особистої безпеки;

· організація навчальної діяльності здобувачів освіти та способів побудови зворотного зв’язку в умовах очної, дистанційної, змішаної форм навчання;

· психологічні аспекти організації освітнього процесу в умовах воєнного/післявоєнного стану.

Заклад працює за 5-ти денним робочим тижнем, вихідні дні – субота, неділя.

Режим роботи дошкільної групи

1. Прийом дітей, огляд, ігри, гімнастика 07.30-08.30
2. Сніданок 08.30-09.05
3. Підготовка до занять. Заняття 09.05-10.35
4. Підготовка до прогулянки. Прогулянка 10.35-12.00
5. Підготовка до обіду. Обід 12.00-12.45
6. Підготовка до сну. Сон 12.45-15.15
7. Гімнастика пробудження, водні процедури. Ігри, індивідуальні заняття, самостійна діяльність 15.15-16.20
8. Полуденок 16.20-16.40
9. Підготовка до прогулянки. Прогулянка. Повернення дітей додому 16.40-18.00

Відповідно до Закону України «Про освіту» тривалість уроку в 1 класах - 35 хвилин, в 2-4 класах - 40 хвилин, в 5-11 – 45 хвилин. Тривалість перерв, під час яких не відбувається харчування школярів – 10 хв., під час яких учні харчуються – 15 хв.

Розклад дзвінків на 2023-2024 н.р.

1 класи 2-4 класи 5-11 класи
1. *8.30 – 9.05 1. *8.30 – 9.10 1. *8.30 – 9.15
2. 9.25 – 10.00 2. 9.25 – 10.05 2. 9.25 – 10.10
3. 10.30 – 11.05 3. 10.30 – 11.10 3. 10.30 – 11.15
4. 11.35 – 12.10 4. 11.35 – 12.15 4. 11.35 – 12.20
5. 12.30 – 13.05 5. 12.30 – 13.10 5. 12.30 – 13.15
6. 13.25 – 14.05 6. 13.25 – 14.10
7. 14.20 – 15.05

* 1-4, 5 класи о 08.25 – ранкові зустрічі;

1-11 класи о 09.00 – загальнонаціональна хвилина мовчання

Для учнів 1-2-х класів за бажанням їхніх батьків або осіб, які їх замінюють, працює група подовженого дня.

Режим групи подовженого дня

12.10 – 12.25 прийом дітей після 4-го уроку

12.25 – 13.10 – прогулянка на відкритому повітрі

13.10 – 13.20 – прийом дітей після 5-го уроку

13.20 – 13.50 – обід

13.50 – 14.40 – прогулянка ігри на відкритому повітрі

14.40 – 15.30 – заходи емоційно-розвиваючого характеру

15.30 – 15.50 – полуденок

15.50 – 16.20 – дидактичні ігри

16.20 – 16.50 – заняття за інтересами

16.50 – 17.40 – спортивно-оздоровчі заняття

17.40 – 18.00 – інструктаж з охорони життя, повернення дітей додому

Відповідно Закону України «Про освіту» кожен навчальний рік розпочинається 1 вересня святом - Днем знань.

Структура навчального року (тривалість навчальних занять, поділ на семестри та режим роботи) встановлюються навчальним закладом у межах часу, передбаченого робочим навчальним планом. Тривалість канікул протягом навчального року не повинна становити менш як 30 календарних днів.

Структура 2023-2024 н.р.

І семестр – з 01.09.2023 р. по 22.12.2023 р.

ІІ семестр – з 08.01.2024 р. по 31.05.2024 р.

Канікули:

ü осінні – 23.10.2023 р. - 29.10.2023 р.

ü зимові – 23.12.2023 р. – 07.01.2024 р.

ü весняні – 25.03.2024 р. – 31.03.2024 р.

Впроваджено у закладі з 01.09.2022 року електронні журнали та щоденники. Органіація освітнього процесу буде проходити очно. Батьки та учні мають право обрати форму навчання. Завдання закладу: забезпечити безпеку всіх учасників освітнього процесу впродовж навчального року в залежності від без пекової ситуації.

Згідно з поданими заявами батьків учнів 1-Б (2 учні), 4-А (3 учні), 6-А, 8 класи (2 учні) обрали сімейну (домашню форму навчання). Організацію навчання буде здійснено відповідно до наказу МОН України від 12.01.2016 р. № 8 Положення про індивідуальну форму здобуття загальної середньої освіти.

Індивідуальний навчальний план для сімейної (домашньої) форми

здобуття освіти ученів 1-Б класу на 2023-2024 н.р.

Освітні галузі
Навчальні предмети
К-ть год на рік
К-ть годин на тиждень
1-Б Разом
Мовно-літературна Українська мова 245 7 7
Іншомовна освіта Іноземна мова (англійська) 70 2 2
Математична Математика 140 4 4
Природнича Я досліджую світ 105 3 3
Соціальна і здоров’я збережувальна
Громадянська і історична
Технологічна Дизайн і технології 35 1 1
Мистецька Музичне мистецтво 35 1 1
Образотворче мистецтво 35 1 1
Фізкультурна Фізична культура 105 3 3
Разом (з фізкультурою) 870 22 22

Індивідуальний навчальний план для сімейної (домашньої) форми

здобуття освіти учениці 4-А класу на 2023-2024 н.р.

Освітні галузі
Навчальні предмети
К-ть год на рік
К-ть годин на тиждень
4-А Разом
Мовно-літературна Українська мова 122,5 3,5 3,5
Літературне читання 122,5 3,5 3,5
Іншомовна освіта Іноземна мова (англійська) 105 3 3
Математична Математика 175 5 5
Природнича Я досліджую світ 105 3 3
Соціальна і здоров’я збережувальна
Громадянська і історична
Технологічна Дизайн і технології 35 1 1
Інформатична Інформатика 35 1 1
Мистецька Музичне мистецтво 35 1 1
Образотворче мистецтво 35 1 1
Фізкультурна Фізична культура 105 3 3
Разом (з фізкультурою) 875 25 25

Індивідуальний навчальний план складено відповідно до Типової освітньої програми початкової освіти авторського колективу під керівництвом О.Я. Савченко

Індивідуальний навчальний план для сімейної (домашньої) форми

здобуття освіти учениці 6-А класу на 2023-2024 н.р.

Освітні галузі Предмети К-ть год на тиждень
6-А Разом
К-ть год. на рік К-ть год. на тиждень
Мовно-літературна Українська мова 140 4 4
Українська література 70 2 2
Зарубіжна література 53 1,5 1,5
Іноземна мова (англійська) 140 4 4
Математична Математика 175 5 5
Природнича Інтегрований курс «Пізнаємо природу» 70 2 2
Соціальна і здоров’язбережувальна Інтегрований курс «Здоров’я, безпека та добробут» 35 1 1
Громадянська та історична Досліджуємо історію і суспільство 70 2 2
Інформатична Інформатика 35 1 1
Технологічна Технології 70 2 2
Мистецька Образотворче мистецтво 35 1 1
Музичне мистецтво 35 1 1
Фізична культура Фізична культура 105 3 3
Міжгалузеві інтегровані курс Драматургія і театр 35 1 1
Разом 1050 30 30

Індивідуальний навчальний план для сімейної (домашньої) форми

здобуття освіти учениці 8 класу на 2023-2024 н.р.

Освітні галузі Предмети К-ть год на тиждень
8 клас
Мови і літератури Українська мова 2
Українська література 2
Іноземна мова 3
Зарубіжна література 2
Суспільство-знавство Історія України 1,5
Всесвітня історія 1
Мистецтво Музичне мистецтво -
Образотворче мистецтво -
Мистецтво 1
Математика Алгебра 2
Геометрія 2
Природознавство Біологія 2
Географія 2
Фізика 2
Хімія 2
Технології Трудове навчання 1
Інформатика 2
Здоров’я і фізична культура Основи здоров’я 1
Фізична культура 3
Разом 31,5

Метою початкової освіти є всебічний розвиток дитини, її талантів, здібностей, компетентностей та наскрізних умінь відповідно до вікових та індивідуальних психофізіологічних особливостей і потреб, формування цінностей та розвиток самостійності, творчості, допитливості, що забезпечують її готовність до життя в демократичному й інформаційному суспільстві, продовження навчання в основній школі.

