ПОГОДЖЕНО Голова батьківської ради закладу ______________ Волянська О.М. ЗАТВЕРДЖЕНО Голова загальних зборів ______________ Грищенко Г.О.

ПОЛОЖЕННЯ
про батьківську раду НВК № 17 Рівненської міської ради

1. Загальні положення

Положення про батьківську раду (далі – раду) навчального закладу визначає їх функції у дер­жавно-громадській системі управління навчально-виховним комплексом (далі - заклад).

Рада є добровільними громадськими формуваннями, створеним на основі єдності інтересів батьків щодо реалізації прав та обов'язків своїх дітей під час їх навчання у закладі.

У своїй діяльності рада керується Конституцією України, законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про дошкільну освіту», «Про об'єднання громадян», Конвенцією ООН «Про права дитини», «Поло­женням про загальноосвітній навчальний заклад», Статутом загально­освітнього навчального закладу, цим Положенням та іншими норма­тивно-правовими актами в галузі освіти і міжнародного законодавства з прав дитини.

Рішення про заснування батьківської ради закладу приймається на загальних зборах закладу.

Легалізація (офіційне визнання) батьківської ради є обов'язковою і здійснюється шляхом письмового повідомлення про за­снування (реєстрацію) керівництва навчального закладу.

Припинення діяльності батьківської ради може бути про­ведено шляхом реорганізації або ліквідації (саморозпуску, примусового розпуску).

Заклад на підставі Примірного положення про батьківську раду закладу розробляє власне по­ложення про батьківську раду з урахуванням специфіки діяльності свого закладу та вимог до статутних документів, визначених у статті 13 Закону України «Про об'єднання громадян».

2. Мета, завдання, основні принципи діяльності

Метою діяльності ради є захист законних інтересів своїх дітей в органах громадського самоврядування закладу, у відповідних державних, судових органах, а також надання допомоги педагогічному колективу в реалізації завдань дошкільної, загальної середньої освіти.

Основними завданнями діяльності ради є сприяння ство­ренню умов для:

формування та розвитку особистості учня та його громадянської по­зиції, становленню учнівського самоврядування;

виховання в учнів шанобливого ставлення до державних святинь, української мови і культури, історії і культури народів, які про­живають в Україні;

формування загальнолюдської культури і моралі, культури між­етнічних відносин;

захисту здоров'я та збереження життя і здоров'я дітей;

здобуття учнями обов'язкової загальної середньої освіти, розвитку її природних здібностей та підтримки обдарованої молоді;

запобігання бездоглядності дітей у вільний від занять час і без­притульності;

всебічного зміцнення зв'язків між родинами, навчальним закладок і громадськістю з метою встановлення єдності їх виховного вплив; на дітей;

залучення батьківської громадськості до професійної орієнтації уч­нів, позакласної та позашкільної роботи;

організації роботи з розповсюдження психолого-педагогічних і пра­вових знань серед батьків, підвищення їх відповідальності за навчан­ня і виховання дітей;

вирішення питань розвитку матеріально-технічної бази навчального закладу та його благоустрою.

2.3. Основними принципами діяльності ради є:

законність,

гласність,

колегіальність,

толерантність,

виборність,

організаційна самостійність в межах повноважень, визначених цим Положенням та законодавством;

підзвітність і відповідальність перед загальними зборами батьків за­кладу, класу.

3. Організація діяльності комітетів

3.1. Комітет класу формується з батьків або осіб, які їх замінюють, одного класу.

Комітет класу, голова та заступник голови обираються на зборах батьків класу на початку навчального року. Кількісний склад та термін повноважень комітету визначаються зборами батьків класу.

3.2. Збори батьків класу проводяться за рішенням комітету класу не рідше двох разів на семестр.

Кількісний та якісний склад комітету закладу, термін його пов­новажень визначаються радою цього закладу.

Рада закладу у разі необхідності може скликати збори батьків закладу. Правомочний склад зборів становить не менше як дві третини від загальної кількості дітей у закладі. Рішення приймаються простою більшістю голосів.