Гранична наповнюваність класів встановлена відповідно до Закону України «Про загальну середню освіту» , Закону України «Про внесення змін до деяких законів України в сфері освіти щодо врегулювання окремих питань освітньої діяльності в умовах воєнного стану».

У 2023-2024 н.р. починається поетапне впровадження Держаного стандарту базової середньої освіти, відповідно учні 5-6-х класів переходять на нову модель навчання.

Упровадження Державного стандарту спрямоване на зміни в організації освітнього процесу, які мають забезпечити можливості формування учнями ключових компетентностей і наскрізних умінь, визначених Законом України «Про освіту» та сприяти вихованню ціннісних орієнтирів відповідно до Концепції Нова українська школа.

Відповідно до мети та загальних цілей, окреслених у Державному стандарті, визначено завдання, які має реалізувати вчитель у рамках кожної освітньої галузі. Результати навчання повинні робити внесок у формування ключових компетентностей учнів.

№ з/п Ключові компетентності Компоненти
1 Спілкування державною (і рідною — у разі відмінності) мовами Уміння: ставити запитання і розпізнавати проблему; міркувати, робити висновки на основі інформації, поданої в різних формах (у текстовій формі, таблицях, діаграмах, на графіках); розуміти, пояснювати і перетворювати тексти задач (усно і письмово), грамотно висловлюватися рідною мовою; доречно та коректно вживати в мовленні термінологію з окремих предметів, чітко, лаконічно та зрозуміло формулювати думку, аргументувати, доводити правильність тверджень; уникнення невнормованих іншомовних запозичень у спілкуванні на тематику окремого предмета; поповнювати свій словниковий запас. Ставлення: розуміння важливості чітких та лаконічних формулювань. Навчальні ресурси: означення понять, формулювання властивостей, доведення правил, теорем
2 Спілкування іноземними мовами Уміння: здійснювати спілкування в межах сфер, тем і ситуацій, визначених чинною навчальною програмою; розуміти на слух зміст автентичних текстів; читати і розуміти автентичні тексти різних жанрів і видів із різним рівнем розуміння змісту; здійснювати спілкування у письмовій формі відповідно до поставлених завдань; використовувати у разі потреби невербальні засоби спілкування за умови дефіциту наявних мовних засобів; ефективно взаємодіяти з іншими усно, письмово та за допомогою засобів електронного спілкування. Ставлення: критично оцінювати інформацію та використовувати її для різних потреб; висловлювати свої думки, почуття та ставлення; адекватно використовувати досвід, набутий у вивченні рідної мови та інших навчальних предметів, розглядаючи його як засіб усвідомленого оволодіння іноземною мовою; обирати й застосовувати доцільні комунікативні стратегії відповідно до різних потреб; ефективно користуватися навчальними стратегіями для самостійного вивчення іноземних мов. Навчальні ресурси: підручники, словники, довідкова література, мультимедійні засоби, адаптовані іншомовні тексти.
3 Математична компетентність Уміння: оперувати текстовою та числовою інформацією; встановлювати відношення між реальними об’єктами навколишньої дійсності (природними, культурними, технічними тощо); розв’язувати задачі, зокрема практичного змісту; будувати і досліджувати найпростіші математичні моделі реальних об'єктів, процесів і явищ, інтерпретувати та оцінювати результати; прогнозувати в контексті навчальних та практичних задач; використовувати математичні методи у життєвих ситуаціях. Ставлення: усвідомлення значення математики для повноцінного життя в сучасному суспільстві, розвитку технологічного, економічного й оборонного потенціалу держави, успішного вивчення інших предметів. Навчальні ресурси: розв'язування математичних задач, і обов’язково таких, що моделюють реальні життєві ситуації
4 Основні компетентності у природничих науках і технологіях Уміння: розпізнавати проблеми, що виникають у довкіллі; будувати та досліджувати природні явища і процеси; послуговуватися технологічними пристроями. Ставлення: усвідомлення важливості природничих наук як універсальної мови науки, техніки та технологій. усвідомлення ролі наукових ідей в сучасних інформаційних технологіях Навчальні ресурси: складання графіків та діаграм, які ілюструють функціональні залежності результатів впливу людської діяльності на природу
5 Інформаційно-цифрова компетентність Уміння: структурувати дані; діяти за алгоритмом та складати алгоритми; визначати достатність даних для розв’язання задачі; використовувати різні знакові системи; знаходити інформацію та оцінювати її достовірність; доводити істинність тверджень. Ставлення: критичне осмислення інформації та джерел її отримання; усвідомлення важливості інформаційних технологій для ефективного розв’язування математичних задач. Навчальні ресурси: візуалізація даних, побудова графіків та діаграм за допомогою програмних засобів
6 Уміння вчитися впродовж життя Уміння: визначати мету навчальної діяльності, відбирати й застосовувати потрібні знання та способи діяльності для досягнення цієї мети; організовувати та планувати свою навчальну діяльність; моделювати власну освітню траєкторію, аналізувати, контролювати, коригувати та оцінювати результати своєї навчальної діяльності; доводити правильність власного судження або визнавати помилковість. Ставлення: усвідомлення власних освітніх потреб та цінності нових знань і вмінь; зацікавленість у пізнанні світу; розуміння важливості вчитися впродовж життя; прагнення до вдосконалення результатів своєї діяльності. Навчальні ресурси: моделювання власної освітньої траєкторії
7 Ініціативність і підприємливість Уміння: генерувати нові ідеї, вирішувати життєві проблеми, аналізувати, прогнозувати, ухвалювати оптимальні рішення; використовувати критерії раціональності, практичності, ефективності та точності, з метою вибору найкращого рішення; аргументувати та захищати свою позицію, дискутувати; використовувати різні стратегії, шукаючи оптимальних способів розв’язання життєвого завдання. Ставлення: ініціативність, відповідальність, упевненість у собі; переконаність, що успіх команди – це й особистий успіх; позитивне оцінювання та підтримка конструктивних ідей інших. Навчальні ресурси: завдання підприємницького змісту (оптимізаційні задачі)
8 Соціальна і громадянська компетентності Уміння: висловлювати власну думку, слухати і чути інших, оцінювати аргументи та змінювати думку на основі доказів; аргументувати та відстоювати свою позицію; ухвалювати аргументовані рішення в життєвих ситуаціях; співпрацювати в команді, виділяти та виконувати власну роль в командній роботі; аналізувати власну економічну ситуацію, родинний бюджет; орієнтуватися в широкому колі послуг і товарів на основі чітких критеріїв, робити споживчий вибір, спираючись на різні дані. Ставлення: ощадливість і поміркованість; рівне ставлення до інших незалежно від статків, соціального походження; відповідальність за спільну справу; налаштованість на логічне обґрунтування позиції без передчасного переходу до висновків; повага до прав людини, активна позиція щодо боротьби із дискримінацією. Навчальні ресурси: завдання соціального змісту
9 Обізнаність і самовираження у сфері культури Уміння: грамотно і логічно висловлювати свою думку, аргументувати та вести діалог, враховуючи національні та культурні особливості співрозмовників та дотримуючись етики спілкування і взаємодії; враховувати художньо-естетичну складову при створенні продуктів своєї діяльності (малюнків, текстів, схем тощо). Ставлення: культурна самоідентифікація, повага до культурного розмаїття у глобальному суспільстві; усвідомлення впливу окремого предмета на людську культуру та розвиток суспільства. Навчальні ресурси: математичні моделі в різних видах мистецтва
10 Екологічна грамотність і здорове життя Уміння: аналізувати і критично оцінювати соціально-економічні події в державі на основі різних даних; враховувати правові, етичні, екологічні і соціальні наслідки рішень; розпізнавати, як інтерпретації результатів вирішення проблем можуть бути використані для маніпулювання. Ставлення: усвідомлення взаємозв’язку кожного окремого предмета та екології на основі різних даних; ощадне та бережливе відношення до природніх ресурсів, чистоти довкілля та дотримання санітарних норм побуту; розгляд порівняльної характеристики щодо вибору здорового способу життя; власна думка та позиція до зловживань алкоголю, нікотину тощо. Навчальні ресурси: навчальні проекти, завдання соціально-економічного, екологічного змісту; задачі, які сприяють усвідомленню цінності здорового способу життя

Реалізуються наскрізні лінії:

Наскрізна лінія Коротка характеристика
Екологічна безпека й сталий розвиток Формування в учнів соціальної активності, відповідальності та екологічної свідомості, готовності брати участь у вирішенні питань збереження довкілля і розвитку суспільства, усвідомлення важливості сталого розвитку для майбутніх поколінь. Проблематика наскрізної лінії реалізується через завдання з реальними даними про використання природних ресурсів, їх збереження та примноження. Аналіз цих даних сприяє розвитку бережливого ставлення до навколишнього середовища, екології, формуванню критичного мислення, вміння вирішувати проблеми, критично оцінювати перспективи розвитку навколишнього середовища і людини. Можливі уроки на відкритому повітрі.
Громадян-ська відповідаль-ність Сприятиме формуванню відповідального члена громади і суспільства, що розуміє принципи і механізми функціонування суспільства. Ця наскрізна лінія освоюється в основному через колективну діяльність (дослідницькі роботи, роботи в групі, проекти тощо), яка поєднує окремі предмети між собою і розвиває в учнів готовність до співпраці, толерантність щодо різноманітних способів діяльності і думок. Вивчення окремого предмета має викликати в учнів якомога більше позитивних емоцій, а її зміст — бути націленим на виховання порядності, старанності, систематичності, послідовності, посидючості і чесності.
Приклад вчителя покликаний зіграти важливу роль у формуванні толерантного ставлення до товаришів, незалежно від рівня навчальних досягнень.
Здоров'я і безпека Завданням наскрізної лінії є становлення учня як емоційно стійкого члена суспільства, здатного вести здоровий спосіб життя і формувати навколо себе безпечне життєве середовище. Реалізується через завдання з реальними даними про безпеку і охорону здоров’я (текстові завдання, пов’язані з середовищем дорожнього руху, рухом пішоходів і транспортних засобів). Варто звернути увагу на проблеми, пов’язані із ризиками для життя і здоров’я. Вирішення проблем, знайдених з «ага-ефектом», пошук оптимальних методів вирішення і розв’язування задач тощо, здатні викликати в учнів чимало радісних емоцій.
Підприємли-вість і фінансова грамотність Наскрізна лінія націлена на розвиток лідерських ініціатив, здатність успішно діяти в технологічному швидкозмінному середовищі, забезпечення кращого розуміння учнями практичних аспектів фінансових питань (здійснення заощаджень, інвестування, запозичення, страхування, кредитування тощо). Ця наскрізна лінія пов'язана з розв'язуванням практичних завдань щодо планування господарської діяльності та реальної оцінки власних можливостей, складання сімейного бюджету, формування економного ставлення до природних ресурсів.

Метою базової середньої освітиє створення умов для досягнення випускниками базової школи очікуваних результатів: знань, умінь, навичок, компетенцій і компетентностей, визначених особистісними, сімейними, громадськими, державнимипотребами і можливостями учня середнього шкільного віку, індивідуальними особливостями його розвитку і стану здоров'я, продовження навчання в профільній школі.

Завдання:1. Засвоєння учнями обов'язкового мінімуму змісту загальноосвітніх програм на основі вимог державних стандартів.2. Якісне засвоєння іноземної мови – англійської. 3. Підвищення мотивації навчання школярів через активізацію пізнавальноїдіяльності, розвиток загальних і індивідуальних здібностей.4. Розвиток в учнів здатності до дослідницької діяльності, самостійного досягнення мети на основі застосування проектної діяльності в рамках
предметів навчального плану.
5. Формування духовно-розвинутої, творчо обдарованої особистості учня на основі сучасних технологій виховання, інтеграції зусиль школи, сім'ї та громадськості.
6. Збереження і зміцнення фізичного та психічного здоров'я та безпеки учнів, забезпечення їх емоційного благополуччя через систему роботи по пропаганді здорового способу життя, профілактики шкідливих звичок, створення комфортного та безпечного освітнього середовища.

Метою базової загальної середньої освіти є різнобічний розвиток, виховання і соціалізація особистості, яка усвідомлює себе громадянином України, здатна до життя в суспільстві та цивілізованої взаємодії з природою, має прагнення до самовдосконалення і навчання впродовж життя, готова до свідомого життєвого вибору та самореалізації, трудової діяльності та громадянської активності.

Спільними для всіх є такі наскрізні вміння:

- читання з розумінням;

- уміння висловлювати власну думку усно і письмово;

- критичне та системне мислення;

- творчість та ініціативність;

- здатність логічно обґрунтовувати позицію;

- уміння конструктивно керувати емоціями;

- оцінювати ризики, приймати рішення, розв’язувати проблеми;

- співпрацювати з іншими особами.

Освітній процес реалізується наскрізними лініями через:

- організацію освітнього середовища;

- окремі предмети;

- позакласну роботу;

- роботу гуртків.

Процеси розвитку, виховання і соціалізації у закладі

Виховання учнів у закладі здійснюється під час проведення уроків, у процесі позаурочної та позашкільної роботи. Цілі виховного процесу визначаються на основі принципів, закладених у Конституції та законах України, інших нормативно-правових актах.

Весь освітній процес у школі зорієнтований на учня, розвиток його талантів, виховання на цінностях: загальнолюдських, духовних, національно-патріотичних, громадянських, екологічних тощо. Це пронизує весь зміст освіти і весь процес навчання. Виховання позитивних рис характеру та чеснот здійснюється через наскрізний досвід та зміст освіти.

Роль окремих виховних моментів під час навчання за наскрізними темами різна і залежить від їх мети і змісту та від того, наскільки тісно той чи інший захід пов’язаний із конкретною наскрізною темою, життєвим досвідом учнів та їх інтересами. Навчання за наскрізними лініями реалізується насамперед через: організацію навчального та виховного середовища, а зміст та цілі наскрізних тем враховуються при формуванні духовного, соціального і фізичного розвитку учня.