У разі неможливості проведення загальних зборів батьків закладу, питання, що потребують розгляду загальними зборами, можуть ви­носиться на обговорення зборів батьків класів, яких стосуються ці пи­тання. У такому випадку рішення приймається з урахуванням рішень зборів батьків класів на засадах простої більшості голосів згідно з прото­колами засідань батьківських комітетів класів.

Рішення зборів батьків, комітетів доводиться до відома батьків, керівництва закладу, а, за необхідності, і відповідного органу управлін­ня освітою у 10-денний термін.

Комітети можуть створювати постійні або тимчасові комісії з ок­ремих напрямів роботи. Чисельність комісій та зміст їх роботи визнача­ються комітетами та затверджуються їх головами.

У випадку, коли член комітету достроково складає свої пов­новаження, вибори нового члена відбуваються на батьківських зборах.

Комітети закладів, що формують освітній округ або знаходяться у складі навчально-виховного об'єднання, можуть створювати бать­ківський комітет округу.

3.3. Комітети планують свою роботу на підставі плану роботи закладу, рішень зборів батьків, рекомендацій директора, класного керівника, органів учнівського самоврядування, громадськості. План роботи
має вільну форму і затверджується головою відповідного комітету.

Плани роботи комісій, створених при комітеті, є складовими плану роботи комітету.

При недосягненні згоди між директором школи і більшістю членів комітету закладу питання вирішуються органом управління освітою або радою закладу; між клас­ним керівником і комітетом класу — керівництвом або радою цього закладу.

Комітети звітують про свою роботу перед зборами батьків два рази в семестр.

3.4. Комітети ведуть протоколи своїх засідань і зборів, що зберігаються у голови комітету, і передаються за актом новому складу відповідних комітетів.

Керівництво і класні керівники закладу не несуть відповідальності за стан оформлення протоколів.

4. Права та обов'язки комітетів

4.1. Комітети мають право:

брати участь в обстеженні житлово-побутових умов учнів, які пере­бувають у несприятливих соціально-економічних умовах;

встановлювати зв'язки з місцевими органами виконавчої влади та місцевого самоврядування, органами внутрішніх справ, громадсь­кими організаціями, підприємствами, навчальними та науковими установами, сільськогосподарськими господарствами щодо надання фінансової та матеріально-технічної допомоги загальноосвітньому навчальному закладу, захисту здоров'я і життя учнів, навчальної та виховної роботи, організації підвозу та харчування учнів, благо­устрою та з питань забезпечення санітарно-гігієнічних умов у нав­чальному закладі;

вносити на розгляд керівництва нав­чального закладу пропозиції щодо змін типу навчального закладу, його статусу, вдосконалення умов організації навчально-виховного процесу, організаційно-господарських питань, які мають бути роз­глянуті керівництвом навчального закладу в місячний термін і ре­зультати розгляду доведені до відома батьків;

звертатися до директора, класного керівника, батьківської ради, педаго­гічної та ради закладу щодо роз'яс­нення стану і перспектив роботи навчального закладу та з окремих питань, що турбують батьків;

порушувати клопотання щодо позбавлення чи обмеження бать­ківських прав;

за необхідності заслуховувати звіти батьківських комітетів і нада­вати допомогу щодо поліпшення їх роботи;

скликати позачергові батьківські збори (конференції);

створювати благодійні фонди відповідно до чинного законодавства, у т.ч. контролювати надходження і розподіл грошей, брати участь у вирішенні інших питань, передбачених статутом цих фондів;

надавати пропозиції щодо матеріальної допомоги учням, стиму­лювання діяльності педагогічних працівників і результативності ви­ступів учнів-переможців олімпіад (конкурсів, змагань тощо), бать­ків;

сприяти покращенню харчування учнів;

сприяти дотриманню санітарно-гігієнічних та матеріально-тех­нічних умов функціонування навчального закладу;

брати участь у прийнятті рішень стосовно організації оздоровлення учнів (вихованців);

контролювати раціональне використання фондів загального обо­в'язкового навчання.

Кiлькiсть переглядiв: 2621

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.