Наскрізна лінія Коротка характеристика Реалізація у закладі через позакласну роботу
Формування в учнів соціальної активності, відповідальності та екологічної свідомості, готовності брати участь у вирішенні питань збереження довкілля і розвитку суспільства, усвідомлення важливості сталого розвитку для майбутніх поколінь. Гуртки: - хореографічний. Загальношкільні проєкти, акції:
Екологічна безпека й сталий розвиток Проблематика наскрізної лінії реалізується через завдання з реальними даними про використання природних ресурсів, їх збереження та примноження. Аналіз цих даних сприяє розвитку бережливого ставлення до навколишнього середовища, екології, формуванню критичного мислення, вміння вирішувати проблеми, критично оцінювати перспективи розвитку навколишнього середовища і людини. - «Друге життя побутових відходів»; - благодійна акція «Турбота»; - сезонні толоки; - «Замість ялинки – зимовий букет»; - «Уміло зберегти – значить примножити»; - «Щедрі дари осені»
Громадянська відповідальність Сприятиме формуванню відповідального члена громади і суспільства, що розуміє принципи і механізми функціонування суспільства. Ця наскрізна лінія освоюється в основному через колективну діяльність (дослідницькі роботи, роботи в групі, проекти тощо), яка поєднує окремі предмети між собою і розвиває в учнів готовність до співпраці, толерантність щодо різноманітних способів діяльності і думок. В рамках розвитку соціальної і громадянської компетентності діє учнівське врядування, яке намагається втілити принципи і механізми функціонування суспільства в межах школи. У подальшому учнівський та учительський колективи намагатимуться діяти так, щоб активна участь у житті школи викликала в учнів якомога більше позитивних емоцій, а її зміст — був націлений на формування порядності, старанності, систематичності, послідовності, посидючості і чесності. Загальношкільні проєкти, акції: - «Я, час, право»; - благодійна акція «Турбота»; - благодійні ярмарки; - «Ми - українці»; - «Волонтери – люди доброї волі»; - тренінги «Який він, сучасний лідер?», - фестиваль «Нова радість стала»; - «Здрастуйте, ми – ваші діти»; - Свято Матері; - Родинне коло; - Свято талантів; - «Повертайся живим»; - «Герої України серед нас»; - «Вулиця дитинства»
Здоров'я і безпека Завданням наскрізної лінії є становлення учня як емоційно стійкого члена суспільства, здатного вести здоровий спосіб життя і формувати навколо себе безпечне життєве середовище. Психологічна служба школи разом із класними керівниками спланувала і розробила ряд заходів спрямованих на вирішення проблем пов'язаних з саморегуляцією поведінки у діяльності та спілкуванні, використання вільного часу з урахуванням можливостей і потреб, формування та реалізації валеологічної культури у внутрішкільному житті. Заплановані інтерактивні акції, психологічні практикуми, тренінгові заняття зроблять приємним пошук оптимальних методів вирішення і розв’язування задач та зможуть викликати в учнів чимало радісних емоцій. Гурток: - хореографічний. Загальношкільні проєкти, акції: - «Молодь обирає здоров’я»; - «Здоров’я дитини – здоров’я нації»; - «Ні шкідливим звичкам!»; - «Козацькі забави»; - «Козацький гарт»; - «Ні – булінгу!»; - «Безпечний Інтернет»; - безпекова політика закладу
Підприємливість і фінансова грамотність Наскрізна лінія націлена на розвиток лідерських ініціатив, здатність успішно діяти в технологічному швидкозмінному середовищі, забезпечення кращого розуміння учнями практичних аспектів фінансових питань (здійснення заощаджень, інвестування, запозичення, страхування, кредитування тощо). Ця наскрізна лінія пов'язана з розв'язуванням практичних завдань щодо планування господарської діяльності та реальної оцінки власних можливостей, складання сімейного бюджету, формування економного ставлення до природних ресурсів. Загальношкільні проєкти, акції: - «Друге життя побутових відходів»; - благодійні ярмарки; - «Замість ялинки – зимовий букет»; - «Уміло зберегти – значить примножити»; - «Щедрі дари осені» - майстер-класи

Розділ ІV. Опис інструментарію оцінювання

Реформування загальної середньої освіти спрямоване на переорієнтацію процесу навчання на розвиток особистості учня, на навчання його самостійно оволодівати новими знаннями, на формування функціональних, мотиваційних та соціальних компетентностей. У контексті цього змінюються підходи до оцінювання як складової освітнього процесу.

Навчальні досягнення здобувачів у 1-2 класів підлягають вербальному та формувальному оцінюванню, у 3-4 класах - формувальному та підсумковому рівневому оцінюванню.

Оцінювання учнів 1-4 класів проводиться відповідно до наказу МОН України 13.07.2021 року № 813 «Про затвердження методичних рекомендацій щодо оцінювання результатів навчання учнів 1-4 класів закладів загальної середньої освіти.

Формувальне оцінювання має на меті: підтримати навчальний розвиток дітей; вибудовувати індивідуальну траєкторію їхнього розвитку; діагностувати досягнення на кожному з етапів процесу навчання; вчасно виявляти проблеми й запобігати їх нашаруванню; аналізувати хід реалізації навчальної програми й ухвалювати рішення щодо корегування програми і методів навчання відповідно до індивідуальних потреб дитини; мотивувати прагнення здобути максимально можливі результати; виховувати ціннісні якості особистості, бажання навчатися, не боятися помилок, переконання у власних можливостях і здібностях.

Підсумкове оцінювання передбачає зіставлення навчальних досягнень здобувачів з конкретними очікуваними результатами навчання, визначеними освітньою програмою.

Здобувачі початкової освіти проходять державну підсумкову атестацію, яка здійснюється лише з метою моніторингу якості освітньої діяльності закладів освіти та якості освіти.

З метою неперервного відстеження результатів початкової освіти, їх прогнозування та коригування проводяться моніторингові дослідження навчальних досягнень на шкільному рівні. Аналіз результатів моніторингу дає можливість відстежувати стан реалізації цілей початкової освіти та вчасно приймати необхідні педагогічні рішення.

Рамка оцінювання результатів навчання 1-4- класів закладів загальної середньої освіти

Рівень результатів навчання Характеристика рівня результатів навчання учня/учениці
І. Початковий Учень/учениця виконує навчальні завдання на рівні копіювання зразків після детального кількаразового їх пояснення учителем за допомогою таких навчальних дій: - розпізнає і називає об’єкти про які йдеться в завданнях за наданими орієнтирами; - називає окремі ознаки об’єктів; - відтворює окремі операції навчальних дій для досягнення результату, зокрема копіює зразок; - знаходить інформацію у запропонованому джерелі за наданим орієнтиром (малюнком, ключовим словом, порядковим номером речення тощо); відтворює частини почутої/побачено прочитаної інформації усно/за допомогою малюнка; - коментує окремі операції короткими репліками на основі пропонованих запитань; співвідносить результат виконання завдання із зразком; констатує за підказкою правильність/неправильність результату.
II. Середній Учень/учениця виконує навальні завдання на репродуктивному рівні реалізації навчальної діяльності у типових навчальних ситуаціях за допомогою таких навчальних дій: - визначає об’єкти, про які йдеться в завданнях, називає їх; для досягнення результату потребує уточнень завдання; - називає істотні ознаки об’єктів, удосконалює спільні й відмінні ознаки, властивості об’єктів, угруповує об’єкти відповідно до умови за власними орієнтирами/уточненнями в процесі діалогу з учителем/ однокласниками; - відтворює навчальні дії за алгоритмом/схемою, водночас потребує роз’яснень для досягнення результату; - знаходить інформацію у запропонованих джерелах; перетворює почуту/побачену/прочитану інформацію у графічну/текстову за заразками/ за допомогою вчителя; - коментує навчальні дії короткими реченнями з опорою на орієнтири (пам’ятку, зразок…); наводить приклади; перевіряє спосіб і результат виконання завдань за зразком, констатує правильність/неправильність результату; визначає утрудненя/помилки, долає виявлене утруднення/ виправляє помилки з допомогою вчителя/однокласників.
III. Достатній Учень/учениця виконує навчальні завдання на продуктивному рівні реалізації навчальної діяльності в аналогічних типових навчальних ситуаціях за допомогою таких навчальних дій: - визначає самостійно об’єкти, про які йдеться в заданнях, називає їх; - називає самостійно істотні ознаки об’єктів, визначає спільні і відмінні ознаки, властивості об’єктів; угруповує об’єкти; установлює причиново-наслідкові зв’язки між об’єктами; - застосовує для досягнення результатів завдань набуті ознаки компетентностей; - знаходить за власною ініціативною необхідну інформацію; перетворює почуту/побачену/ прочитану інформацію у графічну (малюнок, таблицю, схему)/ тестову; - пояснює спосіб виконання навчальних дій; дотримується послідовності пояснення; за потреби ставить запитання, що стосуються об’єктів завдань; ілюструє розуміння прикладами; контролює дотримання алгоритму дій, перевіряє результати виконання завдань можливими способами, робить висновок про досягнення результатів; визначає утруднення/помилки, знаходить спосіб подолання виявленого утруднення за наданими орієнтирами, самостійно виправляє помилки.
IV. Високий Учень/учениця виконує навчальні завдання на продуктивно-творчому рівні реалізації навчальної діяльності у змінених з певним ускладенням (стосовно типової) навчальних ситуаціях за допомогою таких навчальних дій: - визначає самостійно об’єкти, про які йдеться в завданнях, називає їх та взаємопов’язані з ними об’єкти; - характеризує об’єкти, визначає їх спільні й відмінні ознаки, властивості; установлює причиново-наслідкові зв’язки між об’єктами, класифікує об’єкти; - застосовує й комбінує для досягнення результатів завдань набуті складники компетентностей; - знаходить за власною ініціативою необхідну додатвоу інформацію з доступних джерел, узагальнює її, оінює достовірність інформації; перетворює почуту/побачену/прочитану інформацію у графічну (малюнок, таблицю, схему, діаграму)/ текстову; - пропонує можливий результат, пропонує/випробовує різні способи виконання завдання; за потреби ставить запитання, що стосуються об’єктів завдань, і пропонує відповіді на них; підтримує дискусію щодо способів та результатів виконання завдань; співвідносить результати викгнання завдань з припущеннями, робить висновок про досягнення результатів; обґрунтовує способи виконання завдань та їх результати; аналізує й оцінює їх, самостійно визначає раціональний спосіб подолання виявленого утруднення, планує подальші навчальні дії.

Свідоцтва досягнень учнів 1-2 класів

Рівненська гімназія № 17 Рівненської міської ради

СВІДОЦТВО ДОСЯГНЕНЬ

учня 1(2) класу

_____________________________________________

2023-2024 н.р.

Характеристика навчальної діяльності Сфор мовано Формується
Виявляє інтерес до навчання, старанно і зосереджено виконує навчальні завдання.
Активно працює на уроках, виявляє ініціативу.
Співпрацює з іншими дітьми, керує емоціями, пояснює, у чому цінність спільної роботи.
Проявляє самостійність у роботі, пояснює свої дії.
Контролює хід виконання навчальних завдань, оцінює результат своєї роботи.
Бере відповідальність за свої дії, обирає шляхи розв’язання проблем.
Визначає істотні ознаки об’єктів, порівнює, об’єднує, розподіляє об’єкти за поданою ознакою.
Спостерігає за об’єктом, досліджує об’єкт за поданою інструкцією, доходить висновків відповідно до мети спостереження.
Працює з поданим джерелом інформації, добирає за умовою тексти й ілюстрації до них.
Працює з інформацією з допомогою цифрових пристроїв за інструкцією.
Характеристика результатів навчання Сфор мовано Формується
З МОВНО-ЛІТЕРАТУРНОЇ ОСВІТНЬОЇ ГАЛУЗІ
Українська мова
Виявляє розуміння фактичного змісту сприйнятого на слух висловлювання, запитує про незрозуміле.
Читає вголос цілими словами, усвідомлено, правильно, виразно.
Виявляє розуміння змісту прочитаного тексту, пояснює вчинки персонажів у творі, висловлює власне ставлення щодо прочитаного.
Переказує усно прочитаний/прослуханий твір з дотриманням послідовності змісту.
Зрозуміло висловлює свої думки, розповідає про події за спостереженнями; будує діалоги на доступні теми, дотримується правил мовленнєвого етикету.
Пише розбірливо, перевіряє написане, виправляє помилки.
Визначає й аналізує мовні одиниці і мовні явища, використовує їх для вдосконалення мовлення.
Іноземна мова (англійська)
Сприймає з розумінням іноземну мову на слух.
Читає з розумінням іноземною мовою.
Висловлюється іноземною мовою.
Записує слова, речення, короткі повідомлення про себе, на повсякденні теми іноземною мовою.
МАТЕМАТИЧНОЇ ОСВІТНЬОЇ ГАЛУЗІ
Читає, записує, утворює, порівнює числа в межах 100, визначає склад числа.
Володіє навичками додавання і віднімання чисел.
Читає і записує математичні вирази, у тому числі зі змінною, знаходить їх значення.
Аналізує текст задачі, створює за потреби модель, обґрунтовує спосіб розв’язання, розв’язує задачу, перевіряє розв’язок.
Розпізнає, конструює з підручного матеріалу і зображує геометричні фігури.
Використовує для вимірювання величин доцільні одиниці вимірювання, оперує величинами.
ПРИРОДНИЧОЇ ОСВІТНЬОЇ ГАЛУЗІ
Розпізнає природні й рукотворні об’єкти, об’єкти неживої і живої природи, встановлює взаємозв’язки між ними.
Називає і описує явища, які відбуваються в природі.
Досліджує за інструкцією пропоновані об’єкти природи з використанням запропонованих приладів, описує з допомогою вчителя отриманий результат.
Орієнтується на місцевості за об’єктами природи.
Знаходить об’єкти на карті України (столицю України, Карпати, Крим, річку Дніпро, Чорне й Азовське моря).
Називає умови необхідні для життя організмів; наводить приклади природоохоронних заходів.
СОЦІАЛЬНОЇ І ЗДОРОВ’ЯЗБЕРЕЖУВАЛЬНОЇ, ГРОМАДЯНСЬКОЇ ТА ІСТОРИЧНОЇ ОСВІТНІХ ГАЛУЗЕЙ
Називає свою адресу, країну, її столицю; розповідає/розпізнає про символи держави (прапор, герб, гімн, державна мова).
Називає відомих українців; культурні і природні пам’ятки свого краю.
Розповідає свої права і обов’язки в сім’ї, в школі, громадських місцях, наводить приклади; діє з повагою до прав інших.
Розпізнає першочергові та другорядні потреби людини; визначає способи їх задоволення з урахуванням культури споживання.
Визначає, як діяти у повсякденних ситуаціях без загрози для життя і здоров’я.
Наводить приклади діяльності служб допомоги в небезпечних ситуаціях, називає номери телефонів цих служб.
ТЕХНОЛОГІЧНОЇ ОСВІТНЬОЇ ГАЛУЗІ
Організовує робоче місце за визначеною умовою, дотримується безпечних прийомів праці.
Виготовляє поетапно виріб за визначеною послідовністю операцій/дій.
Виконує трудові дії щодо самообслуговування, у тому числі ремонтує іграшки, книжки, доглядає за рослинами.
ІНФОРМАТИЧНОЇ ОСВІТНЬОЇ ГАЛУЗІ
Називає та добирає цифровий пристрій відповідно до мети завдання.
Створює зображення за допомогою інструментів графічного редактора.
Реалізує дії виконавця відповідно до лінійного алгоритму.
Знаходить інформацію у вебджерелах за поданою умовою, дотримується безпечної поведінки під час онлайн-взаємодії
МИСТЕЦЬКОЇ ОСВІТНЬОЇ ГАЛУЗІ
Описує враження від сприймання творів мистецтва, словесно характеризує їх.
Відтворює художні образи засобами образотворчого мистецтва за зразком, користується різними художніми матеріалами.
Виявляє старанність у співі, відтворює за зразком запропоновані ритми.
Презентує створені художні образи, описує, чи вдалося втілити творчий задум.
ФІЗКУЛЬТУРНОЇ ОСВІТНЬОЇ ГАЛУЗІ
Виконує фізичні вправи за зразком.
Пояснює значення фізичних вправ для здоров’я людини.
Дотримується правил безпеки особисто та під час спільної рухової діяльності.
Виконує різні ролі під час рухливих та командних ігор; вболіває за результат команди.

Рішення педагогічної ради про переведення на наступний рік навчання ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________

Рекомендації вчителя ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________

Учитель _________________

Побажання батьків/осіб, що їх замінюють ___________________________________________________________________ ____________________________________________________________________

Підпис батьків (особи, що їх замінюють) __________________

(ініціали, прізвище)

Директор закладу Галина ГРИЩЕНКО

Свідоцтво досягнень учнів 3-4 класів

Рівненська гімназія № 17 Рівненської міської ради

СВІДОЦТВО ДОСЯГНЕНЬ

учня 3(4) класу

_____________________________________________

2023-2024 н.р.

СВІДОЦТВО ДОСЯГНЕНЬ

Характеристика навчальної діяльності Сформ овано Формується
Виявляє цілеспрямованість та інтерес до навчання, відповідально ставиться до виконання завдань.
Активно працює на уроках, виявляє ініціативу і творчий підхід.
Співпрацює з іншими дітьми, домовляється, керує емоціями.
Проявляє самостійність у роботі, логічно обґрунтовує свою думку.
Планує і контролює хід виконання навчальних завдань, оцінює результат своєї роботи.
Бере відповідальність за свої дії, пропонує шляхи розв’язання проблем, критично оцінює свої дії та дії інших.
Визначає істотні ознаки об’єктів, порівнює, об’єднує, розподіляє об’єкти за обраною ознакою/ознаками.
Спостерігає за об’єктом/об’єктами, формулює припущення, досліджує, доходить висновків про взаємозв’язки між об’єктами, пояснює їх.
Добирає до виконання завдань джерела інформації, презентує отриману інформацію у вигляді таблиць, схем, переказів.
Безпечно використовує цифрові пристрої для доступу до інформації, спілкування, співпраці.
Характеристика результатів навчання *Рівень результату навчання
МОВНО-ЛІТЕРАТУРНА ОСВІТНЯ ГАЛУЗЬ
Українська мова
Визначає фактичний зміст, тему, основну думку, пояснює причинно-наслідкові зв’язки сприйнятого на слух висловлення, уточнює інформацію, ставить доцільні запитання.
Володіє повноцінною навичкою читання вголос і мовчки.
Аналізує прочитаний текст, висловлює й обґрунтовує власне ставлення щодо прочитаного, формулює висновки.
Переказує усно і письмово прочитаний/прослуханий твір з дотриманням логіки викладу та з творчим доповненням.
Будує зв’язні висловлювання (розповідь, опис, міркування, есе, діалог) в усній і письмовій формах, володіє монологічною та діалогічною формами мовлення дотримується правил культури спілкування.
Пише розбірливо, дотримується граматичних і орфографічних норм, перевіряє і редагує написане.
Досліджує мовні одиниці та явища, використовує їх для вдосконалення мовлення.
Іноземна мова (англійська)
Сприймає і розуміє іноземну мову на слух.
Читає з розумінням іноземною мовою.
Висловлюється іноземною мовою.
Записує слова, речення, короткі повідомлення про себе, на повсякденні теми іноземною мовою.
МАТЕМАТИЧНА ОСВІТНЯ ГАЛУЗЬ
Читає, записує, утворює, порівнює числа, визначає розрядний склад числа.
Володіє навичками додавання і віднімання, множення і ділення чисел.
Читає і записує математичні вирази, у тому числі зі змінною, знаходить їх значення; розв’язує рівняння, добирає розв’язок нерівності зі змінною.
Аналізує текст задачі, створює за потреби модель, обґрунтовує спосіб розв’язання, розв’язує задачу, прогнозує і перевіряє розв’язок.
Розпізнає, будує геометричні фігури, конструює об’єкти з геометричних фігур.
Використовує для вимірювання величин доцільні одиниці вимірювання, оперує величинами, користується приладами для вимірювання.
ПРИРОДНИЧА ОСВІТНЯ ГАЛУЗЬ
Установлює взаємозв’язки між об’єктами неживої і живої природи, розрізняє рукотворні об’єкти, виготовлені з природних і штучних матеріалів.
Описує зміни, які відбуваються в природі, установлює причиново-наслідкові зв’язки між ними.
Обирає обладнання та досліджує об’єкт природи за власно складеним планом, робить висновки і презентує їх.
Орієнтується на місцевості за об’єктами природи і з допомогою компасу.
Знаходить і показує на карті Україну, материки, океани та інші об’єкти відповідно до навчального завдання.
Пояснює залежність життя організмів від умов існування, правила природоохоронної поведінки, дотримується цих правил.
СОЦІАЛЬНА І ЗДОРОВ’ЯЗБЕРЕЖУВАЛЬНА, ГРОМАДЯНСЬКА ТА ІСТОРИЧНА ОСВІТНІ ГАЛУЗІ
Пояснює на прикладах, що означає бути громадянином України; досліджує історію свого роду, села/міста, рідного краю і презентує результати.
Розповідає про відомі історичні події, пам’ятки природи і культури, видатних людей, у тому числі винахідників, пояснює вплив їх діяльності на життя людей/збереження довкілля.
Пояснює свої права і обов’язки з сім’ї, в школі, громадських місцях; аргументовано визначає перевагу добрих взаємин над конфліктами.
Розрізняє першочергові та другорядні потреби, пояснює важливість помірності у споживання товарів і послуг, планує конкретні дії для задоволення власних потреб.
Пояснює, від чого залежить безпека в довкіллі; описує можливі ризики на прикладах.
Моделює звернення по допомогу в різні служби у разі небезпечних ситуацій, пояснює можливі наслідки на свої дії.
ТЕХНОЛОГІЧНА ОСВІТНЯ ГАЛУЗЬ
Організовує робоче місце відповідно до власних потреб і визначених завдань, дотримується безпечних прийомів праці.
Планує послідовність виготовлення виробу за власно обраними технологіями обробки матеріалів та виготовляє його.
Планує та виконує трудові дії щодо самообслуговування, у тому числі ремонтує книжки, пришиває ґудзики, сервірує стіл.
ІНФОРМАТИЧНА ОСВІТНЯ ГАЛУЗЬ
Використовує цифрові пристрої для виконання навчальних завдань.
Створює інформаційні продукти (текст, графічне зображення, презентацію) в програмних середовищах.
Складає лінійні, розгалужені та циклічні алгоритми на основі їх опису, отримує очікуваний результат дій виконавця за складеним алгоритмом.
Збирає інформацію за допомогою цифрових пристроїв відповідно до навчальної мети, використовує онлайн середовища для спільної діяльності й обміну думками, дотримується безпечної поведінки під час онлайн-взаємодії.
МИСТЕЦЬКА ОСВІТНЯ ГАЛУЗЬ
Описує враження від сприймання творів мистецтва, словесно характеризує твір з використанням мистецької термінології.
Створює варіанти запропонованих художніх образів засобами образотворчого мистецтва, користується різними художніми матеріалами.
Співає виразно, відтворює запропоновані ритми (соло та в групі), імпровізує з ритмами.
Презентує власні художні образи, оцінює власну творчість, пояснює, що вдалося.
ФІЗКУЛЬТУРНА ОСВІТНЯ ГАЛУЗЬ
Добирає і виконує фізичні вправи з різних видів спорту, дотримуючись правил безпеки, здійснює самоконтроль самочуття у процесі виконання фізичних вправ.
Пояснює значення фізичного навантаження і загартування для організму та виховання силі волі.
Дотримуєтеся правил проведення рухливих ігор та естафет; співпереживає за результат команди.

Рішення педагогічної ради про переведення на наступний рік навчання ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________

Рекомендації вчителя ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________

Учитель _________________

Побажання батьків/осіб, що їх замінюють ___________________________________________________________________ ____________________________________________________________________

Підпис батьків (особи, що їх замінюють) __________________

(ініціали, прізвище)

Директор закладу Галина ГРИЩЕНКО

Оцінювання учнів 5-6-х класів у 2023-2024 н.р. здійснюється відповідно до інструктивно-методичних рекомендацій щодо організації освітнього процесу та викладання навчальних предметів у закладах загальної середньої освіти у 2023-2024 н.р. затверджених МОН України від 19.08.2022 року № 1/9530-22.

За рішенням педагогічної ради у закладі визначено адаптаційний період для учнів 5-х класів вересень-жовтень (до22 жовтня). З 30 жовтня учні 5-х класів оцінюються за 12-ти бальною системою зі всіх предметів інваріантної складової та позначаються цифрами від 1 до 12.

Загальні критерії оцінювання результатів навчання учнів 5-6-х класів,

які здобувають освіту відповідно до новогоДержавного стандарту базової середньої освіти.

Рівні результатів навчання Бал Загальна характеристика
І. Початковий 1 Учень/учениця розрізняє об’єкт вивчення.
2 Учень/учениця відтворює незначну частину навчального матеріалу, має нечіткі уявлення про об’єкт вивчення.
3 Учень/учениця відтворює частину навчального матеріалу, з допомогою вчителя виконує елементарні завдання
ІІ. Середній 4 Учень/учениця з допомогою вчителя відтворює основний навчальний матеріал, повторює за зразком певну операцію, дію.
5 Учень/учениця відтворює основний навчальний матеріал, з помилками й неточностями дає визначення понять, формулює правило
6 Учень/учениця виявляє знання й розуміння основних положень навчального матеріалу; відповідає правильно, але недостатньо осмесленно; застосовує знання при виконанні завдань за зразком.
ІІІ. Достатній 7 Учень/учениця правильно відтворює навчальний матеріал, знає основоположні теорії і факти, наводить окремі власні приклади на відображення певних думок, частково контролює власні навчальні дії.
8 Учень/учениця має достатні знання, застосовує вивчений матеріал у стандартних ситуаціях, намагається аналізувати, встановлювати найсуттєвіші зв’язки і залежність між явищами, фактами, робити висновки, загалом контролює власну діяльність; відповіді логічні, хоч і мають неточності.
9 Учень/учениця добре володіє вивченим матеріалом, застосовує знання в стандартних ситуаціях, аналізує і систематизує інформацію, використовує загальновідомі докази із самостійною і правильною аргументацією.
ІV. Високий 10 Учень/учениця має повні, глибокі знання, використовує їх у практичні діяльності, робить висновки, узагальнення.
11 Учень/учениця має гнучкі знання в межах вимог навчальних програм, аргументовано використовує їх у різних ситуаціях, знаходить інформацію та аналізує її, ставить і розв’язує проблеми.
12 Учень/учениця має системні, міцні знання в обсязі та в межах вимог навчальних програм, усвідомлено використовує їх у стандартних та нестандартних ситуаціях; самостійно аналізує, оцінює, узагальнює опанований матеріал, самостійно користується джерелами інформації, приймає обґрунтовані рішення.

Свідоцтва досягнень відображає результати навчальних досягнень учня/учениці 5(6) класу з предметів, визначених освітньою програмою закладу освіти.

Рівненська гімназія № 17 Рівненської міської ради

СВІДОЦТВО ДОСЯГНЕНЬ

учня 5(6) класу за 2023-2024 н.р.

_________________________________________________________

(прізвище та ім’я учня)

Характеристика навчальної діяльності Стан сформованості (сформовано, формується)
виявляє інтерес до навчання
виявляє розуміння прочитаного
висловлює власну думку
критично та системно мислить
логічно обґрунтовує власну позицію
діє творчо
виявляє ініціативу в процесі навчання
конструктивно керує емоціями
оцінює ризики
самостійно приймає рішення
розв’язує проблеми
співпрацює з іншими
Характеристика результатів навчальної діяльності
Навчальний предмет/ інтегрований курс Результати навчання Рівень досягнення результатів навчання
І семестр ІІ семестр Рік
Українська мова Сприймає усну інформацію на слух/ Аудіювання
Усно взаємодіє та висловлюється/ Говоріння
Сприймає письмові тексти/ Читання
Письмово взаємодіє та висловлюється/ Письмо
Загальна оцінка результатів навчання
Українська література Сприймає усну інформацію на слух/ Аудіювання
Усно взаємодіє та висловлюється/ Говоріння
Сприймає письмові тексти/ Читання
Письмово взаємодіє та висловлюється/ Письмо
Загальна оцінка результатів навчання
Зарубіжна література Сприймає усну інформацію на слух/ Аудіювання
Усно взаємодіє та висловлюється/ Говоріння
Сприймає письмові тексти/ Читання
Письмово взаємодіє та висловлюється/ Письмо
Загальна оцінка результатів навчання
Іноземна мова (англійська) Сприймає усну інформацію на слух/ Аудіювання
Усно взаємодіє та висловлюється/ Говоріння
Сприймає письмові тексти/ Читання
Письмово взаємодіє та висловлюється/ Письмо
Загальна оцінка результатів навчання
Математика Опрацьовує проблемні ситуації та створює математичні моделі
Розв’язує математичні задачі
Критично оцінює результати розв’язання проблемних ситуацій
Загальна оцінка результатів навчання
Пізнаємо природу Проводить дослідження природи
Опрацьовує та використовує інформацію
Усвідомлює закономірності природи
Загальна оцінка результатів навчання
Технології Проектує та виготовляє вироби
Застосовує технології декоративно-ужиткового мистецтва
Виявляє самозарадність у побуті/ освітньому процесі
Загальна оцінка результатів навчання
Інформатика Працює з інформацією, даними, моделями
Створює інформаційні продукти
Працює в цифровому середовищі
Безпечно та відповідально використовує інформаційні технології
Загальна оцінка результатів навчання
Здоров’я, безпека та добробут (інтегрований курс) Піклується про здоров’я
Приймає рішення для безпеки
Виявляє підприємливість і поводиться етично
Загальна оцінка результатів навчання
Досліджуємо історію та суспільство Орієнтується в історичному часі та просторі
Працює з інформацією історичного змісту
Виявляє повагу до гідності людини та соціальну активність
Загальна оцінка результатів навчання
Інтегрований курс «Мистецтво»
Мистецтво: образотворче мистецтво Пізнає, аналізує та інтерпретує твори мистецтва
Здійснює практичну мистецьку діяльність
Виявляє естетичне ставлення: емоційне, оцінне, критичне
Мистецтво: музичне мистецтво Пізнає, аналізує та інтерпретує твори мистецтва
Здійснює практичну мистецьку діяльність
Виявляє естетичне ставлення: емоційне, оцінне, критичне
Загальна оцінка результатів навчання
Фізична культура Розвиває особистісні якості у процесі фізичного виховання
Володіє технікою фізичних вправ
Здійснює фізкультурно-оздоровчу діяльність
Загальна оцінка результатів навчання
Драматургія і театр Пізнає різні види мистецтва
Працює з текстом
Бере участь у творчій діяльності
Загальна оцінка результатів навчання
Культура добросусідства Критично та системно мислить
Загальна оцінка результатів навчання

Рішення педагогічної ради про переведення на наступний рік навчання ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________

Рекомендації вчителів ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________

Пропущено днів ____________________________________________________________________

Класний керівник _________________

Побажання батьків/осіб, що їх замінюють ___________________________________________________________________ ____________________________________________________________________

Підпис батьків (особи, що їх замінюють) __________________

(ініціали, прізвище)

Директор закладу Галина ГРИЩЕНКО

Оцінювання учнів 7-9 класів у 2023-2024 н.р. здійснюється за Критеріями оцінювання та Орієнтовними вимогами оцінювання навчальних досягень учнів із базових дисциплін у системі закланої середньої освіти.

При оцінюванні навчальних досягнень учнів мають ураховуватися:

§ характеристики відповіді учня: правильність, логічність, обґрунтованість, цілісність;

§ якість знань: повнота, глибина, гнучкість, системність, міцність;

§ сформованість предметних умінь і навичок;

§ рівень володіння розумовими операціями: вміння аналізувати, синтезувати, порівнювати, абстрагувати, класифікувати, узагальнювати, робити висновки тощо;

§ досвід творчої діяльності (вміння виявляти проблеми та розв’язувати їх, формулювати гіпотези);

§ самостійність оцінних суджень.

КРИТЕРІЇ

оцінювання навчальних досягнень учнів основної й старшої школи

Рівні навчальних досягнень Бали Загальні критерії оцінювання навчальних досягнень учнів
І. Початковий 1 Учні розрізняють об’єкти вивчення
2 Учні відтворюють незначну частину навчального матеріалу, мають нечіткі уявлення про об’єкт вивчення
3 Учні відтворюють частину навчального матеріалу; з допомогою вчителя виконують елементарні завдання
II. Середній 4 Учні з допомогою вчителя відтворюють основний навчальний матеріал, можуть повторити за зразком певну операцію, дію
5 Учні відтворюють основний навчальний матеріал, здатні з помилками й неточностями дати визначення понять, сформулювати правило
6 Учні виявляють знання й розуміння основних положень навчального матеріалу. Відповіді їх правильні, але недостатньо осмислені. Вміють застосовувати знання при виконанні завдань за зразком
III. Достатній 7 Учні правильно відтворюють навчальний матеріал, знають основоположні теорії і факти, вміють наводити окремі власні приклади на підтвердження певних думок, частково контролюють власні навчальні дії
8 Знання учнів є достатніми. Учні застосовують вивчений матеріал у стандартних ситуаціях, намагаються аналізувати, встановлювати найсуттєвіші зв’язки і залежність між явищами, фактами, робити висновки, загалом контролюють власну діяльність. Відповіді їх логічні, хоч і мають неточності
9 Учні добре володіють вивченим матеріалом, застосовують знання в стандартних ситуаціях, уміють аналізувати й систематизувати інформацію, використовують загальновідомі докази із самостійною і правильною аргументацією
IV. Високий 10 Учні мають повні, глибокі знання, здатні використовувати їх у практичній діяльності, робити висновки, узагальнення
11 Учні мають гнучкі знання в межах вимог навчальних програм, аргументовано використовують їх у різних ситуаціях, уміють знаходити інформацію та аналізувати її, ставити і розв’язувати проблеми
12 Учні мають системні, міцні знання в обсязі та в межах вимог навчальних програм, усвідомлено використовують їх у стандартних та нестандартних ситуаціях. Уміють самостійно аналізувати, оцінювати, узагальнювати опанований матеріал, самостійно користуватися джерелами інформації, приймати рішення

Видами оцінювання навчальних досягнень учнів є поточне, тематичне, семестрове, річне оцінювання та державна підсумкова атестація.

Поточне оцінювання — це процес встановлення рівня навчальних досягнень учня (учениці) в оволодінні змістом предмета, уміннями та навичками відповідно до вимог навчальних програм.

Об’єктом поточного оцінювання рівня навчальних досягнень учнів є знання, вміння та навички, самостійність оцінних суджень, досвід творчої діяльності та емоційно-ціннісного ставлення до навколишньої дійсності.

Поточне оцінювання здійснюється у процесі вивчення теми. Його основними завдання є: встановлення й оцінювання рівнів розуміння і первинного засвоєння окремих елементів змісту теми, встановлення зв’язків між ними та засвоєним змістом попередніх тем, закріплення знань, умінь і навичок.

Формами поточного оцінювання є індивідуальне, групове та фронтальне опитування; робота з діаграмами, графіками, схемами; робота з контурними картами; виконання учнями різних видів письмових робіт; взаємоконтроль учнів у парах і групах; самоконтроль тощо. В умовах упровадження зовнішнього незалежного оцінювання особливого значення набуває тестова форма контролю та оцінювання навчальних досягнень учнів.

Інформація, отримана на підставі поточного контролю, є основною для коригування роботи вчителя на уроці. Тематичному оцінюванню навчальних досягнень підлягають основні результати вивчення теми (розділу).

Тематичне оцінювання навчальних досягнень учнів забезпечує:

- усунення безсистемності в оцінюванні;

- підвищення об’єктивності оцінки знань, навичок і вмінь;

- індивідуальний та диференційований підхід до організації навчання;

- систематизацію й узагальнення навчального матеріалу;

- концентрацію уваги учнів до найсуттєвішого в системі знань з кожного предмета.

Тематична оцінка виставляється на підставі результатів опанування учнями матеріалу теми впродовж її вивчення з урахуванням поточних оцінок, різних видів навчальних робіт (практичних, лабораторних, самостійних, творчих, контрольних робіт) та навчальної активності школярів.Оцінка за семестр виставляється за результатами тематичного оцінювання, а за рік — на основі семестрових оцінок. І семестрова, і річна оцінки підлягають коригуванню.

Розділ VІІ. Інші складники Освітньої програми

Опис «моделі» випускника закладу

За умовами Нової Української Школи модель випускника Рівненської гімназії № 17 Рівненської міської ради включає наступні складові, які характеризуються широким спектром впливів особистості та реалізуються впродовж всього навчання.

Випускник дошкільного закладу

- Сформовані базові якості особистості.

- Фізичне, психічне, морально-духовне здоров'я.

- Компетентність у сферах життєдіяльності.

- Збалансованість прагнення до самореалізації, саморозвитку і самозбереження.

- Сформованість цілісного бачення світу.

- Володіння елементарними формами само­регуляції поведінки і діяльності.

- Розвиненість почуттєвої сфери.

- Елементарні форми логічного мислення.

- Оптимістичне ставлення до життя.

- Віра у власні можливості.

- Володіння раціональними способами само­організації.

- Розвиток уяви як передумови креативності.

- Здатність здійснювати найпростіші форми контролю власної діяльності.

- Загально-навчальні вміння і навички (організаційні, загально пізнавальні, загально мовленнєві, контрольно-оцінні).

Модель випускника Нової української школи

Цілісна особистість, усебічно розвинена, здатна до критичного мислення

Патріот з активною позицією, який діє згідно з морально-етичними принципами і здатний приймати відповідальні рішення

Інноватор, здатний змінювати навколишній світ, розвивати економіку, конкурувати на ринку праці, вчитися впродовж життя.

Освічені українці, всебічно розвинені, відповідальні громадяни і патріоти, здатні до інновацій, – ось хто поведе українську економіку вперед у ХХІ столітті.

Випускники І ступеня

- інтелектуальне (розумове) виховання, формування наукового світогляду;

- засвоює морально-духовні цінності, вироблені власним народом;

- пізнає минуле свого народу та його сьогодення ;

- засвоює родинні, духовні цінності, традиції, звичаї;

- любов до рідної землі, мови, культури;

- усвідомлення своїх прав, свобод, обов’язків;

- розвиток життєвих компетентностей;

- громадське виховання;

- превентивне виховання, соціальної відповідальності, валеологічне виховання;

- трудове навчання.

Випускник ІІ ступеня

- володіє певними якостями і вміннями: на рівні вимог державних освітніх стандартів;

- засвоює загальноосвітні програми з усіх предметів шкільного навчального плану;

- опановує систему розумових навичок (порівняння, узагальнення, аналіз, синтез, класифікацію, визначення головного);

- володіє основами комп’ютерної грамотності;

- знає свої громадянські права і вміє їх реалізувати;

- оцінює свою діяльність з погляду моральності та етичних цінностей; дотримується правил культури поведінки і спілкування;

- веде здоровий спосіб життя;

- оволодів різними способами, формами та методиками навчання, які використає у старших класах.

Кiлькiсть переглядiв: 1036

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.